Navigacija

doc. dr Saša Papuga
docent

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok109
Uža naučna/umjetnička oblast Ekološko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Mašinski fakultet

M1UIO Upravljanje industrijskim otpadom
M1S Sagorijevanje (TT,TE)
07O3UO Upravljanje otpadom

Tehnološki fakultet

B33608 Tekstilni procesi i ekologija
B53503 Inženjerstvo zaštite okoline
B24706 Malozagađujuće tehnologije
B51203 Materijali u grafičkoj industriji
M21005 Matematičko modelovanje hemijskih procesa
B22321 Konstrukcioni materijali
M21011 Industrijske otpadne vode
B24807 Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
M21012 Inženjerstvo zaštite vazduha
B14716 Kontrola kvaliteta otpadnih voda
B23502 Konstrukcioni materijali
B14717 Higijena životne sredine
B33624 Osnove ekološkog inženjerstva
B21121 Uvod u hemijsko inženjerstvo i tehnologije
M21010 Alternativni izvori energije

Prirodno-matematički fakultet

1C09HOS421 Procesi u hemijskoj industriji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PYROLYSIS AS A KEY PROCESS IN BIOMASS COMBUSTION AND THERMOCHEMICAL CONVERSION

  DOI 10.2298/TSCI151129154G
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Petar Gvero, Saša Papuga, Indir Mujanić i Srdjan Vasković
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 1209
  Strana do 1222
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/

  Temperature and Time Influence on the Waste Plastics Pyrolysis in the Fixed Bed Reactor

  DOI 10.2298/TSCI141113154P
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 731
  Strana do 741
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/2016/2/32

  Uticaj temperature na pirolizu otpadne plastike u reaktoru sa fiksnim slojem

  DOI 10.7251/GHTE1410035P
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 41
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa

  DOI --
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 312
  Veb adresa www.sitzam.org.rs

  Preliminary research of waste biomass and plastic pyrolysis process

  DOI 10.7251/COMEN1301076P
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2013
  Autori Saša Papuga, Igor Musić, Petar Gvero i Ljiljana Vukić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 83
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  Renewable energy sources and their potential role in mitigation of climat changes and as a sustainable Development driver in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.2298/TSCI1003641G
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2010
  Autori Petar Gvero, Gordana Tica, Semin Petrović, Saša Papuga, Borislav Jakšić i Lazo Roljić
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 641
  Strana do 654
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/2010-3/TSCI1003641G.pdf

  Upotreba inhibitora u rastvorima za nagrizanje metala na bazi kiselina

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Borislav Malinović i Saša Papuga
  Broj 46
  Strana od 105
  Strana do 110

  Uklanjanje štetnih materija iz otpadih voda postupcima reaktiviranja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Milorad Maksimović, Jovo Mandić, Saša Papuga i Đorđe Vojinović
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Praćenje pojedinih parametara procesa proizvodnje vina od kljuka jabuke uz matematičko modelovanje

  Naučni skup 8. Međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić i Saša Papuga
  Strana od 533
  Strana do 547

  INVENTAR ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU IZ INDUSTRIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Igor Musić
  Strana od 497
  Strana do 504
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/inventar-zaga-uju-ih-materija-/4001#.WGPEN1MrKpo

  PRAĆENJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD KLJUKA JABUKE UZ MATEMATIČKO MODELOVANJE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 533
  Strana do 345
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/pra-enje-pojedinih-parametara-/4042#.WGPC7lMrKpo

  MATEMATIČKO MODELOVANJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD JABUKE SORTE ZLATNI DELIŠES

  Naučni skup IV International Congress: “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry"
  DOI 10:7251/EEMSR1501413P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 413
  Strana do 423
  Veb adresa http://kongres.tfzv.org/en/

  Izluživanje teških metala iz uzoraka elektrofilterskog pepela termoelektrana

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Procesni simulator sušenja piljevine u troprolaznoj rotacionoj sušari,

  Naučni skup XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj», Tehnološki fakultet, Leskovac, oktobar 2015
  Publikacija Zbornik radova / XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj»,2015, ISBN 978-86-89429-13-8 (188-202)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Petar Gvero

  Piroliza odpadne piljevine u reaktoru sa fiksnim slojem

  Naučni skup XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj»
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni razvoj», 2015,ISBN 978-86-89429-13-8 (181-187)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Goran Tomović

  Pyrolysis as a Key Process in Biomass Combusiton and as a Basics in Synthetic Fuels Technology Development

