Navigacija

doc. dr Biljana Lubarda
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Ekologija, zaštita biodiverziteta
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09EOS960 Biogeografija i zaštita biodiverziteta II
1C13EOS1089 Zaštićena područja
1C13EOS959 Biogeografija i zaštita diverziteta I
1C13EOS960 Biogeografija i zaštita diverziteta II
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C07BOS810 Ekologija biljaka sa fitogeografijom I
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13BOS1065 Biodiverzitet i zaštita
2C12EKO001 Zaštita biodiverziteta
1C09EOS963 Primjenjena ekologija
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
2C13BSB008 Reliktne i endemične biljke
1C09EOS959 Biogeografija i zaštita biodiverziteta I
1C13BOS207 Zaštita životne sredine
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C07BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C09BOS248 Biodiverzitet i zaštita
1C07BOS207 Zaštita životne sredine
2C12EEB001 Idioekologija biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prilog poznavanju flore klisure Crne Rijeke (Republika Srpska).

  DOI 10.7251/SKP170801075L
  Časopis Skup
  Godina 2017
  Autori Biljana Lubarda, Siniša Škondrić i Bojana Ćuk
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 75
  Strana do 84
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/11/SKUP-8-1.pdf

  Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic
 vascular flora in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Botanica Serbica
  Godina 2014
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 167
  Strana do 184
  Veb adresa http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.i Typha angustofolia L. na području Bardače

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Marina Baltić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 56

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače.

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Miranda Baltić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 56

Radovi sa skupova

  Morphometric characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882) from different habitats

  Naučni skup ISEM7
  Publikacija Proceedings 7th International Symposium of Ecologists - ISEM7
  Godina 2017
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Maja Manojlović
  Strana od 82
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.82_85

  Contribution to the knowledge of the flora of Crna rijeka canyon (left tributary of the Vrbas)

  Naučni skup III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  Publikacija Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Siniša Škondrić i Bojana Ćuk
  Strana od 153
  Strana do 153

  Distribucija reliktnih vrsta drveća na teritoriji Bosne i Hercegovine - fitogeografska analiza

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Renata Ališić i Vladimir Stupar
  Strana od 154
  Strana do 155

  Biogeografska podjela planina Bosne i Hercegovine na bazi distribucije balkanskih endemičnih orofita iz južnoevropsko-planinske i srednje evropsko-planinske horološke grupe

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Strana od 98
  Strana do 99

  Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 6th Balkan Botanocal Congress
  Publikacija 6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Strana od 86
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.prirodoslovni.com/6bbc/wp-content/uploads/2015/02/6BBC_Book_of-_Abstracts.pdf

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  Contribution to the knowledge of Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) in Bosna and Herzegovina

  Naučni skup II Simpozijum biologa Republike Srpske, 4.-6. novembar, 2010, Banja Luka
  Publikacija Programme and abstracts. II Simpozijum biologa Republike Srpske. November 4-6, 2010. Banja Luka, Republic of Srpska
  Godina 2010
  Autori Siniša Škondrić, Biljana Lubarda, Ljiljana Topalić-Trivunović i Nada Šumatić
  Strana od 119
  Strana do 119

Ostali radovi

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

Knjige

  Biologija za 2. razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smjera

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-331-3
  Godina 2018
  Autori Biljana Lubarda, Tanja Maksimović i Siniša Škondrić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 1

  Atlas plodova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-7
  Godina 2015
  Autori Nina Janjić, Tanja Maksimović i Biljana Lubarda
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 86

Projekti

Stanje ekosistema i mjere zaštite prirodnih jezera na Zelengori

Istraživački projekat se odnosi na 8 (osam) prirodnih jezera Zelengore, smještenih na nadmorskoj visini između 1400 i 1700 m. Preliminarni rezultati do kojih se došlo neposrednim uvidom pokazuju vidne znake eutrofikacije nekih jezera, posebno Crnog jezera. Očito, radi se o promjeni parametara životne sredine jezerskih ekosistema, uslovljenih prije svega promjenom termičkih režima, a izmijenjeni ekološki uslovi vodnih sistema direktno se odražavaju na sastav biljnog i životinjskog svijeta u njima...

Broj projekta 0830907
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Rajko Gnjato
Projektni tim prof. dr Goran Trbić
prof. dr Radoslav Dekić
mr Marko Ivanišević
Marko Stanojević, ma
prof. dr Davorin Bajić
doc. dr Biljana Lubarda
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 15800.0 BAM