Navigacija

doc. dr Neda Živak
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Prostorno planiranje i održivi razvoj
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07POS758 Sistemi planiranja u BiH
1C13POS726 Osnove prostornog planiranja
1C13POS758 Sistemi planiranja u BiH

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Drina Cross-Border Biosphere Reserve as an Instrument for Territorial Integration and Formation of a Unique System for Protecting Natural and Social Heritage

  Časopis Energy, Environmental and Structural Engineering Series
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Igor Zekanović i Mitja Tanjga
  Broj 7
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Lemesos/ENVIR/ENVIR-02.pdf

  Slabost prostornog planiranja u Srbiji na primeru planiranja prostornog razvoja pogranične zone prema Bugarskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2012
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 43
  Strana do 59

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj / Institutional framework and development aspects of protected areas in Republika Srpska

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Broj 14
  Strana od 21
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/14/herald_14_gnjato.pdf

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar
  Strana od 21
  Strana do 34

  Osvrt na prostorno planiranje na početku 21. veka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2008
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 37
  Strana do 87

Radovi sa skupova

  Delimitation of construction areas as a support tool for the local level rural planning in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 6th Moravian Conference on Rural Research - EURORURAL '18
  Publikacija European Countryside and its Perspective (Book of Abstracts)
  Godina 2018
  Autori Marko Ivanišević, Dejan Đorđević, Nevena Vasiljević i Neda Živak
  Strana od 22

  Značaj koridora VC za prostorni razvoj Bosne i Hercegovine / Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "14. Letnja škola urbanizma"
  Publikacija I Izmena zakona o planiranju i izgradnji / II Urbana komasacija/ III Razvojni koridori Srbije i jugoistočne Evrope
  Godina 2018
  Autori Neda Živak, Marko Ivanišević i Marjan Marjanović
  Strana od 199
  Strana do 205

  Upravljanje mrežom zaštićenih područja u Republici Srpskoj u uslovima savremenih klimatskih promjena

  Naučni skup Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“, Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Neda Živak
  Strana od 239
  Strana do 246

  Potencijalni uticaji savremenih klimatskih promjena na agrarnu proizvodnju u Semberiji

  Naučni skup Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama
  Publikacija Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Tatjana Popov i Neda Živak
  Strana od 381
  Strana do 388

  Pokušaji regionalizacije Bosne i Hercegovine u okvirima politike Evropske unije

  Naučni skup Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama
  Publikacija Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Neda Živak, Tatjana Popov i Marko Ivanišević
  Strana od 249
  Strana do 255

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 97
  Strana do 103

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Naučni skup Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija radova Međunarodnog Naučno-stručnog skupa: 4. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA sa međunarodnim učešćem ”Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Status i stanje prostornog planiranja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak

  Analiza promjena zemljišnog pokrivača upotrebom CORINE na primjeru Banjalučke regije

  Naučni skup Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Upravljanje zemljištem
  Publikacija Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Upravljanje zemljištem, Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Tatjana Popov, Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 507
  Strana do 513

  Planiranje korištenja zemljišta u novom kontekstu prostornog planiranja: period opadanja

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2014
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Pravni i institucionalni okvir zaštite flore i faune u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na tretman zaštićenih prirodnih vrijednosti u aktuelnoj prostorno-planskoj dokumentaciji

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Knjiga I
  Godina 2013
  Autori Tatjana Popov i Neda Živak
  Strana od 87
  Strana do 93

  Fizičko planiranje srpskog prostora

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Studija transformacije, organizacije i prostornog uređenja sela u BiH trideset godina posle

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zvornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2013
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak

  Prekogranična saradnja - zajednički izazov Republike Srpske i susjednih zemalja

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Godina 2012
  Autori Neda Živak, Dejan Đorđević i Tijana Dabović

  Održivo i integralno planiranje gradova Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog skupa Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2012
  Autori Neda Živak

  Pravni i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 49
  Strana do 56

  Istorijski koreni planiranja rečnih slivova: TVA i demokratsko planiranje

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2011
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 211
  Strana do 215

  Otvorena pitanja teritorijalnog razvoja Srbije

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Publikacija Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalja, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 511
  Strana do 516

  Institucijalni okvir prostornog planiranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak

  Prostorno planiranje na lokalnom nivou u Republici Srpskoj

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Neda Živak, Dejan Đorđević i Tijana Dabović
  Strana od 231
  Strana do 241

  Institucijalni okvir prostornog planiranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato i Neda Živak
  Strana od 65
  Strana do 79

  Zelena i čista Evropa jedna od osnovnih metaforičnih storija teritorijalne kohezije

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2009
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 53
  Strana do 59

  Kakav je naučni status prostornog planiranja

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Dejan Đorđević, Tijana Dabović i Neda Živak
  Strana od 203
  Strana do 211