Navigacija

Slobodan Gnjato, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička geografija
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13EOS8 Klimatologija sa meteorologijom
1C13GOS8 Klimatologija sa meteorologijom
1C13POS578 Primijenjena klimatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Changes in Temperature Extremes in Bosnia And Herzegovina: A Fixed Thresholds-Based Index Analysis

  DOI https://doi.org/10.2298/IJGI1801017P
  Časopis Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
  Godina 2018
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
  Volumen 68
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/article/view/58/pdf_1

  Recent Trends in Extreme Temperature Indices in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.26471/cjees/2018/013/019
  Časopis CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Godina 2018
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić i Marko Ivanišević
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 211
  Strana do 224
  Veb adresa http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=736

  Trends in Extreme Daily Precipitation Indices in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5937/zrgfub1765005P
  Časopis Collection of Papers - Faculty of Geography at the University of Belgrade
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić i Marko Ivanišević
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 24

  Analysis of Air Temperature Trends in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.18421/GP21.02-01
  Časopis Geographica Pannonica
  Godina 2017
  Autori Goran Trbić, Tatjana Popov i Slobodan Gnjato
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 68
  Strana do 84
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume21_2_1.pdf

  Trends in Extreme Temperature Indices in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of Mostar

  DOI 10.7251/HER2117107P
  Časopis HERALD
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
  Volumen 21
  Strana od 107
  Strana do 132
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/21/herald_21-109-134.pdf

  Trends in Frost Days in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.2298/GSGD1701035P
  Časopis Bulletin of the Serbian Geographical Society
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
  Volumen 97
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 55
  Veb adresa http://www.glasniksgd.rs/index.php/home/article/view/167/pdf_1

  Black Lake of the Zelengora Mountain - Sustainability Problems

  DOI 10.7251/HER2016097D
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato, Slobodan Gnjato i Marko Stanojević
  Volumen 20
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Upravljanje mrežom zaštićenih područja u Republici Srpskoj u uslovima savremenih klimatskih promjena

  Naučni skup Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“, Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Neda Živak
  Strana od 239
  Strana do 246

  Trendovi padavina u Banjoj Luci za period 1961-2010. godine

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem- Knjiga apstrakta
  Godina 2015
  Autori Slobodan Gnjato

  Analiza klimatskih parametara u funkciji poljoprivredne proizvodnje i organizacije agrarnog prostora opštine Prnjavor

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci
  Publikacija 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Marko Stanojević, Marko Ivanišević i Slobodan Gnjato

  GIS Based Index as a Criterion of Spatial Concentration of the Social-economic Features

  Naučni skup Četvёrtaя Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO
  Publikacija Materialы meždunarodnoй konferencii (Četvёrtaя Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO)
  Godina 2013
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Marko Stanojević i Slobodan Gnjato
  Strana od 17
  Strana do 30

Projekti

Modelovanje ekstremnih padavina prema klimatskim scenarijima u Republici Srpskoj

Pored analize promjene, u odnosu na referentni period, ukupnih akumuliranih padavina na godišnjem nivou i promjena za sezone: decembar-januar-februar (DJF), mart-april-maj (MAM), jun-jul-avgust (JJA) i septembar-oktobar-novembar (SON), biće analizirane i promjene odabranih indeksa ekstremnih dnevnih akumulacija padavina koji ukazuju na frekvenciju i intenzitet pojedinčnih ekstremnih epizoda.

Broj projekta 0830920
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Slobodan Gnjato, ma
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Igor Zekanović
prof. dr Davorin Bajić
mr Marko Ivanišević
doc. dr Tatjana Popov
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2017.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM