Navigacija

dr Mališa Antić

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS412 Analitička hemija 1
1C07HOS412 Analitička hemija 1
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode
1C16HOS1101 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
2C16HEM006 Hromatografske metode
2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu

Projekti

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milica Balaban
Projektni tim Vesna Antić
Mirela Boroja
Rada Bjelić
doc. dr Maja Manojlović
dr Mališa Antić
Dragana Mirošljević
Nataša Sladojević
Milan Antonijević
Jasna Đonlagić
Jelena Aničić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 01.01.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM