Navigacija

prof. dr Igor Zekanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Regionalna geografija
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13GOS947 Turističke regije svijeta
1C13GOS1057 Geopolitika resursa
1C07GOS791 Politička geografija 1
1C13POS1034 Geopolitika u prostornom planiranju
1C07POS755 Geopolitički aspekti planiranja
1C07GOS796 Politička geografija 2
2C13GEO006 Globalizacija i političko-geografski problemi u svijetu
1C13GOS1054 Geografski aspekti globalizacije
1C13GOS24 Politička geografija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Drina Cross-Border Biosphere Reserve as an Instrument for Territorial Integration and Formation of a Unique System for Protecting Natural and Social Heritage

  Časopis Energy, Environmental and Structural Engineering Series
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Igor Zekanović, Tatjana Popov i Mitja Tanjga
  Broj 7
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Lemesos/ENVIR/ENVIR-02.pdf

  Geopolitički aspekti evropskih integrativnih procesa u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/HER1714087Z
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2013
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 17
  Strana od 87
  Strana do 101

  Demogeografske osnove geopolitičkih karakteristika Republike Srpske

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 9
  Strana od 69
  Strana do 83

  Religijsko-civilizacijske odrednice geoprostora BiH kao determinanta savremenih političko-geografskih procesa

  DOI 10.7251/HRLD1316025Z
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2012
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 16
  Strana od 25
  Strana do 40

  Shvatanje srpskog i jugoslovenskog geopolitičkog promašaja

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2009
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 66
  Strana od 69
  Strana do 76

  Ulcinj - turistički potencijali

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2009
  Autori Igor Zekanović
  Broj 28
  Strana od 24
  Strana do 28

  Zapadna (geo)strategija na Balkanu - spoj diplomatije i vojne sile

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2008
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Volumen 12
  Strana od 187
  Strana do 191

  Geopolitički aspekti dezintegracije SFR Jugoslavije i refleksije na građanski rat u BiH i konstituisanje Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2007
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 11
  Strana od 85
  Strana do 101

  "Virus" separatizma razara geopolitičku kartu svijeta

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2007
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 60
  Strana od 183
  Strana do 195

  Spoljašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2007
  Autori Igor Zekanović i Mićo Stojanović
  Broj 19-20
  Strana od 65
  Strana do 78

  Prostorne i geopolitičke determinante Evropske unije - država od Atlantika do Karpata i od Laponije do obala Levanta

  Časopis NASTAVA
  Godina 2007
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 7
  Strana od 71
  Strana do 83

  Krupa na Vrbasu - turističko-geografski motivi -

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 10
  Strana od 107
  Strana do 120

  Evropska unija (od Ekonomske zajednice do geopolitičkog oblikovanja državnosti)

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 8 i 9
  Strana od 269
  Strana do 280

  Političko-geografske i političke komponente geopolitičkog položaja Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Igor Zekanović
  Volumen 10
  Strana od 173
  Strana do 182

  Evropska unija - geopolitička realnost

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2005
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 51
  Strana od 101
  Strana do 119

  Prostor - motiv i geostrategijska zamka

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2005
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 17-18
  Strana od 9
  Strana do 18

  Nova terminološka i pojmovna određenja geopolitike

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 8 i 9
  Strana od 321
  Strana do 332

  Geopolitičke igre Amerike i zaleđina ratovanja u Aziji

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2004
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 50
  Strana od 59
  Strana do 75

  Filozofska misao i savremena sredstva rata

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 46
  Strana od 191
  Strana do 202

  Mongolija - zemlja nomada u srcu i duši

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2003
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 25
  Strana od 20
  Strana do 21

  Prevlaka - jugoslovenski Gibraltar

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2003
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 24
  Strana od 13
  Strana do 15

  Geopolitika u idejama Rudolfa Kjelena

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2002
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Volumen 7
  Strana od 129
  Strana do 137

  Fenomen rasprodaje državne teritorije - Rusi Aljasku kao dio državne teritorije prodali prije 135 godina

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2002
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 23
  Strana od 26
  Strana do 27

  Oblikovanje geopolitičke karte Evrope

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Volumen 6
  Strana od 143
  Strana do 149

  Svjetska država - novi svjetski poredak, globalizacija, mondijalizacija

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 21
  Strana od 11
  Strana do 12

  Framanija - zemlja sutrašnjice - projekt između politike fantastike i evropske stvarnosti

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Broj 20
  Strana od 6
  Strana do 8

  Romi - narod bez domovine i države

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Igor Zekanović i Mićo Stojanović
  Broj 21
  Strana od 11
  Strana do 12

  Rio de Ženeiro - "Januarska rijeka"

