Navigacija

Aleksandra Šinik

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 159

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B24701 Organska hemijska tehnologija I Tehnologija polimernih materijala
B24710 Tehnologija malotonažnih hemijskih proizvoda
B24801 Organska hemijska tehnologija II (Petrohemijska industrija)
B24809 Tehnologija maziva i ulja
B24810 Tehnologija nafte
B43521 Tehnologija prerade kože
B51221 Grafički materijali

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C16HOS1125 Industrijska hemija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza uticaja sastava sirovine na energetsku vrijednost drvnog peleta na prostoru Bosne i Hercegovine

  DOI 10.7251/GHTE1612017B
  Časopis Glanik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Broj 12
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

Radovi sa skupova

  KVALITET REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA KOD ODREĐIVANJA SASTAVA TEČNOG NAFTNOG GASA METODOM GASNE HROMATOGRAFIJE

  Naučni skup XII SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Mara Jeremić, Tatjana Botić, Pero Dugić i Aleksandra Šinik
  Strana od 160
  Strana do 168

  AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY"
  Godina 2019
  Autori Dajana Dragić, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jelena Račić i Pero Dugić
  Strana od 806
  Strana do 806

  DETERMINATION OF SEPARATE CHARACTERISTICS OF TISSUE PAPER ON THE B&H MARKET

  Naučni skup VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šinik, Suzana Ćetojević i Irena Havreljuk
  Strana od 817
  Strana do 817

  TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić i Pero Dugić
  Strana od 95
  Strana do 95

  THE INFLUENCE CONCENTRATION OF THE SODIUM HLORIDE ON PROPERTIES SOLUTION SODIUM LAURILETERSULPHATE IN WATER

  Naučni skup VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "JUNE 5TH - WORLD ENVIRONMEN DAY"
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2018
  Autori Pero Dugić, Tatjana Botić i Aleksandra Šinik
  Strana od 89
  Strana do 89

  ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE FOSFATA U PRAŠKASTIM DETERDŽENTIMA

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija: Studenti u susret nauci - StES 2018
  DOI 10.7251/SSN1811035G
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Slavica Grbić, Sanda Pilipović, Dajana Markuljević i Aleksandra Šinik
  Strana od 35
  Strana do 47

  UTICAJ VRSTE DISPERZIONOG SREDSTVA NA STEPEN SUPSTITUCIJ ENa –KARBOKSIMETILCELULOZE

  Naučni skup 10. NAUČNO –STRUČNA KONFERENCIJA STUDENTI U SUSRET NAUCI 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Jelena Račić, Slavica Grbić i Aleksandra Šinik
  Strana od 58
  Strana do 65

  ODREĐIVANJE ANJONSKI AKTIVNIH MATERIJA U KOMERCIJALNIM SREDSTVIMA ZA PRANJE

  Naučni skup V MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMSR15011440S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić, Marija Vukobrad i Dijana Drljača
  Strana od 1440
  Strana do 1449

  ČVRSTI DODACI U FORMULACIJAMA MAZIVA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova, Knjiga 33
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Pero Dugić i Branka Dugić
  Strana od 303
  Strana do 314

  UTICAJ HEMIJSKE STRUKTURE BAZNOG FLUIDA NA FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE BIORAZGRADIVIH LITIJUMOVIH MAZIVIH MASTI

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Marica Dugić, Aleksandra Šinik, Goran Dugić i Pero Dugić
  Strana od 149
  Strana do 166

  ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VISKOZNOSTI RASTVORA POLIMERA U BAZNIM ULJIMA

  Naučni skup HI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jovan Todorović, Slavica Kozarac i Pero Dugić
  Strana od 215
  Strana do 224

  ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON ENERGY VALUE OF WOOD PELLETS IN THE TERITORY OF BiH

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Strana od 50
  Strana do 50

  BIODEGRADABLE LUBRICANTS

  Naučni skup 2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić i Marica Dugić
  Strana od 142
  Strana do 142

  IZLUŽIVANJE TEŠKIH METALA IZ UZORAKA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA TERMOELEKTRANA

  Naučni skup IV međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, LJiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga i Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

Projekti

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Intenzivnim zagrijavanjem i vlaženjem drveta dovodi do trajnih promjena većeg broja njegovih hemijskih i fizičkih osobina, odnosno do produžavanja vijeka trajanja proizvoda od termodrveta. Drvo postaje otpornije na vlagu, značajno manje bubri i ima bolju dimenzionu stabilnost što omogućava da se koristi ne samo za opremanje enterijera nego i za spoljašnju upotrebu...

Broj projekta 1251110
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim Vojislav Aleksić
prof. dr Ljiljana Vukić
Aleksandra Šinik
Dajana Dragić
prof. dr Pero Dugić
Zoran Petrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Elektrooksidacija benzotriazola iz otpadnih voda

Cilj projekta je istraživanje i primjena novog postupka elektrohemijskog tretmana – elektrooksidacije na uklanjanje BTA iz otpadnih voda. Elektrohemijska oksidacija je jedna od obećavajućih naprednih oksidacionih postupaka (AOP) koja zahtijeva malu količinu dodatih hemikalija (bezopasnih – NaCl) i sa velikom efikasnošću uklanjanja organskih zagađivača...

Broj projekta 1251111
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Aleksandra Šinik
prof. dr Tatjana Botić
Tijana Malinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 3920.0 BAM

Primjena različitih inhibitora korozije na poluindustrijskom postrojenju otvorenog recirkulacionog sistema hlađenja

Poluindustrijska istraživanja predstavljaju sponu između laboratorijskog rješenja i industrijske realizacije procesa. Ona imaju za cilj da omoguće proučavanje procesa, njegov dalji razvoj i usavršavanje. Za potrebe ovog projekta konstruisaće se poluindustrijsko postrojenje otvorenog recirkulacionog sistema hlađenja...

Broj projekta 1251104
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Slobodan Bunić
Duško Zorić
Stefan Vranješ
Aleksandra Šinik
Sanjin Gutić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 13300.0 BAM