Navigacija

doc. dr Milica Balaban
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
2C16HEM008 Sinteza i karakterizacija polimera
1C16HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS400 Organska hemija 2
1C07HOS445 Spektroskopske metode u organskoj hemiji
1C07HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS884 Teorijska organska hemija
1C13EOS189 Organska hemija
1C16HOS400 Organska hemija 2
1C16HOS461 Teorijska organska hemija
1C07BOS219 Hemija
2C16HEM012 Savremene strukturne metode

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Synthesis and NMR analysis of the structure and composition of triblock poly(ester-siloxane-ester) copolymer based on L-lactide

  DOI 10.7251/COMEN1701033B
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2017
  Autori Milica Balaban, Nataša Sladojević i Vesna Antić
  Volumen VIII
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 41
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=202

  Influence of the chemical structure of poly(urea-urethane-siloxane)s on their morphological, surface and thermal properties

  Časopis POLYMER BULLETIN
  Godina 2013
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Marija Pergal, Dejan Godjevac, Iolanda Francolini, Andrea Martinelli, Jelena Rogan i Jasna Djonlagić
  Volumen 70
  Strana od 2493
  Strana do 2518

  Antimikrobno djelovanje modifikovanog celuloznog vlakna sa vezanim cefaleksin monohidratom

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Milica Balaban
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 9

  The effect of the polar solvents on the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s

  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2012
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Marija Pergal, Iolanda Francolini, Andrea Martinelli i Jasna Djonlagić
  Volumen 77
  Strana od 1457
  Strana do 1481

  Synthesis and characterization of thermoplastic poly(ester-siloxane)s

  Časopis POLYMER INTERNATIONAL
  Godina 2001
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban i Jasna Djonlagić
  Volumen 50
  Broj 11
  Strana od 1201
  Strana do 1208

Radovi sa skupova

  Karakterizacija organskih komponenti u sedimentima sa područja grada Banja Luka

  Naučni skup 10th Scientific Conference "Students Encountering Science" with international participation
  Godina 2017
  Autori Nemanja Koljančić, Ivan Samelak, Milica Balaban i Mališa Antić
  Strana od 134
  Strana do 146

  KARAKTERIZACIJA STRUKTURE, SASTAVA I RASPODJELE SEKVENCI POLI(URETAN-UREA-SILOKSANA) 2D NMR I KVANTITATIVNOM 13C NMR SPEKTROSKOPIJOM

  Naučni skup Savremeni materijali, Banja Luka
  Publikacija Savremeni materijali, Zbornik radova,
  Godina 2016
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Đonlagić
  Strana od 345
  Strana do 356

  Reološka, mehanička i termička svojstva poli(uretan-urea) kopolimera na bazi poli(dimetilsiloksanskog) mekog segmenta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali, Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić
  Strana od 307
  Strana do 322

  Ispitivanje morfoloških i površinskih svojstava segmentiranih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Knjiga radova
  Godina 2014
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić
  Strana od 82
  Strana do 84

  Ispitivanje morfoloških i površinskih svojstava segmentiranih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Godina 2014
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić

  Synthesis, Structure and Properties of Poly(urethane-urea-siloxane)s

  Naučni skup EPF 2011, XII GEP Congress, 26th June – 1st July 2011
  Godina 2011
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban, Marija Pergal, Iolanda Francolini i Andrea Martinelli

  Optimization of the reaction conditions for the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s

  Naučni skup Physical Chemistry 2010, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Godina 2010
  Autori Milica Balaban, Marija Pergal, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza i svojstva poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Svojstva termoplastičnih elastomera na bazi poli(butilentereftalata) i poli(dimetilsiloksana)

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2008
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Optimizacija uslova sinteze termoplastičnih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Godina 2008
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza termoplastičnih poli(estar-siloksanskih) elastomera sa različitim dužinama segmenata

  Naučni skup 39. savetovanje Srpskog Hemijskog društva
  Godina 1999
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza termoplastičnih poli(estar-siloksanskih) elastomera sa različitim sadržajem siloksanske komponente

