Navigation

prof. dr Sanja Radetić-Lovrić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna i organizacijska psihologija vanredni profesor October 12, 2015

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10PKM Psihologija kriminala
MPS10SPZ Socijalo-psihološka proučavanja zavisnosti
MPS10FPS Forenzička psihologija
Akademske studije prvog ciklusa
PS1-PM3I Psihologija u marketingu
PS1-PSPA3I Praktikum iz socijalne patologije: socijalno-psihološki aspekt
PS1-SP31O Socijalna patologija: socijalno-psihološki aspekt

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12IPP Istraživanja u primjenjenoj psihologiji sporta
Akademske studije prvog ciklusa
1NPS Psihologija sporta
1SPS Psihologija sporta
OSN20OSPS Osnove psihologije

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSC-2 Socijalni rad sa zavisnicima
MSC-7 Metode tretmana bolesti zavisnosti
Akademske studije prvog ciklusa
SR1-66 Socijalni rad sa zavisnicima

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI 10.2298/PSI1603263S
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević, and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 49
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 276
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2016/0048-57051603263S.pdf

  Naučena bespomoćnost i religioznost mladih u tranzicijskim okolnostima života

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 10
  Strana od 329
  Strana do 347

  Socijalne vrijednosti mladih bez i sa toksikomanskim iskustvom

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 9
  Strana od 359
  Strana do 377

  Odnos indeksa SOPUS i deidealizacije roditelja u periodu rane adolescencije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 281
  Strana do 301

Radovi sa skupova

  Does the Ethos of Conflict Structure Differ in Different Contexts? A Network Analysis.

  Naučni skup 24th Ramiro and Zoran Bujas Days
  Publikacija A Network Analysis. 24th Ramiro and Zoran Bujas Days (Book of Abstracts).
  Godina 2019
  Autori Tijana Karić, Siniša Lakić, Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić, and Olivera Radović
  Strana od 96
  Strana do 96
  Veb adresa http://psihologija.ffzg.unizg.hr/en/drzb2019/program/book-of-abstracts

  Karakteristike psihološkog profila pacijenta nakon operacije diskurs hernije

  Naučni skup Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Publikacija 4. Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici: Sažeci
  Godina 2016
  Autori Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija, and Sanja Radetić-Lovrić

  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  DOI COBIS.SR-ID 212423692
  Publikacija Tematski zbornik radova "Individualne razlike, obrazovanje i rad"
  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 23
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.dps.org.rs/component/content/article/709-dani-primenjen-psihologije-27-2892013-nis

  Uloga socijalno-psiholoških konstrukata u objašnjenju pojave zavisnosti o drogama

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  DOI 159.9(063)(082)
  Publikacija Zbornik radova III kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 207
  Strana do 225
  Veb adresa http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f6e05fbb-d346-4437-9d6d-531c0ddb4874&articleId=399c6a00-8296-4779-aac7-7a2828d1deef

  Vremenski odnos stresora i prvog kontakta mladih sa drogama

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  DOI ISBN 978-86-7379-294-1
  Publikacija Komunikaicja i ljudsko iskustvo - tematski zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 337
  Veb adresa www.psihologijanis.rs

  Percepcija vlastite emocionalne regulacije i kontrole zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa Psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 77
  Strana do 93

  Socijalno-psihološke diskriminante zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  „Blažena bespomoćnost“ ili „mehanizam blaženog predaha“ i religijske orjentacije adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Branko Milosavljević, Sanja Radetić-Lovrić, and Siniša Lakić
  Strana od 177
  Strana do 192

  Samoživi arhiv neprijateljstva- tamna sijenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalna kontrola kao prediktor socijalno neprihvatljivih ponašanja mladih

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Primjenjena psihologija – Društvo, porodica, ponašanje
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević and Sanja Radetić-Lovrić

  Faktorska struktura skale za ispitivanje bliskosti, dodira sa subkulturom toksikomana

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banjaluka, Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 333

  Forenzička psihologija – veza sa drugim naukama, dileme i razlike u definisanju i njen razvoj.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti - Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 153
  Strana do 162

  Dvofaktorski model deidealizacije roditelja

  Naučni skup Interdisciplinarni pristup u nauci
  Publikacija Interdisciplinarni pristup u nauci: Rezimei
  Godina 2003
  Autori Đorđe Čekrlija and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 31
  Strana do 31

Ostali radovi

  Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socioemotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

  Godina 2015
  Autori Danijel Hopić, Mustafa Šuvalja, Belma Žiga, Miroslav Gavrić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno neprihvatljiva ponašanja mladih u Republici Srpskoj: rizični faktori nastanka i mogućnost prevencije (2014)

  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalizacija i zavisnost od PAS: socijalno-psihološki pristup resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji

  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Samoživi arhiv neprijateljstva - tamna sjenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-34-81-6
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 175
  Strana do 192

  Vrijednosni prioriteti mladih deset godina nakon rata

  Izdavač Filozofski fakultet Beograd
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno-psihološke diskriminante socijalizacije mladih

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Žene i muškarci u svijetu socijalne patologije

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Mladi i toksikomanije

Knjige

  Droga i socijalizacija mladih

  Izdavač Grafomark. Laktaši
  ISBN 978-99938-36-99-5
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Radionica kao model rada sa grupom u okviru vaspitno-obrazovnog sistema

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 271

  Kultura tolerancije prema svijetu socijalne patologije

  Izdavač Centar za socijalni i kulturni popravak, Banja Luka
  ISBN 978-99938-843-3-0
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 117

  Zavisnost od droga mladih: socijalno-psihološki pristup i istraživanja

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-57-21-8
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 251

  Mladi, socijalna kontrola i stranputice

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  ISBN 99938-36-87-7
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 95