Navigation

prof. dr Dalibor Savić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 426
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za sociologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodologija socijalnih istraživanja vanredni profesor April 25, 2024

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije drugog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Social Welfare System in Bata Company Towns (1920s–1950s): Between Transnational Vision and Local Settings

  DOI https://doi.org/10.1017/S0020859022000402
  Časopis INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY
  Godina 2023
  Autori Milan Balaban, Lukaš Perutka, Simon Paye, Dalibor Savić, and Jan Herman
  Volumen 68
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 40
  Veb adresa https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-history/article/abs/social-welfare-system-in-bata-company-towns-1920s1950s-between-transnational-vision-and-local-settings/A75B7AE3732A379661973C0870A0BC58

  The early decades of the Bata Shoe Company in India: From establishment to economic and social integration

  DOI 10.1177/00194646211020303
  Časopis The Indian Economic & Social History Review
  Godina 2021
  Autori Milan Balaban, Jan Herman, and Dalibor Savić
  Strana od 1
  Strana do 36
  Veb adresa https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00194646211020303

  Protesti protiv firme Bata: Prilog proučavanju antiindustrijskih procesa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji

  DOI https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.bal.53-76
  Časopis Istorija 20. veka
  Godina 2021
  Autori Milan Balaban, Dalibor Savić, and Jan Herman
  Volumen XXXIX
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 76
  Veb adresa https://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2021/01/2021_1_4_bal_53-76.pdf

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić, and Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Urbana lica i naličja "krajiške ljepotice"

  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 71
  Broj 176
  Strana od 640
  Strana do 643
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_176.pdf

  Nacionalizacija čehoslovačke imovine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na primjeru firme Bata

  Časopis Humanističke studije
  Godina 2020
  Autori Milan Balaban and Dalibor Savić
  Broj 7
  Strana od 41
  Strana do 59
  Veb adresa http://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj7/7-2020(3).pdf

  Materijalni položaj porodica sa četvoro i više djece: Studija slučaja u Doboju

  DOI 10.5937/politeia0-25516
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Aleksandar Janković, Dalibor Savić, and Mirjana Damjenić
  Broj 19
  Strana od 29
  Strana do 49
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2020/2232-96412019029J.pdf

  Divided Brothers: Ex-Double Towns Brod and Slavonski Brod

  DOI https://doi.org/10.5817/SOC2017-1-31
  Časopis Sociální studia / Social Studies
  Godina 2017
  Autori Ranka Perić-Romić, Duško Trninić, and Dalibor Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 53
  Veb adresa https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8703

  Ekonomska osamostaljenost mladih u Doboju: 2008-2012.

  Časopis Politička revija
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Janković and Dalibor Savić
  Volumen 53
  Broj 3
  Strana od 149
  Strana do 178

  Sociologija i(li) književnost

  DOI 10.7251/POL1611235S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Dalibor Savić
  Broj 11
  Strana od 237
  Strana do 244

  Metodološke inovacije u istraživanju siromaštva

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Broj 10
  Strana od 411
  Strana do 428
  Veb adresa http://www.sociolog.rs/files/socioloski_godisnjak_10.pdf

  Veberova metodološka koncepcija danas

  DOI 10.7251/DEFSR1501005S
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 18
  Broj 36
  Strana od 61
  Strana do 71

  Veber za neupućene?

  Časopis Politička revija
  Godina 2012
  Autori Dalibor Savić
  Volumen 32
  Broj 2
  Strana od 449
  Strana do 459
  Veb adresa http://www.politickarevija.rs

Radovi sa skupova

  Uspon performativnih društvenih nauka: Ka novim formama praksisa

  Naučni skup Društvene (dis)funkcije umjetnosti: Od instrumentalizacije ka emancipaciji
  DOI https://doi.org/10.7251/FPNDP2102211S
  Publikacija Društvene (dis)funkcije umjetnosti: Od instrumentalizacije ka emancipaciji
  Godina 2021
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 211
  Strana do 231

  Big Data: Veliki podaci i (re)produkcija društvenih nejednakosti

  Naučni skup VI Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva
  Publikacija Struktura i dinamika društvenih nejednakosti (Knjiga sažetaka)
  Godina 2017
  Autori Dalibor Savić and Dušan Kondić
  Strana od 54
  Veb adresa http://hsd.hr/wp-content/uploads/sites/598/2017/03/ks_B5_10_s_coverom.pdf

  Participatorno akciono istraživanje - refleksivna metodologija u službi demokratskih promjena

