Navigacija

mr Branimir Nježić
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OZB07ŠPB Štetočine poljoprivrednih biljaka
OZB07ŠIRPB Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka
OZB07ŠIVVL Štetni insekti voćaka i vinove loze
OZB07ZVVL Zaštita voćaka i vinove loze
OZB07OEM Opšta entomologija
OHK08ZHB Zaštita hortikulturnih biljaka
OVV07ZVVL Zaštita voćaka i vinove loze
OZB07DDD Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
OZB07ZPB Zaštita povrtarskih biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF RHAGOLETIS CERASI IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BASED ON A PHENOLOGICAL MODEL

  DOI https://doi.org/10.1515/prolas-2017-0038
  Časopis Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences.
  Godina 2017
  Autori Branimir Nježić, Dušan Pećanin i Gordana Đurić
  Volumen 71
  Broj 3
  Strana od 229
  Strana do 232
  Veb adresa https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2017.71.issue-3/prolas-2017-0038/prolas-2017-0038.xml

  First report of the Pale Potato Cyst Nematode Globodera pallida from Bosnia and Herzegovina

  Časopis PLANT DISEASE
  Godina 2014
  Autori Branimir Nježić
  Volumen 98
  Broj 4
  Strana od 575
  Strana do 575
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-07-13-0739-PDN

  Interaction of Tagetes patula cv. Single Gold with the plant-parasitic nematodes Meloidogyne chitwoodi and Pratylenchus penetrans

  Časopis RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY
  Godina 2014
  Autori Branimir Nježić
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 108
  Veb adresa http://www.russjnematology.com/rjnvol222.htm

Radovi sa skupova

  Monitoring adult fruit flight activity in two regions of Bosna and Herzegovina

  Naučni skup COST FA1104 Final Conference, Sustainable production of high-quality cherries for the European market,
  Godina 2016
  Autori Branimir Nježić, Gordana Đurić i Dušan Pećanin
  Strana od 47
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.agrotypos.gr/images/stories/file/COST_2016_book.pdf

  Efekat tri vrste entomopatogenih nematoda na Steligdota geminata u laboratorijskim uslovima

  Naučni skup XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX kongres o korovima,
  Godina 2016
  Autori Branimir Nježić, Nikola Grujić, Milan Radivojević i Dragica Smiljanić

  Control of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) and plum sawflies (H. flava L. and H. minuata Christ.) with entomopathogenic nematodes

  Naučni skup 17th International Conference on Organic Fruit Growing
  Publikacija 17th International Conference on Organic Fruit-Growing, Hohenheim 15-17 February 2016
  Godina 2016
  Autori Branimir Nježić, S. Happe i Ralf-Udo Ehlers
  Strana od 258
  Strana do 260
  Veb adresa http://www.ecofruit.net/2016/49_Happe_258bis260.pdf

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis L.) entomopatogenim nematodama.

  Naučni skup XII Simpozijum o zeštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Branimir Nježić, Gordana Đurić, Petar Nikolić i Jovica Tovarišić
  Strana od 23
  Strana do 23

  Primjena bioloških pripravaka u mrkvi zaraženoj nematodam korijenovih kvržica

  Naučni skup XII Simpozijum o zeštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Branimir Nježić, Ivana Majić, Emilija Raspudić, Ankica Sarajlić, Marija Ivezić i Gordana Kanižai Šarić
  Strana od 22
  Strana do 22

  Aphelenchoides rityemabosi – hrizantemina nematoda, štete u 2014. i 2015. godini i potencijalne mjere kontrole

  Naučni skup XII Simpozijum o zeštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Branimir Nježić, Mišaela Vakić i Petar Nikolić
  Strana od 16
  Strana do 16

  Control of plum sawflies (X Hoplocampa minuta and Hoplocampa flava) by three antomopathogenic nematodes

  Naučni skup 15th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group Microbial and Nematode Control of invertebrate Pests: New Challenges for Biological Control
  Godina 2015
  Autori Branimir Nježić i Ralf-Udo Ehlers
  Strana od 54
  Strana do 54

  Control of plum sawflies (Hoplocampa minuta and Hoplocampa flava) by EPN

  Naučni skup 6th International Nematology Congress
  Godina 2014
  Autori Branimir Nježić
  Strana od 13
  Strana do 13

  Control of plum sawflies (Hoplocampa minuta and Hoplocampa flava) by entomopatogenic nematodes

  Naučni skup VII Congres on plant protection
  Godina 2014
  Autori Branimir Nježić i Ralf-Udo Ehlers
  Strana od 76
  Strana do 76

  Plant-parasitic nematodes of East Herzegovina

  Naučni skup 11th Slovenian conference on plant protection with international participation,
  Godina 2013
  Autori Branimir Nježić, Aleksandar Stanić, Petar Nikolić, Nikola Grujić i Snježana Hrnčić

  Prvi rezultati kontrole šljivinih osica, Hoplocampa minuta i H. flava entomopatogenim nematodama

  Naučni skup XII Savjetovanje o zaštiti bilja
  Godina 2013
  Autori Branimir Nježić i Ralf-Udo Ehlers

  Rezultati Programa posebnog nadzora karantinskih nematoda krompira u Republici Srpskoj 2010-2013

  Naučni skup XII Savjetovanje o zaštiti bilja,
  Godina 2013
  Autori Branimir Nježić

  Kontrola šljivinih osica (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) entomopatogenim nematodama

  Naučni skup H Simpozijum o zašiti bilja u BiH,
  Godina 2013
  Autori Branimir Nježić i Ralf-Udo Ehlers

  Evaluacija horizontalne distribucije i infektivnog potencijala Globodera pallida sa parcele na lokalitetu Borike, opština Rogatica

  Naučni skup H Simpozijum o zašiti bilja u BiH
  Godina 2013
  Autori Branimir Nježić, Petar Nikolić i Đorđe Stojčić
  Strana od 81
  Strana do 81

  Occurence of the northern root-knot nematode in Republica of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 31st International ESN Symposium,
  Godina 2012
  Autori Branimir Nježić, Branko Mitrović, Nikola Grujić, Igor Macanović i Lieven Waeyenberge
  Strana od 199
  Strana do 199

  Rasprostranjenost sjeverne korjenove galove nematode Meloidogyne hapla na području Nevesinja i Rogatice

  Naučni skup IH Simpozijum o zaštiti bilja u BiH
  Godina 2012
  Autori Branimir Nježić, Branko Mitrović, Igor Macanović, Nikola Grujić i Snježana Hrnčić

  Survey of root-knot nematodes in Nevesinje municipality

  Naučni skup I Međunarodni simpozijum i XVII naučno-sručno savjetovanje agronoma Republike Srpske,
  Godina 2012
  Autori Branimir Nježić, Igor Macanović, Nikola Grujić i Snježana Hrnčić
  Strana od 214
  Strana do 214

  Occurence of plant-parasitic nematodes in Rogatica in potato fields

  Naučni skup I Međunarodni simpozijum i XVII naučno-sručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Branimir Nježić, Branko Mitrović, Nikola Grujić i Snježana Hrnčić

  Rezultati monitoringa na prisustvo krompirovih cistolikih nematoda Globodera rostochiensis, Globodera pallida u Republici Srpskoj u 2010. godini.

  Naučni skup XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske,
  Godina 2011
  Autori Branimir Nježić

  Kompatibilnost kadifice Tagetes patula cv. Single Gold i entomopatogene nematode Steinernema feltiae u kontroli štetnih organizama

  Naučni skup VIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH,
  Godina 2011
  Autori Branimir Nježić, Nansi de Suter i Moris Muns

  Rezultati monitoringa na prisustvo krompirovih cistolikih nematoda Globodera rostochiensis i Globodera pallida u Republici Srpskoj u 2010. godini

  Naučni skup VIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH,
  Godina 2011
  Autori Branimir Nježić

  Uticaj kadifice Tagetes patula cv. Single Gold na životni ciklus entomopatogene nematode Steinernema feltiae

  Naučni skup XI Savjetovanje o zaštiti bilja
  Godina 2011
  Autori Branimir Nježić, Nansi de Suter i Moris Muns

  Fitosanitarni rizik introdukcije karantinskih nematoda u RS i BiH

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Branimir Nježić i Biljana Lolić
  Strana od 48
  Strana do 48

Projekti

Program posebnog nadzora azijske voćne mušice u Republici Srpskoj u 2017. godini

Utvrđivanje prisustva azijske voćne mušice Drosophila suzukii na teritoriji Republike Srpske.