  Naučni skup 39. savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Godina 1999
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

Ostali radovi

  Poly(Dimethylsiloxane) Modified Polymers: Synthesis, Structure and Physical Properties

  Godina 2018
  Autori Marija Pergal, Milica Balaban, Dalibor Stanković i Branka Peković
  Strana od 1
  Strana do 80

  Poly(Ethylene Terephthalate): Synthesis and Physicochemical Properties

  Godina 2017
  Autori Marija Pergal i Milica Balaban
  Strana od 1
  Strana do 102

  Synthesis and structure-property relationships of biodegradable polyurethanes

  DOI 10.5599/obp.14.6
  Godina 2017
  Autori Marija Pergal i Milica Balaban
  Strana od 141
  Strana do 190

  Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites

  Godina 2017
  Autori Marija Pergal, Milica Balaban, Biljana Dojčinović i Dragan Manojlović
  Strana od 1
  Strana do 60

  Characterization and Applications of Thermoplastic Polyurethane Elastomers

  Godina 2016
  Autori Marija Pergal, Milica Balaban, Jelena Nestorov i Gordana Tovilović-Kovačević
  Strana od 17
  Strana do 89

  Thermoplastic elastomers based on poly(butylene terephthalate) and various siloxane prepolymers

  Godina 2009
  Autori Vesna Antić, Marija Vučković, Milica Balaban, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić
  Strana od 29
  Strana do 48

Knjige

  Praktikum iz organske hemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-43-2
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Milica Balaban i Radana Đuđić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 141

Projekti

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Maja Stanisavljević
doc. dr Milica Balaban
Dragana Milisavić
Savka Janković
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Balkanski otpad za proizvode: transfer NOI modela na zonu Balkana razotkrivanje novih sirovina baziranih na otpadu i razvoj njihvih primjena

Cilj BloW-uP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom. Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primjena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala...

Broj projekta 0830918
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Milica Balaban
prof. dr Saša Zeljković
Branka Trninić
doc. dr Zvjezdana Sandić
prof. dr Goran Trbić
Snježana Ratković
prof. dr Siniša Vučenović
Finansijer Eit RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.04.2017.
Završetak projekta 01.04.2019.
Vrijednost projekta 36678.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja
doc. dr Maja Manojlović
Nataša Sladojević
Jelena Aničić
Dragana Mirošljević
Jasna Đonlagić
Milan Antonijević
Rada Bjelić
Vesna Antić
dr Mališa Antić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 01.01.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM

Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Studija će istražiti efekat gaziranih, energetskih i alkoholnih pića na fiziološki status Wistar pacova, radi utvrđivljnja posljedica na ljudski organizam. Kako današnja omladina konzumira ogromne količine gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka, često istovremeno, neophodno je provesti dodatne studije komparativnog dejstva, prvo uticaj na ekpserimentalne životinje, a potom i prikupljanjem podataka (anonimne ankete, zdravstveni pregledi i praćenje stanja...) adolescentog dijela populacije...

Broj projekta 0830910
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim doc. dr Milica Balaban
Sanja Karajlić
prof. dr Radoslav Dekić
doc. dr Aleksandra Đeri
mr Jugoslav Đeri
mr Jasna Friščić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 01.04.2017.
Vrijednost projekta 10300.0 BAM

Dobijanje celuloznog zavoja sa produženim antimikrobnim djelovanjem

Biološki-aktivna vlakna kao nosači ljekovitih preparata su relativno nova ideja u svijetu biomedicinskih materijala sa kontrolisanim otpuštanjem lijekova. Nude brojne prednosti u odnosu na standardne načine medicinske terapije. Glavna prednost ogleda se u kontinuiranom i sigurnom otpuštanju lijeka u željenoj oblasti i dužem periodu korisnog dejstva.

Broj projekta 0830012
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Branka Rodić-Grabovac
Projektni tim doc. dr Milica Balaban
prof. dr Snežana Uletilović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta --
Vrijednost projekta 11400.0 BAM