Navigacija

Slobodan Gnjato, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička geografija
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS578 Primijenjena klimatologija
1C13EOS8 Klimatologija sa meteorologijom
1C13GOS8 Klimatologija sa meteorologijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Trends in Extreme Daily Precipitation Indices in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5937/zrgfub1765005P
  Časopis Collection of Papers - Faculty of Geography at the University of Belgrade
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić i Marko Ivanišević
  Volumen 65
  Strana od 5
  Strana do 24

  Trends in Extreme Temperature Indices in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of Mostar

  DOI 10.7251/HER2117107P
  Časopis HERALD
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
  Volumen 21
  Strana od 107
  Strana do 132

  Trends in Frost Days in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.2298/GSGD1701035P
  Časopis Bulletin of the Serbian Geographical Society
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
  Volumen 97
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 55

  Analysis of Air Temperature Trends in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.18421/GP21.02-01
  Časopis Geographica Pannonica
  Godina 2017
  Autori Goran Trbić, Tatjana Popov i Slobodan Gnjato
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 68
  Strana do 84

  Black Lake of the Zelengora Mountain - Sustainability Problems

  DOI 10.7251/HER2016097D
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato, Slobodan Gnjato i Marko Stanojević
  Volumen 20
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Trendovi padavina u Banjoj Luci za period 1961-2010. godine

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem- Knjiga apstrakta
  Godina 2015
  Autori Slobodan Gnjato

  Analiza klimatskih parametara u funkciji poljoprivredne proizvodnje i organizacije agrarnog prostora opštine Prnjavor

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci
  Publikacija 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Marko Stanojević, Marko Ivanišević i Slobodan Gnjato

  GIS Based Index as a Criterion of Spatial Concentration of the Social-economic Features

  Naučni skup Četvёrtaя Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO
  Publikacija Materialы meždunarodnoй konferencii (Četvёrtaя Ežegodnaя naučnaя Assambleя ARGO)
  Godina 2013
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Marko Stanojević i Slobodan Gnjato
  Strana od 17
  Strana do 30