Navigacija

Svjetlana Ćoralić
asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 17

051/464-628
lokal 111
Uža naučna/umjetnička oblast Silviekologija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Šumarski fakultet

OŠ07ŠEKO Šumarska ekoklimatologija
OŠ07ŠPED Šumarska pedologija
OŠ07EROZ Erozija i konzervacija zemljišta
OŠ13PEDO Pedologija
OŠ13DEGR Degradacija zemljišta
OŠ13ZEMLJ Šumska zemljišta
OŠ13ŠEKO Šumarska ekoklimatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fitocenološke i florističke karakteristike šume bukve, jele i smrče (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) na planini Lisina

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2017
  Autori Eremija Saša, Rade Cvjetićanin, Marijana Kapović Solomun, Zoran Miletić i Svjetlana Ćoralić
  Volumen Januar - Jun
  Broj 1-2
  Strana od 77
  Strana do 92
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=30

Radovi sa skupova

  Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fagetum montanum illyricum) on Manjača

  Naučni skup First International Forestry Student Conference
  Godina 2015
  Autori Saša Eremija, Marijana Kapović i Svjetlana Ćoralić
  Strana od 12
  Strana do 12