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji
  Publikacija Nauka - društvo - tranzicija, Tom I, Evropski defendologija centar, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 255
  Strana do 270

  Društveni značaj aktivne politike tržišta rada

  Naučni skup Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Publikacija Nezaposlenost, Evropski defendologija centar/Klub intelektualaca 123, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 270
  Strana do 276

  Teorijsko-metodološki pristup racionalizaciji sportske prakse kao uzroku nasilja u sportu

  Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
  Publikacija Nasilje i sport, Evropski defendologija centar, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 351
  Strana do 360

  Osnovne determinante evropskog sociokulturnog prostora

  Naučni skup Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa, Filozofski fakultet Banja Luka, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 75
  Strana do 86

Ostali radovi

  Far-Right Paramilitary Organizations in the Western Balkans

  Izdavač CAMR - Centrum pre analýzy monitoring a reporting
  Godina 2022
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 24
  Strana do 31

  Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku Bosne i Hercegovine u NATO i EU (maj 2022)

  Izdavač Eda Banja Luka/Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2022
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 1
  Strana do 8

  Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku Bosne i Hercegovine u NATO i EU (septembar 2021)

  Izdavač EDA Banja Luka/ Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Dalibor Savić
  Strana od 1
  Strana do 8

  Voices of Ex-Child Soldiers from the War in Bosnia and Herzegovina: Between Public and Private Narratives

  Izdavač Palgrave Macmillan
  ISSN/ISBN 978-3-030-74788-6
  DOI 10.1007/978-3-030-74788-6_3
  Godina 2021
  Autori Dalibor Savić, Rusmir Piralić, and Aleksandar Janković
  Strana od 43
  Strana do 64
  Veb adresa https://www.palgrave.com/gp/book/9783030747879

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić, and Nataša Jović

Knjige

  Metodološke perspektive biografskih istraživanja u društvenim naukama

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-195-3-2
  Godina 2023
  Autori Dalibor Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 261
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/376788236_Metodoloske_perspektive_biografskih_istrazivanja_u_drustvenim_naukama

  Stanje tradicionalnih znanja o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Fondeko/Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
  ISBN 978-9926-8220-2-6
  Godina 2023
  Autori Senka Barudanović, Dalibor Ballian, Armin Macanović, Gordana Đurić, Ena Hatibović, Mersiha Kočaković, and Dalibor Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 161
  Veb adresa https://fondeko.org/

  Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-720-8-7
  Godina 2018
  Autori Dalibor Savić, Borislav Vukojević, and Bojana Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 110

  Aktuelnost Veberove metodološke koncepcije

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-701-9-4
  Godina 2015
  Autori Dalibor Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 192

Projekti

Jacanje naucnog kapaciteta za energetsko siromastvo

Project Number 1256017
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Petar Gvero
Participants dr Srdjan Vaskovic
prof. dr Milovan Kotur
prof. dr Dalibor Savic
dr Biljana Antonijevic
Milan Pupcevic, ma
prof. dr Darija Gajic
doc. dr Djordje Vojinovic
prof. dr Ljubisa Preradovic
Danijela Kardas Ancic, ma
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-01
Project value 2930700.0 BAM

Jacanje kapaciteta za kvalitetna i uticajna istrazivanja o transformacijama, radu i migracijama u Jugoistocnoj Evropi

Project Number 1251709
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. Andjela Pepic
Participants Bojana Vukojevic, ma
prof. dr Dalibor Savic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-31
Project value 779812.0 BAM

Odgovorno istarzivanje i inovacije

Project Number 1250197
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Milena Karapetrovic
prof. dr Dalibor Savic
prof. dr Dalibor Kesic
doc. dr Bojan Vlaski
prof. dr Zorana Kovacevic
doc. dr Natasa Vucenovic Gnjato
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-06-30
Project value 18000.0 BAM

Izgradnja povjerenja u medijima u Jugoistocnoj Evropi i Turskoj-Faza 2

Project Number 1251320
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Ivana Zecevic
Participants doc. dr Snjezana Kevic-Zrnic
prof. dr Dalibor Savic
prof. dr Dragana Trninic
Business Partner UNESCO
Beginning of realization 2022-07-01
End of the project 2024-07-02
Project value 30290.0 BAM

Podrska vecem stepenu uspjesnosti ucesca u Evropskom okvirnom programu za istrazivanje i inovacije

Project Number 1251702
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Dalibor Savic
Participants doc. Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2022-01-28
Project value 9500.0 BAM