Navigacija

Biljana Radusin-Sopić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za mikrobiologiju i biologiju ćelija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
asistent 25. januar 2018.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS196 Mikrobiologija
1C07BOS728 Ekologija mikroorganizama
1C07BOS733 Biologija algi
1C07BOS734 Biologija gljiva i lišajeva
1C13BNS728 Ekologija mikroorganizama
1C13EOS1093 Mikologija
1C13EOS736 Ekologija i raznovrsnost algi

Bibliografija

Radovi sa skupova

  DETECTION OF THE BEAN COMMON BLIGHT BACTERIA, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (XAP) IN BEAN SEEDS

  Naučni skup 6th International Symposium on Agricultural Sciences and 22nd Conference of Agricultural Engineers of Republic of Srpska, AgroRes2017
  Godina 2018
  Autori Biljana Radusin-Sopić, Svjetlana Lolić i Gordana Đurić

Ostali radovi

  Integrating Science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe

  Izdavač FitoLab – Instituto Pedro Nunes and University of Coimbra, Portugal
  Godina 2017
  Autori Biljana Lolić i Biljana Radusin-Sopić

Projekti

Programi posebnog nadzora štetnih organizama - Laboratorija za certifikaciju sadnog materijala i rasada hortikuklturnih biljaka

Kako bi biljna proizvodnja bila rentabilna i ekonomski opravdana potrebno je konstantno sprovođenje različitih mjera zaštite. Posebnu oblast u zaštiti bilja čini fitosanitarni sektor gdje se vodi računa o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijalaa, rasada i sjemena...

Broj projekta 1251001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim doc. dr Branimir Nježić
Biljana Radusin-Sopić
prof. dr Duška Delić
Petar Nikolić
Danilo Vidović
mr Jelena Davidović Gidas
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 175000.0 BAM

Prenošenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura-uticaj navodnjavanja i đubrenja

U okviru COST akcije „HUPLANTcontrol“ istraživački tim iz Republike Srpske istražuje mogućnost preživljavanja bakterija koje izazivaju oboljenja ljudi na različitim povrtlarskim kulturama (zelena salata, špinat, blitva, paradajz, paprika). Nakon epidemije izazvane ešerihijom prenesenom preko špinata u Njemačkoj 2011. godine pokazala se potreba utvrđivanja puteva prenosa patogenih bakterija na poljoprivredne kulture, koje nisu uobičajeni domaćini za patogene bakterije.

Broj projekta 0830922
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim doc. dr Maja Manojlović
Biljana Radusin-Sopić
prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

"Uvođenje savremenih metoda za testiranje rasada koštičavih voćaka na prisustvo bakterija"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Savremena rasadnička proizvodnja podrazumijeva proizvodnju zdravstveno ispravnog sadnog materijala i podizanje komercijalnih voćnjaka sa zdravim početnim sadnim materijalom. Bakterije su značajni prouzrokovači biljnih bolesti u voćarskoj proizvodnji. Pojavi bakterioza u voćnjaku najčešće prethode ili poremećaji u ishrani ili mehaničke ozljede...

Broj projekta 8317036
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić
Projektni tim dr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Nina Kujundžić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

"Mikroorganizmi poljoprivrednog zemljišta regije Banja Luka“- Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda N2020 za 2017. godinu za sufinansiranje projekta

Sva živa bića zavise od snabdijevanja neophodnim elementima iz Zemlje kao što su vodonik, kiseonik, ugljenik, azot, sumpor i fosfor. Recikliranje ovih elemenata je osnova za izbjegavanje iscrpljivanja zemljišta. Mikroorganizmi su presudni u procesu razgradnje i transformacije mrtvih organskih materija u oblike koje mogu ponovo koristiti drugi organizmi...

Broj projekta 8317038
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
doc. dr Mijana Kuburić Macura
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 7800.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću na području Republike Srpske u 2017. godini

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću se provodi na području Republike Srpske u okviru registrovanih proizvodnih zasada i rasadnika koštičavih voćaka. Vizuelni pregledi i uzorkovanje vrše se na nadzemnom dijelu stabla i sadnice, pregledom grana, grančica i lišća...

Broj projekta 8301063
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić
Projektni tim dr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 20023.0 BAM