Navigacija

doc. mr Pero Sailović
docent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-367 lok 122
Uža naučna/umjetnička oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 27. decembar 2018.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B22402 Organska hemija sa prirodnim produktima
B32323 Organska hemija
B02302 Organska hemija I
B02402 Organska hemija II
B22421 Organska hemija sa prirodnim produktima
B02321 Organska hemija I
B12421 Organska hemija II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sorpcija diklofenaka na selektivno oksidovanu celulozu

  DOI https://doi.org/10.2298/HEMIND180119010S
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Volumen 72
  Broj 3
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.ache-pub.org.rs

  Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

  DOI 10.2298/HEMIND151214015R
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2017
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 1
  Broj 71
  Strana od 35
  Strana do 40
  Veb adresa www.ache.org.rs/HI

  Uticaj koncentracije rastvora cefaleksina na sorpciju na modifikovano celulozno vlakno

  DOI DOI:10.7251GHTE1511091Dj
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Radana Đuđić, Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Boro Rudić
  Broj 11
  Strana od 19
  Strana do 23
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Obtaining of materials with antibacterial activity by bonding of cefazoline on modified cellulosic bandage

  DOI 10.7251/COMEN1402222G
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 227
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 94

  THE BONDING DICLOFENAC IN THE WATER SOLUTION ON MODIFIED CELLULOSE

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 93

  EFIKASNOST ADSORPCIJE CEFAKLORA NA PRIRODNOM I SINTETIČKIM ZEOLITIMA

  Naučni skup V međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi: 10.7251/EEMRS15011451S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović, Pero Sailović i Darko Bodroža
  Strana od 1451
  Strana do 1456

  DOBIJANJE ZAVOJA SA ANALGETSKIM DJELOVANJEM VEZIVANJEM DIKLOFENAKA NA MODIFIKOVANU CELULOZU

  Naučni skup V međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi:10.7251/EEMRS1501708S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka rodić Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 708
  Strana do 713

  Selection and consumption of electrode material for electrocoagulation of landfill leachate

  Naučni skup FIFTEENTH YOUNG RESEARCERS CONFERENCE MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
  Publikacija FIFTEENTH YOUNG RESEARCERS CONFERENCE MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - THE BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2016
  Autori Tijana Malinović, Borislav Malinović, Darko Bodroža i Pero Sailović
  Strana od 22

  Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

  Naučni skup XI savjetovanje hemičara ekologa i tehnologa Rrepublike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 75
  Strana do 80

  VEZIVANJE CEFTRIAKSONA NA OKSIDOVANI CELULOZNI ZAVOJ U CILJU DIBIJANJA BIOLOŠKI AKTIVNOG ANTIMIKROBNOG MATERIJALA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branka Rodić Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Strana od 111
  Strana do 119

  Biološki aktivno vlakno sa ceftriaksonom

  Naučni skup 53. savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 102
  Strana do 106

  Influence of temperature on obtaining biologically active cellulosic fibers with bound cephalexin

  Naučni skup "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST 16
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Radana Đuđić
  Strana od 856
  Strana do 861

  Preparation of novel antimicrobial material by sorption ceftriaxone on modified cellulose bandage

  Naučni skup PRONASEM 2016
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 88

  UTICAJ KONCENTRACIJE CEFAZOLINA NA DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNOG CELULOZNOG VLAKNA

  Naučni skup XI simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović i Radana Đuđić
  Strana od 139
  Strana do 146

  Energy Efficiency and Cost Analysis of Electrochemical Degradation of Cyanide Wastewater into the Reactor with Steel Electrodes

  Naučni skup 2nd International Conference - The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security and Sustainability
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, Pero Sailović, Darko Bodroža i Miodrag Jazić
  Strana od 70

  Istraživanje poboljšanih postupaka pripreme površine aluminijuma i njegovih legura pred nanošenje zaštitnih prevlaka

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Gordana Latinović, Milorad Tomić, Jovo Mandić i Pero Sailović
  Strana od 261
  Strana do 276

  Comparative tracking of Textile Dye Adsorption on Zeolites NH4-ZSM5 and H-ZSM5

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Zora Levi, Darko Bodroža, Borislav Malinović, Pero Sailović i Miodrag Jazić
  Strana od 119

  Modified Cellulose Fiber in a Form Bandages with the Bound Cefazolin and its Related Antimicrobial Properties

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, Borislav Malinović, Darko Bodroža i Miodrag Jazić
  Strana od 38

  Electrochemical degradation of Reactive Violet 5 dye in textile wastewater

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, Darko Bodroža, Pero Sailović i Miodrag Jazić
  Strana od 114

Projekti

Tretman deponijskih (procjednih) otpadnih voda

Procjedne vode su jedne od najzagađenijih otpadnih voda koje se sastoje od jedinjenja azota, fosfora, teških metala, katjona (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), anjona (Cl−, SO42−, S2- i HCO3−), hlorisanih ugljikovodonika, pesticida, aromatskih ugljikovodonika, fenola, hlorisanih alifatskih spojeva itd...

Broj projekta 0830011
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić
doc. mr Pero Sailović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 44070.0 BAM