Navigacija

Aleksandra Šinik
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 159
Uža naučna/umjetnička oblast Organske hemijske tehnologije
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B43521 Tehnologija prerade kože
B51221 Grafički materijali
B24710 Tehnologija malotonažnih hemijskih proizvoda
B24809 Tehnologija maziva i ulja
B24701 Organska hemijska tehnologija I Tehnologija polimernih materijala
B24801 Organska hemijska tehnologija II (Petrohemijska industrija)
B24810 Tehnologija nafte

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza uticaja sastava sirovine na energetsku vrijednost drvnog peleta na prostoru Bosne i Hercegovine

  DOI 10.7251/GHTE1612017B
  Časopis Glanik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Broj 12
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

Radovi sa skupova

  ODREĐIVANJE ANJONSKIH AKTIVNIH MATERIJA U KOMERCIJALNIM SREDSTVIMA ZA PRANJE

  Naučni skup V Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI 10.7251/EEMSR15011440S
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić, Marija Vukobrad i Dijana Drljača
  Strana od 1440
  Strana do 1449

  ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VISKOZNOSTI RASTVORA POLIMERA U BAZNIM ULJIMA

  Naučni skup HI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jovan Todorović, Slavica Kozarac i Pero Dugić
  Strana od 215
  Strana do 224

  ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON ENERGY VALUE OF WOOD PELLETS IN THE TERITORY OF BiH

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Strana od 50
  Strana do 50

  Biorazgradiva maziva

  Naučni skup 2. Međunarodni kongres hemičara i i inženjera hemije BiH
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić i Marica Dugić
  Strana od 142
  Strana do 142

  BIODEGRADABLE LUBRICANTS

  Naučni skup 2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić i Marica Dugić
  Strana od 142