Navigacija

doc. dr Tanja Maksimović
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
051/439-351
Uža naučna/umjetnička oblast Fiziologija biljaka
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13BOS201 Fiziologija biljaka
1C13EOS1079 Fiziologija i ekofiziologija biljaka II
1C13EOS1077 Fiziologija i ekofiziologija biljaka I
2C13BSB004 Istorija botanike
1C07BOS201 Fiziologija biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UTICAJ NIKLA NA NEKE MORFOLOŠKE I FIZIOLOŠKE POKAZATELJE MLADIH BILJAKA Phaseolus vulgaris L. I Zea mays L.

  DOI DOI: 10.7251/SKP180901003M
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2018
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić i Nina Janjić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 3
  Strana do 12
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/skup-9-1-za-stampu-2018.-3-12.pdf

  Stomatal apparatus response of Tilia cordata (Mill.) and Betula pendula (Roth.) to air quality conditions in Banjaluka (Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.5281/zenodo.827182
  Časopis Biologia Serbica
  Godina 2017
  Autori Nina Janjić, Dino Hasanagić i Tanja Maksimović
  Volumen 39
  Broj 2
  Strana od 9
  Strana do 16

  Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona u vodi bazena Sinjak (ribnjak Bardača)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2014
  Autori Svjetlana Lolić, Milan Matavulj, Radoslav Dekić i Tanja Maksimović
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 47

  Biološka raznovrsnost i distribucija fitoplanktona u vodama bazena Necik (Bardača)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Lolić, Milan Matavulj, Radoslav Dekić i Tanja Maksimović
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 3
  Strana do 12
  Veb adresa www.pmfbl.org

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.i Typha angustofolia L. na području Bardače

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Marina Baltić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 56

  Komparativna analiza kvaliteta vode rijeke Mature i bazena Prevlaka na Bardači

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Svjetlana Lolić, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 121
  Strana do 128

  Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenata (N, P i K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2008
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 191
  Strana do 199

  Proučavanje odnosa broja i veličine stoma i intenziteta transpiracije kod ukrasnog grmlja u parku "Petar Kočić " u Banjoj Luci.

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2008
  Autori Tanja Maksimović, Milun Petrović i Živko Stanković
  Strana od 209
  Strana do 213

Radovi sa skupova

  Antioxidative response of certain water macrophytes to seasonal environmental changes.

  Naučni skup 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS meeting)
  Godina 2018
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić i Biljana Kukavica
  Strana od 71
  Strana do 71

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2018
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Predrag Ilić i Biljana Lubarda
  Strana od 339
  Strana do 344

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Naučni skup 1st International Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Ivan Samelak i Dragana Ciganović
  Strana od 125
  Strana do 126

  Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis Trin., na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive
  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Predrag Ilić i Svjetlana Lolić
  Strana od 247
  Strana do 252

  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.

  Naučni skup Sixth international scientific conference contemporary materials
  Godina 2013
  Autori Predrag Ilić, Svjetlana Ilić i Tanja Maksimović
  Strana od 95
  Strana do 96

  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.

  Naučni skup 1stInternational Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Ivan Samelak i Dragana Ciganović
  Strana od 125
  Strana do 126

  Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmits communis Trin., na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive
  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Predrag Ilić i Svjetlana Lolić

  Uticaj agrotehničkih mjera na diverzitet makrofitske flore ribnjaka Bardača.

  Naučni skup I Sipmpozijum ekologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Biljana Lubarda, Tanja Maksimović i Vladimir Stevanović
  Strana od 82

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače

  Naučni skup II Sipmpozijum biologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Miranda Baltić
  Strana od 87

  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametera

  Naučni skup 38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenje i zaštite voda VODA 2009
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Lolić, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 117
  Strana do 122

  Utvrđivanje kvaliteta vode za rekreaciju i saprobiološka analiza vode jezera na Manjači

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornika radova
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Lolić, Tanja Maksimović, Radoslav Dekić, Dragojla Golub i Milan Matavulj
  Strana od 315
  Strana do 321

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Biljana Davidović, Vladimir Stevanović i Tanja Maksimović
  Strana od 455
  Strana do 462

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Biljana Davidović, Vladimir Stevanović i Tanja Maksimović
  Strana od 24
  Strana do 26

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Predrag Ilić

  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Strižne i Vojskove.

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Marina Mršić, Tanja Maksimović, Radojka Pajčin i Slaven Filipović
  Strana od 331
  Strana do 338

  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametara

  Naučni skup VODA
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Lolić, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 117
  Strana do 122

  Utvrđivanje kvaliteta vode za rekreaciju i saprobiološka analiza vode jezera na Manjači.

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Lolić, Tanja Maksimović, Radoslav Dekić i Dragojla Vuković
  Strana od 315
  Strana do 321

  Uticaj otpadnih voda Banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa.

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Godina 2008
  Autori Nevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Tanja Maksimović i Dejan Dmitrović

  Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije vodenih biljaka na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Voda 2008
  Godina 2008
  Autori Tanja Maksimović i Predrag Ilić
  Strana od 169
  Strana do 174

  Uticaj otpadnih voda banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa.

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Godina 2008
  Autori Nevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Tanja Maksimović i Dejan Dmitrović
  Strana od 601
  Strana do 608

  Uticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).

  Naučni skup Uticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).
  Godina 2008
  Autori Mirela Boroja, Sonja Veljović-Jovanović, Tanja Maksimović i Biljana Kukavica
  Strana od 31
  Strana do 32

  Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata

  Naučni skup XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Godina 2007
  Autori Predrag Ilić, Tanja Maksimović, Slobodanka Pajević i Milan Matavulj
  Strana od 17

  Sezonska dinamika akumulacije cinka i bakra u biljkama Phragmites communis Trin. Typha latifolia L. i Typha angustifolia L. na području Bardača (Republika Srpska

  Naučni skup XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Godina 2007
  Autori Živko Stanković, Tanja Maksimović i Milan Borišev
  Strana od 32

  Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala.

  Naučni skup Voda 2007
  Godina 2007
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović, Milan Matavulj i Sanja Tepić
  Strana od 113
  Strana do 117

  Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitama na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Voda 2007
  Godina 2007
  Autori Tanja Maksimović, Živko Stanković i Predrag Ilić
  Strana od 131
  Strana do 136

  Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2006
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić i Tanja Maksimović
  Strana od 94
  Strana do 97

  Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala.

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2006
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić i Tanja Maksimović

  Azot i fosfor kao indikatori stepena eutrofikacije ribnjaka Bardača (Republika Srpska)

  Naučni skup Voda 2005
  Godina 2005
  Autori Tanja Maksimović i Živko Stanković
  Strana od 225
  Strana do 228

Ostali radovi

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Godina 2013
  Autori Tanja Maksimović, Dino Hasanagić, Ivan Samelak i Dragana Ciganović
  Strana od 125
  Strana do 126

Knjige

  Biologija za 2. razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smjera

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-331-3
  Godina 2018
  Autori Biljana Lubarda, Tanja Maksimović i Siniša Škondrić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 1

  Atlas plodova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-7
  Godina 2015
  Autori Nina Janjić, Tanja Maksimović i Biljana Lubarda
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 86