Navigacija

Svjetlana Ćoralić
asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 17

051/464-628
lokal 111
Uža naučna/umjetnička oblast Silviekologija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Šumarski fakultet

OŠ13DEGR Degradacija zemljišta
OŠ13ZEMLJ Šumska zemljišta
OŠ13ŠEKO Šumarska ekoklimatologija
OŠ13PEDO Pedologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fitocenološke i florističke karakteristike šume bukve, jele i smrče (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) na planini Lisina

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2017
  Autori Eremija Saša, Rade Cvjetićanin, Marijana Kapović Solomun, Zoran Miletić i Svjetlana Ćoralić
  Volumen Januar - Jun
  Broj 1-2
  Strana od 77
  Strana do 92
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=30

Radovi sa skupova

  Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fagetum montanum illyricum) on Manjača

  Naučni skup First International Forestry Student Conference
  Godina 2015
  Autori Saša Eremija, Marijana Kapović i Svjetlana Ćoralić
  Strana od 12
  Strana do 12

Projekti

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Mladen Babić
Mirjana Marković
prof. dr Goran Trbić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Zlatan Kovačević
doc. dr Marijana Kapović Solomun
Milan Šipka
prof. dr Ilija Komljenović
dr Dušica Pešević
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM