Navigation

mr Siniša Stanković
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za radiologiju i nuklearnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Nuklearna medicina viši asistent March 23, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
Akademske studije drugog ciklusa
MZS19IU Integrisani uređaji u dijagnostici zasnovanoj na dokazima
MZS19MTN Metode i tehnologija nuklearne medicine zasnovane na dokazima
Akademske studije prvog ciklusa
ORT16NM Nuklearna medicina
ORT16RFAR Radiofarmacija
ORT18NM Nuklearna medicina
ORT18PET Pozitronska emisiona tomografija
ORT18RNT Radionuklidna terapija
ORT18UNMA Uvod u nuklearno medicinske aparate

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povezanost osobina ličnosti i zadovoljstva poslom kod nastavnika

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Vesna Paleksić, Sanja Narić, Milidrag Vukotić, and Siniša Stanković
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16

  Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

  DOI 10.7251/BII1602090S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 90
  Strana do 97

  Thyroglobulin value in patients surgically treated for differentiated thyroid carcinoma

  DOI 10.2298/SARH1608397M
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2016
  Autori Gostimir Mikač and Siniša Stanković
  Volumen 144
  Broj 7-8
  Strana od 397
  Strana do 401

  Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  DOI 10.7251/BII1601027M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, and Siniša Stanković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 32

  Radioaktivni jod u liječenju papilarnog karcinoma štitne žlijezde sa plućnim metastazama

  Časopis Respiratio
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 260
  Strana do 264

  Klinički značaj SPECT scintigrafije pluća sa 99mTc-depreotidom u postavljanju dijagnoze karcinoma pluća - pilot studija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniše Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić, and Marinko Vučić
  Volumen 41
  Broj 1 (1 Suppl)
  Strana od 151
  Strana do 156

  Detekcija karcinoma pluća SPECT scintigrafijom pluća sa 99mTc depreotidom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zvezdana Rajkovača, Marinko Vučić, Želimir Erić, Siniša Gajić, Siniša Stanković, Peđa Kovačević, Amela Matavulj, and Nenad Ponorac
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl 1)
  Strana od 169
  Strana do 173

Radovi sa skupova

  ULOGA PET/CT PREGLEDA U ONKOLOGIJI

  Naučni skup Simpozijum sa internacionalnim učešćem „10 godina Nacionalnog PET centra“
  Publikacija Kniga sažetaka
  Godina 2019
  Autori Tanja Gvozden, Zvezdana Rajkovača, Jovana Radanović, Sonja Bobić, and Siniša Stanković

  SLABO DIFERENTOVANI HEPATOCELULARNI KARCINOM KAO INCIDENTALOM NA PET/CT PREGLEDU - PRIKAZ SLUČAJA

  Naučni skup Simpozijum sa internacionalnim učešćem „10 godina Nacionalnog PET centra“
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2019
  Autori Tanja Gvozden, Zvezdana Rajkovača, Jovana Radanović, Sonja Bobić, and Siniša Stanković

  PET/CT SA HOLINOM U PRAĆENJU KARCINOMA PROSTATE

  Naučni skup Simpozijum sa internacionalnim učešćem „10 godina Nacionalnog PET centra“
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2019
  Autori Jovana Radanović, Zvezdana Rajkovača, Siniša Stanković, Dragi Stanimirović, Tanja Gvozden, and Sonja Bobić

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 167
  Strana do 174

  Značaj određivanja surogat markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 175
  Strana do 182

  Značaj određivanja surogat markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Valentina Stanković-Soldat, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 41

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  Poremećaj glukozne tolerancije i aterogeni parametri u pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 366
  Strana do 370

  Perfuziona scintigrafija miokarda u procjeni sistolne funkcije lijeve komore bolesnika sa dijabetesom tip 2

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Milan Skrobić
  Strana od 378
  Strana do 383

  PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U DIJAGNOSTICI KORONARNE BOLESTI U DIJABETESU

  Naučni skup 8. RADIONICA O DIJABETESU I KOMPLIKACIJAMA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8 radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 128
  Strana do 136

  MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY IN DETERMINING FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF CORONAROGRAPHICALLY DETECTED STENOSIS

  Naučni skup 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine and Serbian Congress of Nuclear Medicine 2013
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2013
  Autori Jovana Brstilo, Zvezdana Rajkovača, and Siniša Stanković
  Strana od 145

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Milena Brkić
  Strana od 317

  Uloga perfuzione scintigrafije miokarda u procjeni kardiovaskularnog rizika kod osoba sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, S Kovačević, Bojana Carić, and Aleksandra Grbić
  Strana od 314
  Strana do 315

  SCINTIGRAFIJA KRVNIH PROSTORA JETRE U DETEKCIJI HEMANGIOMA JETRE

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Sonja Bobić, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković, and Nataša Stevandić
  Strana od 31

  TROFAZNA SCINTIGRAFIJA KOSTIJU U DIJAGNOSTICI OSTEOMIJELITISA

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jovana Brstilo, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković, and Dragi Stanimirović
  Strana od 32

  STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA KOD DJECE SA RECIDIVIRAJUĆOM URINARNOM UPALOM I VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jasenka Mijatović, LJiljana Grahovac, Siniša Stanković, and Dragi Stanimirović
  Strana od 32

  Role of scintigraphy with tc99m MIBI in detection and preoparative localisation of hyperactive parathyroid glands

  Naučni skup International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT-2009) and 22 ALASBIMN
  Publikacija World Journal of Nuclear medicine
  Godina 2009
  Autori Jasenka Mijatovic, Siniša Stanković, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od S105

  Clinical experience with recombinant human thyrogen in the radioiodine tretmant of patients with differented thyroid cancer on L-thyroxine.

  Naučni skup International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT-2009) and 22 ALASBIMN
  Publikacija World Journal of Nuclear medicine
  Godina 2009
  Autori Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatovic, Siniša Stanković, Dragi Stanimirović, Amela Matavulj, Peđa Kovačević, and Nenad Ponorac
  Strana od 217

  Benefit of sentinel lymph node detection in malignant melanoma

  Naučni skup Europian nuclear medicine congress
  Publikacija Europian Journal of Nucelar Medicine and Biology
  Godina 2008
  Autori Zvezdana Rajkovača, Zoran Dimitrijević, Jasenka Mijatovic, and Siniša Stanković
  Strana od 291

  ZNAČAJ TIREOGLOBULINA U PROCJENI KVALITETA RADIONUKLIDNE ABLACIJE TIREOIDNOG TKIVA

  Naučni skup 4. SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Gostimir Mikač, Siniša Stanković, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 15

  Značaj tireoglobulina u procjeni kvaliteta radionuklidne ablacije tireoidnog tkiva

  Naučni skup IV simpozijuma o bolestima štitne žlijezde
  Godina 2007
  Autori Gostimir Mikač, Siniša Stanković, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 15

  METASTATSKI KARCINOM U ŠTITNOJ ŽLIJEZDI

  Naučni skup 3. SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE - TUMORI ŠTITNE ŽLIJEZDE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Gostimir Mikač, Gordana Kecman, Momčilo Biuković, and Siniša Stanković
  Strana od 34

  The role of 99mTc MIBI scintigraphy in diagnosing tertiary hyperparathyreoidism in patients on haemodialysis

  Naučni skup Britisch nuclear medicine congress
  Publikacija Nuc Med Comm
  Godina 2005
  Autori Gostimir Mikač, Zvezdana Rajkovača, and Siniša Stanković
  Strana od 291

  Multiple sclerosis in the Banjaluka area (Bosnia and Herzegowina)

  Naučni skup EFNS European Journal of Neurology
  Godina 2004
  Autori Siniša Miljković, Milan Arbutina, Vlado Đajić, Zoran Vujković, Siniša Stanković, and Duško Račić
  Strana od 129

  Epidemiology of subarachnoid hemorrhage in the region of Banjaluka (Bosnia and Herzegowina)

  Naučni skup EFNS European Journal of Neurology
  Godina 2004
  Autori Siniša Miljković, Milan Arbutina, Vlado Đajić, Zoran Vujković, Siniša Stanković, and Duško Račić
  Strana od 75

Ostali radovi

  Perfuziona scintigrafija miokarda sa 99mTc-sestamibi u evaluaciji koronarne arterijske bolesti kod bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković