Navigacija

prof. dr Mališa Antić
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Datum izbora u zvanje 13. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C07HOS412 Analitička hemija 1
1C16HOS1101 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C16HOS412 Analitička hemija 1
2C16HEM006 Hromatografske metode
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The application of alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.2298/JSC180501061S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2018
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Nada Vidović, Nemanja Koljančić, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Strana od 0
  Strana do 0
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC180501061S

Projekti

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milica Balaban
Projektni tim Jasna Đonlagić
Vesna Antić
Nataša Sladojević
Mirela Boroja, ma
doc. dr Maja Manojlović
Jelena Aničić
Dragana Mirošljević
Rada Bjelić
prof. dr Mališa Antić
Milan Antonijević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 01.01.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM