Navigation

Gordana Jakovljević
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata) asistent May 25, 2017

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDMK Multimedijalna kartografija
MGDMPGPPU Geodezija u prostornom planiranju i urbanizmu
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07K1 Kartografija 1
OGD07K2 Kartografija 2
OGD07KP Kartografske projekcije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD08PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD14SUPK Sastavljanje i umnožavanje planova i karata

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS002 Kartografske osnove GIS-a
2C18GIS006 Daljinska detekcija i GIS

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Modelovanje razlike referentnih površi tijela Zemlje za rješavanje problema vertikalnog pozicioniranja

  DOI 10.5937/tehnika1601035T
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2016
  Autori Sanja Tucikešić, Gordana Jakovljević, and Jelena Gučević
  Volumen 70
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2016/0040-21761601035T.pdf

  LANDFILL SITE SELECTION USING GIS TECHNOLOGY AND THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

  DOI DOI: 10.5937/vojtehg64-9578
  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović and Gordana Jakovljević
  Volumen 64
  Broj 4
  Strana od 769
  Strana do 783

Radovi sa skupova

  CREATING EPIDEMIOLOGICAL PATTERNS OF CONNECTION BETWEEN RISK FACTORS AND PARTICULAR

  Naučni skup The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment
  Publikacija Proceedings of ICMNEE 2017
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Gordana Jakovljević, and Maja Perišić
  Strana od 230
  Strana do 241

  Primjena kartografskih metoda i GIS-a u popisu stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova sa XII međunorodne naučno-stručne konferencije "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Gordana Jakovljević and Dragoljub Sekulović
  Strana od 139
  Strana do 146

  Hipsometrijski razmještaj i izdašnost izvora pitke vode u Srbiji

  Naučni skup ANTiM
  Publikacija Zbornik radova sa V međunarodne konferencije ANTiM
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević, and B Šćekić
  Strana od 307
  Strana do 314

  Kombinacija GIS-a i multikriterijumske analize za određivanje lokacije vjetroelektrana

  Naučni skup ANTiM
  Publikacija Zbornik radova sa V međunarodne konferencije ANTiM
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević, and N Rosić
  Strana od 297
  Strana do 306

  Primjena GIS tehnologije i fuzzy višekriterijumske tehnike za određivanje lokacija solarnih farmi

  Naučni skup Energetika
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević, and Dragan Pamučar
  Strana od 184
  Strana do 191

  Prevencija nastanka moždanog udara primjenom logističke regresije

  Naučni skup Infofest
  Publikacija Zbornik radova sa XXIII Festivala informatičkih dostignuća, Infofest 2016
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić, and Gordana Jakovljević
  Strana od 216
  Strana do 223

  Uticaj plana opažanja na ocjenu tačnosti geodetske mreže

  Naučni skup Građevinarstvo - nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova GNP 2016
  Godina 2016
  Autori Gordana Jakovljević
  Strana od 1545
  Strana do 1553

  Primjena GIS tehnologije u izradi digitalnih modela terena za vojne potrebe

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova sa XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2015
  Godina 2015
  Autori Dragoljub Sekulović, Miodrag Regodić, and Gordana Jakovljević
  Strana od 123
  Strana do 126

  Glavni projekt osnovne 2D mreže brane kompenzacionog bazena HE "Bočac"

  Naučni skup Studenti u susret nauci STES
  Godina 2014
  Autori Gordana Jakovljević

  Geodetsko osmatranje slijeganja objekta

  Naučni skup Studenti u susret nauci StES
  Godina 2013
  Autori Gordana Jakovljević
  Strana od 48

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač, and Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Knjige

  Upravljanje rizikom od katastrofa na Zapadnom Balkanu

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  ISBN 978-86-6022-291-8
  Godina 2020
  Autori Artan Hysa, Branko Babić, Dorina Koçi, Dragana Zeljić, Edlira Luçi, Egin Zeka, Elona Pojani, Endrit Hoxha, Gentiana Sharku, Gordana Jakovljević, Igor Džolev, Julinda Keçi, Mariola Kapidani, Miriam Ndini, Mirjana Laban, Perseta Grabova, and Suzana Draganić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Veb adresa http://www.kforce.gradjevinans.net/images/Fajlovi/Publications/KForce_Pozari_EBOOK_SRB.pdf

Umjetnički radovi

  Izložba "Arhitektonsko stvaralaštvo i tehnologije-juče, danas, sutra"

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 14.06.2017.-01.10.2017.
  Tehnika Poster prezentacije
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Gordana Jakovljević, and Milenko Stanković

Projekti

Definisanje strategija za in situ i ex situ ocuvanje Panciceve omorike u uslovima klimatskih promjena

Project Number 1251402
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Milan Mataruga
Participants dr Dusan Jovanovic
Giovanni G. Vondramin
Patrick Fonti
doc. dr Vanja Danicic
doc. dr Branislav Cvjetkovic
prof. dr Miro Govedarica
Gordana Jakovljevic
Andrea Piotti
Nikola Pecanac
Djordjije Milanovic
Filip Bratic
Jelena Aleksic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-05-30
Project value 23000.0 BAM