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2000
  Autori Igor Zekanović
  Broj 16
  Strana od 19
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  Promjene u demografskom i etno-teritorijalnom razmještaju stanovništva BiH kao posljedica nasilnog raspada bivše SFRJ

  Naučni skup Međunarodna naučna koferencija "Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru"
  Publikacija Zbornik radova: Međunarodna naučna konferencija "Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru"
  Godina 2017
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 543
  Strana do 560

  Političko-geografske odrednice pograničnog prostora Republike Srpske

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Igor Zekanović i Dragutin Adžić
  Strana od 109
  Strana do 116
  Veb adresa www.pmfbl.org

  Regionalnogeografski aspekt u kontekstu savremene prostorno-funkcionalne organizacije i razvoja

  Naučni skup Četvrti srpski kongres geografa
  Publikacija Zbornik radova sa 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem Knjiga 1
  Godina 2015
  Autori Milenko Živković, Mira Mandić i Igor Zekanović
  Strana od 317
  Strana do 320

  Značaj prirodnih resursa u funkciji vrednovanja političko-geografskog položaja Republike Srpske

  Naučni skup Četvrti srpski kongres geografa
  Publikacija Zbornik radova sa 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem Knjiga 1
  Godina 2015
  Autori Igor Zekanović i Milenko Živković
  Strana od 237
  Strana do 241

  Savremena uloga i značaj Političke geografije kao naučne discipline u sistemu geografskih nauka

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje, perspektive
  Publikacija Zbornik radova "Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive"
  Godina 2014
  Autori Igor Zekanović

  Uticaj globalizacije i savremenih političko-geografskih procesa u regionu na geopolitičke karakteristike Republike Srpske

  Naučni skup "SRPSKI ETNO-NACIONALNI PROSTOR - geoprostorne determinante, geopolitički, istorijski, etnodemografski, kulturološki, ekonomski, socijalno-geografski, naseobinski i regionalno-geografski procesi i problemi razvoja, vrednovanje i zaštita prirodne sredine i prirodnih potencijala"
  Publikacija Zbornik radova "Zbornik obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske"
  Godina 2013
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 59
  Strana do 65

  Koncept geopolitike u relaciji prema političkoj geografiji i njeno savremeno značenje

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova "Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Godina 2012
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 339
  Strana do 344

  Demografski razvoj kao determinanta političko-geografskih procesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova "Treći kongres srpskih geografa"
  Godina 2011
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 327
  Strana do 334

  Uticaj gustine naseljenosti stanovništva Republike Srpske na etnodemografske osnove političko-geografskog položaja Republike Srpske sa posebnim osvrtom na pogranični prostor

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Publikacija Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Godina 2010
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 205
  Strana do 210

  Pojmovne i terminološke determinacije moderne geopolitike

  Naučni skup Naučni simpozijum "Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju"
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Strana od 225
  Strana do 234

  Osnovne karakteristike geopolitičkog položaja Republike Srpske

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima"
  Godina 2007
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 103
  Strana do 110

  Turistička privreda u političkom i ekološkom vrtlogu Republike Srpske

  Naučni skup Savremene tendencije u turizmu
  Publikacija Turizam br. 4
  Godina 2000
  Autori Mićo Stojanović i Igor Zekanović
  Strana od 117
  Strana do 118

Ostali radovi

  Political-geographical impact of disintegration processes within SFR Yugoslavia geospace on the modern ethno-demographic features of Republic of Srpska - a Bosnia and Herzegovina entity

  Godina 2017
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 199
  Strana do 212

  Fragmentacija kao političko-geografska paradigma: uticaj dezintegracije SFRJ na etnodemografske karakteristike Republike Srpske

  Godina 2017
  Autori Igor Zekanović
  Strana od 343
  Strana do 364

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

Knjige

  Etnodemografske osnove političko-geografskog položaja Republike Srpske

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-608-7-4
  Godina 2011
  Autori Igor Zekanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 216

Projekti

Modelovanje ekstremnih padavina prema klimatskim scenarijima u Republici Srpskoj

Pored analize promjene, u odnosu na referentni period, ukupnih akumuliranih padavina na godišnjem nivou i promjena za sezone: decembar-januar-februar (DJF), mart-april-maj (MAM), jun-jul-avgust (JJA) i septembar-oktobar-novembar (SON), biće analizirane i promjene odabranih indeksa ekstremnih dnevnih akumulacija padavina koji ukazuju na frekvenciju i intenzitet pojedinčnih ekstremnih epizoda.

Broj projekta 0830920
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim doc. dr Tatjana Popov
prof. dr Davorin Bajić
prof. dr Igor Zekanović
mr Marko Ivanišević
prof. dr Čedomir Crnogorac
Slobodan Gnjato, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2017.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM