Navigation

prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za biohemiju i molekularnu biologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemija i molekularna biologija vanredni profesor January 31, 2019

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13BBH002 Viši kurs biohemije: Energetika biohemijskih reakcija
2C13BBH010 Hemija biološki aktivnih supstanci
2C16HEM001 Naučno-istraživački rad u hemiji
2C16HEM029 Biohemijska toksikologija
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS194 Biohemija
1C07HOS444 Toksikološka hemija
1C07HOS881 Klinička biohemija
1C16HOS1058 Biohemija I
1C16HOS1059 Biohemija II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efekat nikosulfurona na biohemijske markere oksidativnog stresa u listu i korijenu kukuruza

  DOI 10.5937/BiljLek2102201K
  Časopis Biljni lekar
  Godina 2021
  Autori Anđela Kuvelja, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Lukić, Nemanja Gajić, Mirjana Žabić, Siniša Škondrić, and Biljana Kukavica
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 201
  Strana do 217
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6160/2021/0354-61602102201K.pdf

  Plant stress memory is linked to high levels of anti-oxidative enzymes over several weeks

  DOI doi.org/10.1016/j.envexpbot.2020.104166
  Časopis ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
  Godina 2020
  Autori Nataša Lukić, Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Dino Hasanagić, and Julia Walter
  Volumen 178
  Strana od 1
  Strana do 10

  Effects of Hemazin SC 500 (terbuthylazine) on antioxidative enzymes in human erythrocytes in vitro

  DOI 10.2298/JSC181011115D
  Časopis Journal of the Serbian Chemical Society
  Godina 2019
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Nataša Lukić, Aleksandra Nikolić-Kokić, and Biljana Kukavica
  Volumen 84
  Strana od 455
  Strana do 465
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC181011115D

  KARAKTERIZACIJA ANTIOKSIDATIVNOG METABOLIZMA SRIJEMUŠA (Allium ursinum L.)

  DOI DOI: 10.7251/SKP180901025D
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2018
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Nikolina Miletić, Zoran Kukrić, Svjetlana Čolić, and Biljana Kukavica
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 37
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/skup-9-1-za-stampu-2018.-25-37.pdf

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  DOI doi: 10.7251/COMEN1501074V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  DOI 10.7251/COMEN1401146V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  Odnos pH i aktivnosti enzima alanin aminopeptidaze i gama-glutamiltransferaze u urinu pacijenata tretiranih metotreksatom.

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Živko Saničanin
  Volumen 10
  Strana od 29
  Strana do 33

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, and Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin

  DOI 10.2478/v10011-010-0002-2
  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 44
  Strana do 47

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Alterations in anti-oxidative defence enzymes in erythrocytes from sporadic amyotrophic lateral sclerosis (SALS) and familial ALS patients

  DOI DOI 10.1515/CCLM.2006.111
  Časopis CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Nikolić-Kokić, Zorica Stević, Duško Blagojević, Biljana Davidović, David R Jones, and Mihajlo B Spasić
  Volumen 44
  Strana od 589
  Strana do 593

  Odnos koncentracija oksalata i citrata u urinu ispitanika sa bubrežnim kamencima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Snežana Uletilović, Biljana Davidović, and Živko Saničanin
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 78

  Antioxidative defense enzyme inhibition in erythrocytes of patients with acute myocardial infarction

  Časopis IUGOSLAVICA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA ACTA
  Godina 2002
  Autori Biljana Davidović, Dragana Kastratović, Aleksandra Nikolić, Dejan Mijalković, Živko Saničanin, and Mihajlo Spasić
  Volumen 38
  Broj 3
  Strana od 77
  Strana do 83

Radovi sa skupova

  Qualitative and quantitative protein content of the freshwater snail Sadleriana fluminensis (Kuster, 1853) in the North-Western Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 8th International Symposium of Ecologists – ISEM8
  Publikacija The Book of Abstracts and Programme
  Godina 2019
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Dejan Dmitrović, Goran Šukalo, Vladimir Pešić, and Biljana Kukavica
  Strana od 144

  Uticaj ekstrakta medvjeđeg luka (Allium ursinum L.) na smanjenje oksidativnih oštećenja humanih eritrocita tretiranih pesticidom

  Naučni skup Drugi kongres biologa Srbije
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Svjetlana Čolić, Biljana Davidović-Plavšić, Nataša Lukić, Aleksandra Nikolić-Kokić, and Biljana Kukavica
  Strana od 282
  Strana do 282

  Uticaj pesticida na lipidnu peroksidaciju membrana humanih eritrocita

  Naučni skup 12 Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA XII SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»
  Godina 2017
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Čolić, Nada Vidović, and Biljana Kukavica
  Strana od 11
  Strana do 14

  UTICAJ PESTICIDA NA ANTIOKSIDATIVNI METABOLIZAM ERITROCITA ČOVJEKA IN VITRO

  Naučni skup Konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Publikacija knjiga apstrakata
  Godina 2016
  Autori Nataša Lukić, Jovana Janković, Biljana Kukavica Jovanović, and Biljana Davidović-Plavšić
  Strana od 36
  Strana do 37

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in patients treated with cephalexin

  Naučni skup XVII CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2010
  Autori Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić, and Živko Saničanin
  Strana od 412
  Strana do 412

  Nephrotoxic effects of gentamicin in patients in the neonatal period

  Naučni skup XVI CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2008
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Strana od 299
  Strana do 299

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Strana od 504
  Strana do 505

Knjige

  Zbirka zadataka iz Biohemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-66-0
  Godina 2018
  Autori Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Kojić, and Jelena Purać
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 215

  Biohemija I

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-56-1
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Danijela Kojić, and Jelena Purać
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 252

  PRAKTIKUM IZ HEMIJE I MEDICINSKE BIOHEMIJE

  Izdavač Medicinski fakultet Univeriteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-87-3
  Godina 2010
  Autori Živko Saničanin, Snežana Uletilović, and Biljana Davidović-Plavšić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Ivana Pucar, ma
Tanja Trifkovic
Natasa Lukic
Danijela Kojic
dr Danijela Misic
prof. dr Sinisa Skondric
mr Dino Hasanagic
dr Julia Walter
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Milica Sesic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 15000.0 BAM

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number 1259021
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Tanja Trifkovic
Sonja Jovanovic-Veljovic
doc. dr Dragana Blagojevic
Natasa Lukic
Danijela Kojic
mr Dino Hasanagic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
prof. dr Danijela Kondic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-11-30
Project value 17647.0 BAM

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Project Number 1259019
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participants doc. dr Dragana Blagojevic
prof. dr Zoran Kukric
Natasa Lukic
Danijela Lukic
prof. dr Mirjana Zabic
mr Sanja Przulj
Natasa Miljus
Dragana Malcic Zanic
Aleksandra Kokic Nikolic
Srdjan Sabic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-12-07
Project value 5000.0 BAM

Toksicni efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro

Project Number 0830908
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participants doc. dr Ivan Samelak
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2018-07-06
Project value 10111.0 BAM