  Naučni skup 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015
  Publikacija Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015. 0451, 1-10 (2015).
  Godina 2015
  Autori Petar Gvero, Saša Papuga, Srđan Vasković i Indir Mujanić

  UTICAJ VREMENA REAKCIJE NA PIROLIZU OTPADNE PLASTIKE U REAKTORU SA FIKSNIM SLOJEM

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 24 (2015)
  Godina 2014
  Autori Saša Papuga, Petar Gvero i Igor Musić
  Strana od 209
  Strana do 219
  Veb adresa http://www.anurs.org/sajt/doc/File/Skupovi/Program_rada_SavremeniMaterijali_2014.pdf

  MONITORING I INVENTAR EMISIJA CO2 ZA GRAD BANJALUKU

  Naučni skup X SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Ranka Radić i Saša Papuga
  Strana od 703
  Strana do 711

  Modelovanje procesa koagulacije u sistemu bistrenja površinske vode

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, ISBN 978-99938-21-57-1
  DOI ----
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 22 (2014),
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Strana od 237
  Strana do 250

  Water Temperature and Flocculant Concentration Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling

  Naučni skup III International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača i Saša Papuga
  Strana od 656
  Strana do 667

  Sustainable Wood Charcoal Production and Carbonization Process Improvements

  Naučni skup IEEP 2013. IV Regional Conference
  Publikacija Proceedings on CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Petar Gvero, Bosko Bacic, Indir Mijanic i Saša Papuga

  Contribution of Biomass to Sustainable Development of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Barriers

  Naučni skup 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2012“
  DOI ISBN 978-9958-647-46-1
  Publikacija Procedings
  Godina 2012
  Autori Semin Petrović, Saša Papuga, Milovan Kotur i Petar Gvero
  Strana od 387
  Strana do 393

  INVENTAR EMISIJE CO2 KAO DIO ODRŽIVOG ENERGETSKOG AKCIONOG PLANA ZA GRAD BANJALUKU

  Naučni skup IX SAVJETOVANJE HEMIČARA I TEHNOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Saša Papuga i Ranka Radić
  Strana od 478
  Strana do 489

  Renewable Energy Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable Development Driver in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup V Dubrovnik Conference on Sustainabla Develpoment of Energy, Water and Environment System
  Godina 2009
  Autori Petar Gvero, Gordana Tica, Semin Petrović, Saša Papuga, Borislav Jakšić i Lazo Roljić

  Farme kao izvori zagađenja podzemnih i površinskih voda

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad i sport“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Vukić, Saša Papuga i Petar Gvero
  Strana od 98
  Strana do 103

  Studija o uticaju elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije

  Naučni skup Zdravlje za sve
  Publikacija Zbornik radova, Životna sredina i zdravlje, ISBN 99938-716-0-5
  Godina 2003
  Autori Saša Papuga, Slobdan Bunić, Slavko Župljanin, Đemal Kolonić i Pero Međedović
  Strana od 201
  Strana do 212

  STRUKTURNE PROMJENE I PROMJENE OSOBINA MATERIJALA KOTLOVSKIH CIJEVI

  Naučni skup SARADNJA ISTRAŽIVAČA RAZLIČITIH STRUKA NA PODRUČJU KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA a sa glavnom temom: INTERDISCIPLINARNI PRISTUP PROBLEMATICI ZAŠTITE KONSTRUKCIONIH MATERIJALA.
  Publikacija Knjiga radova, ISBN 86-82343-06-1
  Godina 2003
  Autori Đurađ Davidović, Asima Davidović i Saša Papuga
  Strana od 263
  Strana do 270

Knjige

  Inženjerstvo u zaštiti okoline

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 9789993854623
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Vukić i Saša Papuga
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 400

  Chapter 1 Biomass as Potential Sustainable Development Driver – Case of Bosnia and Herzegovina, in "Biomass Now – Sustainable Growth and Use" (edited by Matovic M.D.), (pp.3-34.),

  Izdavač InTech
  ISBN 978-953-51-1105-4
  Godina 2013
  Autori Petar Gvero, Semin Petrovic, Sasa Papuga i Milovan Kotur
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 540

  Industrija kože i održivi razvoj

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-81-05-3
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Vukić, Tatjana Botić i Saša Papuga
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 148

  Zbirka riješenih zadataka iz tehničke termodinamike

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-25-8
  Godina 2008
  Autori Saša Papuga i Pero Petrović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 119

Projekti

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Saša Papuga
Projektni tim mr Dijana Drljača
doc. dr Aleksandar Savić
prof. dr Ljiljana Vukić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM