Navigacija

Mijana Kuburić Macura
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 27. april 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVKG123 Kultura govora
PVSJ111 Srpski jezik

Filološki fakultet

12SUOL Uvod u opštu lingvistiku
09FUL2 Uvod u lingvistiku II
09SUOL Uvod u opštu lingvistiku
12RSSJ1 Sintaksa srpskog jezika 1
09ISSJ2 Sintaksa srpskog jezika 2
OFL16UOL Uvod u opštu lingvistiku
09FUL1 Uvod u lingvistiku I
09ISSJ1 Sintaksa srpskog jezika 1
12RSSJ2 Sintaksa srpskog jezika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Glagolski prilozi s koncesivnom interpretacijom u savremenom srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK1706065K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2017
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj 6
  Strana od 65
  Strana do 79

  Obilježavanje propratne okolnosti glagolskim prilozima u savremenom srpskom jeziku

  Časopis Zbornik društveno-humanističkih nauka
  Godina 2005
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 79
  Strana do 94

  Konstrukcija bez+N(Gen) u funkciji iskazivanja propratne okolnosti u Andrićevom romanu Gospođica

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2005
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 565
  Strana do 576

  Obimna studija o funkcionalnim stilovima (prikaz knjige Branka Tošovića "Funkcionalni stilovi", Beograd, 2002)

  Časopis Slovesa
  Godina 2004
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj 7 i 8
  Strana od 300
  Strana do 303

  Derivacioni aspekt antroponimskih kategorija u selu Gučevo

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 429
  Strana do 483

Radovi sa skupova

  Prilozi sa koncesivnom semantikom u romanima Meše Selimovića

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i evrointegracije
  Godina 2016
  Autori Mijana Kuburić
  Strana od 275
  Strana do 286

  Relativne klauze sa koncesivnom semantikom u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Paisievi četenija
  Publikacija Zbornik radosva s naučnog skupa "Paisievi četenija"
  Godina 2015
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 106
  Strana do 114

  Predikatski apozitiv kao sredstvo za iskazivanje koncesivnih odnosa u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku
  Godina 2011
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 23
  Strana do 33

  Sintaksičke koncesivne jedinice u Andrićevim pripovijetkama iz gračkog opusa

  Naučni skup Simpozijum "Andrićev grački opus: kulturno-istorijski, književni i jezički aspekti"
  Publikacija Grački opus Iva Andrića (1923-1924)
  Godina 2010
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 361
  Strana do 378

  Konkurentska sredstva u izražavanju propratnookolnosnog značenja u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje
  Godina 2006
  Autori Mijana Kuburić Macura

Knjige

  Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-304-7
  Godina 2017
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 102

  Srpski jezik i jezička kultura za 4. razred osnovne škole

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-300-9
  Godina 2017
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 83

  Čitanka za drugi razred osnovne škole sa jezičkom kulturom i gramatikom srpskog jezika

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-266-8
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura, Duško Pevulja, Mijana Kuburić Macura i Mirko Vuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 106

  Praktikum s rješenjima iz sintakse srpskoga jezika

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-21-5
  Godina 2014
  Autori Dijana Crnjak i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 118

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa i Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152