Navigacija

Mirela Boroja, ma

Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Changes of Antioxidative Metabolism Parameters of Young Cucumber Plants (Cucumis sativum L.) as a response to Herbicide Treatment.

  Časopis ZBORNIK RADOVA XI SIMPOZIJUM SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 13
  Strana do 24

  Effects of mixed saline and alkaline stress on the morphology and anatomy of Pisum sativum L.: the role of peroxidase and ascorbate oxidase in growth regulation

  Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Godina 2013
  Autori Biljana Kukavica, Filis Morina, Nina Janjić, Mirela Boroja, Ljubinko Jovanović i Sonja Veljović-Jovanović
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 265
  Strana do 278

  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović i Biljana Kukavica
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 287
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Changes in peroxidase activity and phenolic compounds identification in a leaf and rhizome of a serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) in the northwest part of its areal

  Naučni skup III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  Publikacija Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2015
  Autori Ivana Bovan, Siniša Škondrić, Filis Morina, Mirela Boroja, Sonja Veljović Jovanović, Milos Gvero i Biljana Kukavica
  Strana od 81
  Strana do 81

  Changes in Activities and Isoenzyme Profile of Superoxide dismutase in the Cells of Roots and Leaves of Beans (Phaseolus vulgaris) under The Influence of High Concentrations of Cu and Zn

  Naučni skup AgroRes, IV Međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske.
  Publikacija Book of Abstracts-AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Veselić Tijana, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 247
  Strana do 248
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Bijeljina_2015.pdf

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  The effect of heavy metals on the growth and activities of antioxidative enzymes in leaves and roots of barley (Hordeum sativum L.)

  Naučni skup 20. Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka Srbije
  Godina 2013
  Autori Dino Hasanagić, Tijana Milovčević, Mirela Boroja i Biljana Kukavica

  Characterization of antioxidative metabolism of obligate serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl.

  Naučni skup International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”
  Publikacija Abstracts. International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”, May 28-30, 2012, Sremska Kamenica, Serbia
  Godina 2012
  Autori Bojana Ćirić, Jovana Glušac, Mirela Boroja, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 52
  Strana do 52

  Anatomical changes in Sempervivum tectorum L. leaves after long term cadmium toxicity and soil-drought exposure

  Naučni skup Newenviro, New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment
  Godina 2012
  Autori Jovana Glušac, Nina Janjić, Filis Morina, Sonja Veljović-Jovanović, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 42
  Strana do 47

  Biohemijska karakterizacija solubilnih i ekstracelularnih peroksidaza i superoksid dismutaza izolovanih iz rizoma Gentiana Asclepiadea L

  Naučni skup Drugi Simpozijum biologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Dino Hasanagić, Mirela Boroja i Biljana Kukavica

Projekti

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Mališa Antić
doc. dr Maja Manojlović
Milan Antonijević
Jasna Đonlagić
Dragana Mirošljević
Vesna Antić
Nataša Sladojević
Jelena Aničić
Mirela Boroja, ma
Rada Bjelić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 01.01.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM

Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih oštećenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem različitih abiotičkih faktora

Projekat će se baviti istraživanjem u kom nivou i na koji način prirodni zeoliti mogu da umanje oksidativna oštećenja kod biljaka paradajza (Solanum lycopersicum L.) i pasulja (Phaseolus vulgaris L.) koje su izložene suši i povišenim koncentracijama teških metala, kadmijuma i cinka...

Broj projekta 0830903
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim mr Dino Hasanagić
dr Ivana Koleška
prof. dr Vida Todorović
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.04.2017.
Vrijednost projekta 11700.0 BAM