Broj projekta 8301061
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac mr Branimir Nježić
Projektni tim Petar Nikolić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2017.
Završetak projekta 30.11.2017.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Program posebnog nadzora karantinskih nemetoda na krompiru u Republici Srpskoj za 2017. godinu

Utvrđivanje prisustva karantinskih nemetoda na krompiru u Republici Srpskoj.

Broj projekta 8301060
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac mr Branimir Nježić
Projektni tim Petar Nikolić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 36793.0 BAM

Održiva proizvodnja visoko-kvalitetnih trešanja i višanja za evropsko tržište

Zbog potrebe za koordinacijom istraživanja u oblasti proizvodnje trešnje, udružena je grupa zemalja kroz akciju COST FA 1104. Zadatak zemalja učesnica a samim tim i BiH je analiza i unaprijeđenje svih aspekata koji će poboljšati i povećati proizvodnju, komercijalizaciju i potrošnju trešnje. Glavni ciljevi projekta su: doprinos razvoju i primjeni novih naučnih metoda da bi se izbjegla ograničenja u proizvodnji; pronalazak inovativnih rješenja direktno primjenljivih za proizvođače...

Broj projekta 8317032
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Branimir Nježić
prof. dr Nikola Mićić
mr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.08.2016.
Završetak projekta 01.08.2017.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Uvođenje procedura sanitacije i sertifikacije sadnog materijala autohtonih sorti voćaka

Cilj projekta je da se od genetičke erozije sačuvaju najugroženije autohtone sorte voća i vinove loze, tako što će se stvarati uslovi da se postepeno uvedu u odgovarajući stepen sertifikacije. S tim u vezi, tokom realizacije projekta će se postepeno uvoditi metode pomološke selekcije, potom međunarodno prihvaćene procedure dijagnostike štetnih organizama koje do sada nisu uvedene i na kraju sanitacije za biljke za koje se utvrdi da je to potrebno. Na kraju realizacije projekta...

Broj projekta 8317021
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Nikola Mićić
Projektni tim prof. dr Duška Delić
mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Biljana Lolić
Jelena Davidović Gidas
mr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2014.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Osica šiškarica kestena i potencijalna opasnost po šume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Šume pitomog kestena su ugrožene kako zbog vjekovnog antropogenog uticaja tako i zbog štetnih organizama koji mogu ugroziti proizvodnju i opstanak kestena. Među štetnim organizmima značajno mjesto zauzima osica šiškarica kestena - Dryocosmus kuriphilus Yumatsu...

Broj projekta 8317022
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nikola Travar
dr Snježana Hrnčić
mr Branimir Nježić
mr Zorica Đurić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2016.
Završetak projekta 01.07.2018.
Vrijednost projekta 4400.0 BAM

Unapređenje produktivnosti i korišćenja gajenih i autohtonih genetičkih resursa trešnje

Cilj projekta je komparativno istraživanje odgovora starih sorti u poređenju sa dvije novointrodukovane sorte na biološke mjere kontrole žilogriza i crne trešnjine vaši, kao i tretmane hlađenja plodova nakon berbe u svrhu dužeg očuvanja plodova namjenjenih za konzumaciju. Dugoročan cilj je održiva proizvodnja trešnje i povećanje produktivnosti gajenih sorti...

Broj projekta 8317026
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Zlatan Ristić
mr Sanda Stanivuković
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Biljana Kukavica
mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 24300.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jelena Davidović Gidas
mr Branimir Nježić
mr Biljana Lolić
mr Zorica Đurić
dr Snježana Hrnčić
prof. dr Duška Delić
Sunčica Bodružić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 01.06.2016.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM