Navigacija

prof. dr Mališa Antić
redovni profesor

Datum izbora u zvanje 13. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS412 Analitička hemija 1
1C16HOS1102 Hromatografske metode
1C07HOS412 Analitička hemija 1
2C16HEM006 Hromatografske metode
2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C16HOS1101 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The application of alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.2298/JSC180501061S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2018
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Nada Vidović, Nemanja Koljančić, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Volumen 83
  Broj 10
  Strana od 1167
  Strana do 1175
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC180501061S

Projekti

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milica Balaban
Projektni tim Dragana Mirošljević
prof. dr Mališa Antić
Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
Milan Antonijević
Nataša Sladojević
Jasna Đonlagić
Jelena Aničić
doc. dr Maja Manojlović
Rada Bjelić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 01.01.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM