Navigacija

mr Jasna Friščić
viši asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Fiziologija životinja
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C13BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C13BOS1072 Komparativna hematologija
1C13EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija
1C13BOS215 Opšta fiziologija životinja
1C07BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C07BOS252 Imunologija
1C07BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C13EOS629 Fiziologija i ekofiziologija životinja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  KARAKTERISTIKE HEMOLIMFE VINOGRADSKOG PUŽA (Helix pomatia) IZ RAZLIČITIH STAN IŠTA

  DOI 10.7251/SKP170801085T
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2017
  Autori Ivana Tešić, Jasna Friščić i Radoslav Dekić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/11/SKUP-8-1.pdf

  Characterization of Proteins from Popovo Minnow (Delminichthys ghetaldii Steindachner, 1882) Muscle

  DOI 10.4194/1303-2712-v16_3_17
  Časopis TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES
  Godina 2016
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Aleksandar Ivanc i Biljana Kukavica
  Broj 16
  Strana od 637
  Strana do 642
  Veb adresa http://www.trjfas.org/

  Morphometric and Physiological Characteristics of Brown Trout (Salmo trutta) from the Ponor River

  DOI 10.7251/AGREN1603233D
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2016
  Autori Radoslav Dekić, Maja Manojlović, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić i Dragojla Golub
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 233
  Strana do 242

  EFFECT OF PESTICIDES ON RAT (Rattus norvegicus) ERYTHROCYTES ANTIOXIDANT ENZYMES IN VITRO

  Časopis Genetica si Biologie Moleculara; Vol 15, No 3
  Godina 2014
  Autori Jasna Friščić, Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Edhem Hasković i Biljana Kukavica
  Broj 6
  Strana od 12
  Strana do 17

Radovi sa skupova

  Effects of Energy drinks and alcohol on blood parameters in rats

  Naučni skup AARC- 2nd PhD Students Conference From Food to Health
  Publikacija AARC- 2nd PhD Students Conference From Food to Health, Trieste 28-30 August, Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Jasna Friščić, Radoslav Dekić, Maja Manojlović i Mladen Soldat
  Strana od 29
  Strana do 31

  Morphometric characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882) from different habitats

  Naučni skup ISEM7
  Publikacija Proceedings 7th International Symposium of Ecologists - ISEM7
  Godina 2017
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Maja Manojlović
  Strana od 82
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.82_85

  Ichthyofaunal diversity of the Drinjača catchment area

  Naučni skup ISEM7
  Publikacija The Proceedings of 7th International Symposium of Ecologists
  Godina 2017
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Maja Manojlović, Svjetlana Lolić i Dragojla Golub
  Strana od 77
  Strana do 81
  Veb adresa http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.77_81

  KVALITET VODE LJUBOMIRSKOG POTOKA NA OSNOVU FIZIČKO-HEMIJSKIH I MIKROBIOLOŠKIH PARAMETARA

  Naučni skup Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša''
  Publikacija Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša''
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Lolić, Radoslav Dekić, Maja Manojlović, Jasna Friščić, Aleksandar Ivanc i Živojin Erić

  LEUKOCITARNA FORMULA TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) IZ RAZLIČITIH STANIŠTA

  Naučni skup SBERS 2015
  DOI 10.7251/SKP1607129M
  Publikacija Zbornik radova III SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE (SBERS 2015) II
  Godina 2016
  Autori Maja Mandić, Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović, Jasna Friščić i Živojin Erić
  Strana od 129
  Strana do 138

  ANTIOKSIDATIVNI METABOLIZAM PACOVA WISTAR INFICIRANIH BAKTERIJOM ESCHERICHIA COLI U RAZLIČITOM POSTAPLIKATIVNOM PERIODU

  Naučni skup SBERS 2015
  DOI 10.7251/SKP1607115F
  Publikacija Zbornik radova III SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE (SBERS 2015) II
  Godina 2016
  Autori Jasna Friščić, Maja Manojlović, Svjetlana Lolić, Radoslav Dekić i Biljana Kukavica
  Strana od 115
  Strana do 122

  Morphometric and physiological characteristics of brown trout (Salmo trutta) from river Ponor.

  Naučni skup AgroRes 2016
  Publikacija 5th International Symposium on Agricultural Sciences, Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Radoslav Dekić, Maja Manojlović, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić i Dragojla Golub
  Strana od 189
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/06/Book_of_Abstracts_AGRORES_2016.pdf

  ISPITIVANJE UTICAJA E. COLI NA PROTEINSKI PROFIL I ANTIOKSIDATIVNU AKTIVNOST KRVI PACOVA

  Naučni skup SBERS 2015
  Publikacija III SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE (SBERS 2015)
  Godina 2015
  Autori Dejan Moravac, Jasna Friščić, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović i Biljana Kukavica
  Strana od 129
  Strana do 130

  Isoenzyme profiles of superoxide dismutase and catalase in liver and muscle selected anuran species

  Naučni skup XII CROATIAN BIOLOGICAL CONGRESS with International Participation
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Nataša Lukić, Jasna Friščić, Goran Šukalo, Radoslav Dekić i Biljana Kukavica
  Strana od 190
  Strana do 191

  HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) FROM DIFFERENT HABITATS

  Naučni skup WATER & FISH
  Publikacija VII International conference "Water & Fish" - Conference proceedings
  Godina 2015
  Autori Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Maja Mandić, Živojin Erić, Maja Manojlović i Jasna Friščić
  Strana od 214
  Strana do 220

  Superoxide dismutase and oxygen transport mechanism in endemic fish Delminichthys ghetaldii under hypoxia

  Naučni skup Oxidative stress conference
  Godina 2014
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Aleksandar Ivanc i Biljana Kukavica

  Uticaj terbutilazina na elemente antioksidativne zaštite eritrocita čovjeka (In vitro)

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive
  Godina 2013
  Autori Jasna Friščić, Renata Ališić, Radoslav Dekić i Biljana Kukavica
  Strana od 189
  Strana do 196

  Biospeleološka istraživanja pećine Hrustovača, faktori ugrožavanja i zaštita

  Naučni skup 1. Međunarodni kongres ekologa
  Godina 2012
  Autori Jasna Friščić i Ivan Napotnik
  Strana od 671
  Strana do 683

  PREGLED KAVERNIKOLNE FAUNE PEĆINE HRUSTOVAČA, UGROŽENOST I ZAŠTITA

  Naučni skup Susret speleologa i istraživača krša Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Jasna Friščić i Ivan Napotnik

  Pećinska fauna okoline Banjaluke

  Naučni skup Susret speleologa i istraživača krša Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Jasmin Pašić, Ivan Napotnik, Jasna Friščić, Primož Presetnik i Marina Đurović

Ostali radovi

  Ekofiziološka istraživanja endemičnih vrsta riba Istočne Hercegovine

Projekti

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Terenska istraživanja ihtiofaune, elektroribolov i analiza ihtiofaune na rijekama i profilima predviđenim programom. Navedenim analizama obuhvaćeo je utvrđivanje diverziteta vrsta i njihove brojnosti, utvrđivanje indeksa saprobnosti na osnovu indikatorskih vrijednosti vrste i brojnosti, odnosa autohtonih i alohtonih vrsta, prisustva endemičnih vrsta, kao i drugi parametri koji doprinose ekološkoj evaluaciji datih vodenih ekosistema...

Broj projekta 0830917
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim doc. dr Svjetlana Lolić
Sanja Karajlić
doc. dr Maja Manojlović
mr Jasna Friščić
Željka Ostojić
Saša Kremenović
Dragana Dekić
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Davorin Bajić
Branka Trninić
prof. dr Rajko Gnjato
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 135000.0 BAM

Komparativna istraživanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Istraživanja u okviru ovog projekta imaju za zadatak da ustanove distribuciju, brojnost te odabrane morfometrijske i fiziološke (hematološke) parametre većeg broja autohtonih i endemičnih vrsta riba iz vodotoka na području Republike Srpske. Takođe, paraleleno sa pomenutim istraživanjima vezanim za ihtiofaunu vršiće se i analiza kvaliteta vode odabranih vodotoka na bazi fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Broj projekta 0830912
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim mr Milica Lukač
prof. dr Dragojla Golub
doc. dr Maja Manojlović
prof. dr Nina Janjić
Sanja Karajlić
doc. dr Svjetlana Lolić
Branka Bilbija, ma
prof. dr Živojin Erić
Dragana Dekić
mr Jasna Friščić
dr Aleksandar Ivanc
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.05.2017.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM

Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Studija će istražiti efekat gaziranih, energetskih i alkoholnih pića na fiziološki status Wistar pacova, radi utvrđivljnja posljedica na ljudski organizam. Kako današnja omladina konzumira ogromne količine gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka, često istovremeno, neophodno je provesti dodatne studije komparativnog dejstva, prvo uticaj na ekpserimentalne životinje, a potom i prikupljanjem podataka (anonimne ankete, zdravstveni pregledi i praćenje stanja...) adolescentog dijela populacije...

Broj projekta 0830910
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim doc. dr Aleksandra Đeri
doc. dr Milica Balaban
Sanja Karajlić
mr Jasna Friščić
mr Jugoslav Đeri
prof. dr Radoslav Dekić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 01.04.2017.
Vrijednost projekta 10300.0 BAM