Navigacija

Milica Balaban
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS400 Organska hemija 2
1C07HOS884 Teorijska organska hemija
1C07BOS219 Hemija
1C16HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS400 Organska hemija 2
1C07HOS445 Spektroskopske metode u organskoj hemiji
1C07HOS396 Organska hemija 1
1C07HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C13EOS189 Organska hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Synthesis and NMR analysis of the structure and composition of triblock poly(ester-siloxane-ester) copolymer based on L-lactide

  DOI 10.7251/COMEN1701033B
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2017
  Autori Milica Balaban, Nataša Sladojević i Vesna Antić
  Volumen VIII
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 41
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=202

  Influence of the chemical structure of poly(urea-urethane-siloxane)s on their morphological, surface and thermal properties

  Časopis POLYMER BULLETIN
  Godina 2013
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Marija Pergal, Dejan Godjevac, Iolanda Francolini, Andrea Martinelli, Jelena Rogan i Jasna Djonlagić
  Volumen 70
  Strana od 2493
  Strana do 2518

  Antimikrobno djelovanje modifikovanog celuloznog vlakna sa vezanim cefaleksin monohidratom

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Milica Balaban
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 9

  The effect of the polar solvents on the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s

  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2012
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Marija Pergal, Iolanda Francolini, Andrea Martinelli i Jasna Djonlagić
  Volumen 77
  Strana od 1457
  Strana do 1481

  Synthesis and characterization of thermoplastic poly(ester-siloxane)s

  Časopis POLYMER INTERNATIONAL
  Godina 2001
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban i Jasna Djonlagić
  Volumen 50
  Broj 11
  Strana od 1201
  Strana do 1208

Radovi sa skupova

  KARAKTERIZACIJA STRUKTURE, SASTAVA I RASPODJELE SEKVENCI POLI(URETAN-UREA-SILOKSANA) 2D NMR I KVANTITATIVNOM 13C NMR SPEKTROSKOPIJOM

  Naučni skup Savremeni materijali, Banja Luka
  Publikacija Savremeni materijali, Zbornik radova,
  Godina 2016
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Đonlagić
  Strana od 345
  Strana do 356

  Reološka, mehanička i termička svojstva poli(uretan-urea) kopolimera na bazi poli(dimetilsiloksanskog) mekog segmenta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali, Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić
  Strana od 307
  Strana do 322

  Ispitivanje morfoloških i površinskih svojstava segmentiranih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Knjiga radova
  Godina 2014
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić
  Strana od 82
  Strana do 84

  Ispitivanje morfoloških i površinskih svojstava segmentiranih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Godina 2014
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić i Jasna Djonlagić

  Synthesis, Structure and Properties of Poly(urethane-urea-siloxane)s

  Naučni skup EPF 2011, XII GEP Congress, 26th June – 1st July 2011
  Godina 2011
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban, Marija Pergal, Iolanda Francolini i Andrea Martinelli

  Optimization of the reaction conditions for the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s

  Naučni skup Physical Chemistry 2010, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Godina 2010
  Autori Milica Balaban, Marija Pergal, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza i svojstva poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Svojstva termoplastičnih elastomera na bazi poli(butilentereftalata) i poli(dimetilsiloksana)

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2008
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Optimizacija uslova sinteze termoplastičnih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Godina 2008
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza termoplastičnih poli(estar-siloksanskih) elastomera sa različitim dužinama segmenata

  Naučni skup 39. savetovanje Srpskog Hemijskog društva
  Godina 1999
  Autori Vesna Antić, Milica Balaban, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Sinteza termoplastičnih poli(estar-siloksanskih) elastomera sa različitim sadržajem siloksanske komponente

  Naučni skup 39. savetovanje Srpskog hemijskog društva
  Godina 1999
  Autori Milica Balaban, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

Ostali radovi

  Poly(Ethylene Terephthalate): Synthesis and Physicochemical Properties

  Godina 2017
  Autori Marija Pergal i Milica Balaban

  Synthesis and structure-property relationships of biodegradable polyurethanes

  DOI 10.5599/obp.14.6
  Godina 2017
  Autori Marija Pergal i Milica Balaban
  Strana od 141
  Strana do 190

  Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites

  Godina 2017
  Autori Marija Pergal, Milica Balaban, Biljana Dojčinović i Dragan Manojlović
  Strana od 1
  Strana do 60

  Characterization and Applications of Thermoplastic Polyurethane Elastomers

  Godina 2016
  Autori Marija Pergal, Milica Balaban, Jelena Nestorov i Gordana Tovilović-Kovačević
  Strana od 17
  Strana do 89

  Thermoplastic elastomers based on poly(butylene terephthalate) and various siloxane prepolymers

  Godina 2009
  Autori Vesna Antić, Marija Vučković, Milica Balaban, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić
  Strana od 29
  Strana do 48

Knjige

  Praktikum iz organske hemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-43-2
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Milica Balaban i Radana Đuđić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 141