Navigacija

mr Jelena Nikitović
viši asistent

Saradnik - II-5
Institut za genetičke resurse
Uža naučna/umjetnička oblast Očuvanje genetičkih resursa
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of the total number of some ruminants in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Macedonia

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Marko Lazić i Jelena Nikitović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Conservation of the genetic material of Macedonian Busha cattle

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović i Zoran Saltamarski
  Strana od 17
  Strana do 24

  Prilog istraživanju parametara proteinskog statusa kao dijela metaboličkog profila visokomliječnih krava

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić, Halil Omanović i Husein Vilić
  Strana od 81
  Strana do 94

  Energetski status laktirajućih krava simentalske pasmine sa različitih geografskih područja

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Halil Omanović
  Strana od 68
  Strana do 80

  Analiza zakonske regulative u oblasti očuvanja genetičkih resursa Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Jovica Sjeničić i Gordana Đurić
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 645
  Strana do 653

Radovi sa skupova

  STATE AND RECOMMENDATIONS FOR THE SUSTAINABLE USE OF ANIMAL GENETIC RESOURCES AS A COMPONENT OF AGROBIODIVERSITY IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup "Nature in Southern and Eastern Europe - Diversity, State and Governance"
  Godina 2018
  Autori Dragojla Golub, Gordana Đurić, Jelena Nikitović i Zoran Maletić

  IMPLICATION OF CERTAIN REPRODUCTIVE ABNORMALITIES ON THE INSEMINATION INDEX IN DAIRY COWS

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Emir Mujić, Husein Vilić, Nermin Pračić, Jelena Nikitović, Đorđe Savić i Amir Hasić

  ANTIMICROBAL ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS FROM GENUS ALLIUM

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Aida DŽaferović, Azra Bakrač, Subha Džafić, Vildana Jogić, Jelena Nikitović, Amir Hasić i Miloš Rodić

  Defining of standards and breeding goals of domestic mauntain horse

  Naučni skup Second International Conference Biotechnology in Agriculture
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, Zoran Saltamarski, Jelena Nikitović, LJ Fejzulahi, N Nikolovska i B Trajkovski

  ANIMAL WELFARE WHEN CONDUCTING A RESEARCH

  Naučni skup AgroRes
  Godina 2017
  Autori Jelena Nikitović i Marko Lazić

  ESTIMATION OF EFFECTIVE POPULATION SIZE OF DOMESTIC BUFFALOES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

  Naučni skup AgroRes
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, B Sekovska, Jelena Nikitović, S Dimitrievska i A Klincarov

  TOTAL BILIRUBIN CONCENTRATION AND AST ACTIVITY IN SERUM OF SIMMENTAL COWS IN DIFFERENT GEOGRAPHIC REGIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Tatjana Pandurević i Marko Lazić
  Strana od 2363
  Strana do 2368

  CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC INTEREST IN SERBIAN ANIMAL HUSBANDRY

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Marko Lazić, Zvonko Spasić, Jelena Nikitović, Milun Petrović, Nikola Stolić, Gjoko Bunevski i Bratislav Pešić
  Strana od 2385
  Strana do 2390

  UTICAJ NAČINA MUŽE NA POZICIJU, DUŽINU I DEBLJINU PAPILE U POPULACIJI DOMAĆEG SIMENTALCA

  Naučni skup AKTUELNI PROBLEMI MEHANIZACIJE POLJOPRIVREDE
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Marko Lazić i Zvonko Spasić
  Strana od 82
  Strana do 88

  Koncentracija Ca, P i Mg u serumu kod krava simentalske rase sa različitih geografskih područja

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Borut Bosančić
  Strana od 499
  Strana do 504

  Uticaj đubriva na morfološke karakteristike i prinos odabranog hibrida kukuruza

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Vildana Jogić, Mirsad Veladžić i Jelena Nikitović
  Strana od 193
  Strana do 198