Navigation

doc. dr Dalibor Savić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 426
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodologija socijalnih istraživanja docent May 07, 2019

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MJU-1 Metodologija naučno-istraživačkog rada
MK-6 Metodologija naučnog rada
MLS-1 Metodologija naučno-istraživačkog rada
MN-6 Metodologija naučnog rada
MS-1 Sociološka teorija i metod
MS-8 Kvantitativne metode istraživanja
MS-9 Istraživački projekat
MSP-1 Metodologija naučno istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici
MSR-1 Metodologija naučno istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj zaštiti
MSRM-1 Metodologija naučno istraživačkog rada u socijalnom radu i socijalnoj politici
Akademske studije prvog ciklusa
Ž-24 Metodologija žurnalističkih istraživanja
N20-16 Metodologija socijalnih istraživanja
N-26 Metodologija društvenih nauka
OSR-20 Metodologija društvenih istraživanja
P-16 Metodologija društvenih nauka
PN20-14 Metodologija socijalnih istraživanja
S-17 Metodologija društvenih nauka
S20-14 Statistika u sociološkim istraživanjima - zaključivanje
S20-19 Metodologija socijalnih istraživanja
S20-2 Osnove primijenjene sociologije
S20-27 Metodologija primijenjenih istraživanja
S20-52 Metodologija primijenjenih istraživanja
S20-59 Kvantitativna metodologija
S20-60 Digitalna sociologija
S20-66 Kvalitativna metodologija
S-42 Metodologija nauke
S-44 Metodologija socioloških istraživanja
S-53 Sociološki praktikum
SR1-47 Metodologija društvenih istraživanja
SR-42 Metodologija društvenih istraživanja
SRD-10 Metodologija društvenih istraživanja
SRS-41 Metodologija izrade završnog rada
Akademske studije trećeg ciklusa
DRDN-P-1 Metodologija društvenih istraživanja
DRDN-P-3 Metodologija naučno-istraživačkog rada
DSDN-S-1 Metodologija društvenih istraživanja
DSDN-S-3 Metodologija naučno-istraživačkog rada
DSDN-SM-1 Metodologija društvenih istraživanja
DSDN-SM-3 Metodologija naučno-istraživačkog rada
DSDN-SR-1 Metodologija društvenih istraživanja
DSDN-SR-3 Metodologija naučno-istraživačkog rada

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Protesti protiv firme Bata: Prilog proučavanju antiindustrijskih procesa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji

  DOI https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.bal.53-76
  Časopis Istorija 20. veka
  Godina 2021
  Autori Milan Balaban, Dalibor Savić, and Jan Herman
  Volumen XXXIX
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 76
  Veb adresa https://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2021/01/2021_1_4_bal_53-76.pdf

  Urbana lica i naličja "krajiške ljepotice"

  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 71
  Broj 176
  Strana od 640
  Strana do 643
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_176.pdf

  Nacionalizacija čehoslovačke imovine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na primjeru firme Bata

  Časopis Humanističke studije
  Godina 2020
  Autori Milan Balaban and Dalibor Savić
  Broj 7
  Strana od 41
  Strana do 59
  Veb adresa http://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj7/7-2020(3).pdf

  Materijalni položaj porodica sa četvoro i više djece: Studija slučaja u Doboju

  DOI 10.5937/politeia0-25516
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Aleksandar Janković, Dalibor Savić, and Mirjana Damjenić
  Broj 19
  Strana od 29
  Strana do 49
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2020/2232-96412019029J.pdf

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić, and Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić, and Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Ekonomska osamostaljenost mladih u Doboju: 2008-2012.

  Časopis Politička revija
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Janković and Dalibor Savić
  Volumen 53
  Broj 3
  Strana od 149
  Strana do 178

  Sociologija i(li) književnost

  DOI 10.7251/POL1611235S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Dalibor Savić
  Broj 11
  Strana od 237
  Strana do 244

  Metodološke inovacije u istraživanju siromaštva

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Broj 10
  Strana od 411
  Strana do 428
  Veb adresa http://www.sociolog.rs/files/socioloski_godisnjak_10.pdf

  Veberova metodološka koncepcija danas

  DOI 10.7251/DEFSR1501005S
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 18
  Broj 36
  Strana od 61
  Strana do 71

  Veber za neupućene?

  Časopis Politička revija
  Godina 2012
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 32
  Broj 2
  Strana od 449
  Strana do 459
  Veb adresa http://www.politickarevija.rs

Radovi sa skupova

  Big Data: Veliki podaci i (re)produkcija društvenih nejednakosti

  Naučni skup VI Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva
  Publikacija Struktura i dinamika društvenih nejednakosti (Knjiga sažetaka)
  Godina 2017
  Autori Dalibor Savić and Dušan Kondić
  Strana od 54
  Veb adresa http://hsd.hr/wp-content/uploads/sites/598/2017/03/ks_B5_10_s_coverom.pdf

  Participatorno akciono istraživanje - refleksivna metodologija u službi demokratskih promjena

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji
  Publikacija Nauka - društvo - tranzicija, Tom I, Evropski defendologija centar, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 255
  Strana do 270

  Društveni značaj aktivne politike tržišta rada

  Naučni skup Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Publikacija Nezaposlenost, Evropski defendologija centar/Klub intelektualaca 123, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 270
  Strana do 276

  Teorijsko-metodološki pristup racionalizaciji sportske prakse kao uzroku nasilja u sportu

  Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
  Publikacija Nasilje i sport, Evropski defendologija centar, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 351
  Strana do 360

  Osnovne determinante evropskog sociokulturnog prostora

  Naučni skup Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa, Filozofski fakultet Banja Luka, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 75
  Strana do 86

Ostali radovi

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić, and Nataša Jović

Knjige

  Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-720-8-7
  Godina 2018
  Autori Dalibor Savić, Borislav Vukojević, and Bojana Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 110

  Aktuelnost Veberove metodološke koncepcije

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-701-9-4
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 192

Projekti

Podrska vecem stepenu uspjesnosti ucesca u Evropskom okvirnom programu za istrazivanje i inovacije

Project Number 1251702
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Dalibor Savic
Participants Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 9500.0 BAM