Navigacija

doc. dr Zoran Popović
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska fizika
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10THF Tehnička fizika

Šumarski fakultet

OP15TFIZ Tehnička fizika

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS383 Kvantna mehanika I
1C07FOS384 Kvantna mehanika II