Navigacija

Jelena Davidović Gidas
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet, kancelarija 33

051/330-933
Uža naučna/umjetnička oblast Hortikultura
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OHK08LJAZ Ljekovite, aromatične i začinske biljke
OHK08HUP Hortikulturno uređenje prostora
OHK08PD Parkovska dendrologija
ORP15LJZAB Ljekovite, aromatične i začinske biljke
OHK07RP Rasadnička proizvodnja
OVV07RP Rasadnička proizvodnja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sadni materijal jabučastih voćaka u odnosu na zahtjeve proizvođača voća u Republici Srpskoj / Pome Fruit Plant Propagating Material in Relation to the Requirements of Fruit Producers in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGRSR1502229D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Jelena Davidović Gidas i Gordana Đurić
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 229
  Strana do 240

  Razvoj objekata hortikulture u strukturi urbane matrice Banjaluke

  DOI 10.7251/AGRSR1303367D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 367
  Strana do 375
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

  The Botanical Garden of the University of Banja Luka

  DOI 10.7251/AGREN1204673D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, LJiljana Došenović, Jelena Davidović i Mira Ćopić
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 673
  Strana do 679
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/669/614

  Mjesto i funkcija objekata hortikulture u procesu održivog razvoja urbane matrice Trebinja

  DOI 10.7251/AGRSR1203375D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Došenović i Jelena Davidović
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 375
  Strana do 388
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

Radovi sa skupova

  Morphological characterisation of leaf of indigenous apple varieties

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka "AGRORES"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Mirela Kajkut Zeljković, Gordana Đurić i Jelena Davidović
  Strana od 33
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2017/03/AGRORES-Book_of_Abstracts_2017.pdf

  Primjena zeolita kao kondicionera supstrata u proizvodnji presadnica surfinije (Petunia hybrida Juss.)

  Naučni skup 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture
  Publikacija Zbornik radova (Proceedings)
  Godina 2017
  Autori Svjetlana Zeljković, Uroš Šušak, Nada Parađiković, Jelena Davidović Gidas, Monika Tkalec i Vida Todorović
  Strana od 290
  Strana do 293

  Fruit planting material structure produced in the Republic of Srpska (BiH) in relation to the requirements of fruit producers

  Naučni skup 4. Slovenski sadjarski kongres z mednarodno udeležbo
  Publikacija Zbornik referatov
  Godina 2017
  Autori Jelena Davidović Gidas, Gordana Đurić i Nikola Mićić
  Veb adresa http://sadjar.si/wp-content/uploads/2017/02/Zbornik-referatov1.pdf

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement

  Naučni skup I naučni simpozijum "Očuvanje genetičkih resursa"
  Publikacija Zbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Godina 2015
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, Nikola Mićić, Milan Mataruga, Goran Trbić, Živojin Erić, Zoran Govedar, Jelena Davidović, Marina Antić, Jovica Sjeničić, Borut Bosančić i Marinko Vekić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Green Structure of the City of Trebinje (Bosnia and Herzegovina): City Plan Discourse Development

  Naučni skup 17thInternational Conference of the Europen Forum on Urban Forestry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Strana od 127
  Strana do 128

  Botanical garden and park of the University of Banja Luka

  Naučni skup Sixth European botanic gardens congress
  Publikacija European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, LJiljana Došenović, Mira Ćopić, Vladimir Stupar i Jelena Davidović
  Strana od 225
  Strana do 233

Projekti

Uvođenje procedura sanitacije i sertifikacije sadnog materijala autohtonih sorti voćaka

Cilj projekta je da se od genetičke erozije sačuvaju najugroženije autohtone sorte voća i vinove loze, tako što će se stvarati uslovi da se postepeno uvedu u odgovarajući stepen sertifikacije. S tim u vezi, tokom realizacije projekta će se postepeno uvoditi metode pomološke selekcije, potom međunarodno prihvaćene procedure dijagnostike štetnih organizama koje do sada nisu uvedene i na kraju sanitacije za biljke za koje se utvrdi da je to potrebno. Na kraju realizacije projekta...

Broj projekta 8317021
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Nikola Mićić
Projektni tim prof. dr Duška Delić
mr Branimir Nježić
Jelena Davidović Gidas
mr Biljana Lolić
mr Mirela Kajkut Zeljković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2014.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jelena Davidović Gidas
mr Branimir Nježić
mr Zorica Đurić
prof. dr Duška Delić
mr Biljana Lolić
Sunčica Bodružić
dr Snježana Hrnčić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 01.06.2016.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM