Navigacija

doc. dr Olivera Dolić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Dječija i preventivna stomatologija
Datum izbora u zvanje 24. oktobar 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISS07SZOPP Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama
ISS07PUZD Povrede usta i zuba kod djece
ISS07DS Dečija stomatologija
ISS07PS Preventivna stomatologija
ISS07SZZ Stomatološka zaštita u zajednici

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Caries risk assessment in pregnant women using Cariogram.

  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Željka Kojić i Slava Sukara
  Strana od 178
  Strana do 183

  CARIES PREVALENCE AMONG 24 TO 71 MONTH-OLD CHILDREN FROM BANJA LUKA

  Časopis Balkan Journal of Dental Medicine
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara
  Volumen 20
  Broj 3
  Strana od 168
  Strana do 171

  Procjena nivoa oralno - zdravstvenog obrazovanja i svijesti među pripadnicima javnog mnjenja na teritoriji Banjaluke

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Slava Sukara, Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Marijana Arapović-Savić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 106
  Strana do 113

  ASSOCIATION BETWEEN FEEDING HABITS AND SEVERE - EARLY CHILDHOOD CARIES IN CHILDREN UP TO 24 MONTH OLD

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Slava Sukara
  Volumen 63
  Broj 3
  Strana od 117
  Strana do 124

  Caries prevalence in the primary and permanent dentition of rural and urban children in the Municipality of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  Časopis Oral health and dental management
  Godina 2011
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Dragoslav Djukanović, Slobodan Čupić, Slava Sukara, Marija Obradović, Željka Kojić i Nataša Trtić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 47

  Uticaj Lakalut zubne paste na inflamaciju gingive.

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2011
  Autori Željka Kojić, Nataša Trtić, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić i Nataša Gajić
  Strana od 369
  Strana do 373

  An investigation of frequency and distribution of Fordyce’s spots

  Časopis Medicine in Evolution
  Godina 2010
  Autori Nataša Trtić, Željka Kojić, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić i Nataša Knežević
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 17
  Strana do 23

  Uticaj 0,12% rastvora hlorheksidin-diglukonata na biofilm.

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Nataša Trtić, Željka Kojić, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić i Radmila Arbutina
  Strana od 593
  Strana do 604

  Success rate of the endodontic treatment of young permanent teeth

  DOI 10.5767/anurs.cmat.100102.en.163V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Olivera Dolić, Slava Sukara, Đorđe Mirjanić i Marija Obradović
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 163
  Strana do 167
  Veb adresa o.marija@yahoo.com

  Remineralization of early caries lesions with glass ionomer cements

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Đorđe Mirjanić, Slava Sukara, Olivera Dolić i Marija Obradović
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 175
  Strana do 178
  Veb adresa o.marija@yahoo.com

  APPLICATION OF COMPOSITES, COMPOMERS AND GLASS-IONOMER CEMENTS IN CARIES PREVENTION ON OCCLUSAL TOOTH SURFACE

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić i Nataša Trtić
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 168
  Strana do 174
  Veb adresa o.marija@yahoo.com

  Primjena hemijske veze između zuba i ispuna na bazi jonske razmjene u savremenoj stomatologiji.

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2008
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Dragoslav Đukanović, Željka Kojić i Marija Obradović
  Strana od 196
  Strana do 203

  Caries prevalence and risk factors for its development in urban and rural regions

  DOI 10.2298/SGS0801034O
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Marija Obradović i Olivera Dolić
  Volumen 55
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 42
  Veb adresa o.marija@yahoo.com

  Stanje stalnih zuba kod devetogodišnjaka na području Opštine Banjaluka

  DOI YUISSN1451124X
  Časopis Medicina danas
  Godina 2007
  Autori Olivera Dolić, Aleksandar Stajčić, Marija Obradović, Jovan Vojinović, Ljubiša Džambas, Slobodan Čupić i Slobodanka Hrvaćanin
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 192
  Strana do 197
  Veb adresa o.marija@yahoo.com

Radovi sa skupova

  IDENTIFYING LEVEL OF ORAL PREVENTION KNOWLEDGE AMONG MEMBERS OF GOVERNMENT

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Uticaj protektivnih lakova sa fluorom na aktivnost inicijalne kariozne lezije mliječnih zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Slava Sukara

  Stavovi i prijedlozi polivalentnih stomatologa o programu prevencije

  Naučni skup 4. Kongres stomatologa BiH
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Slava Sukara i Olivera Dolić

  Uticaj sprovođenja preventivnih mjera u sklopu školske stomatološke njege na profilaksu karijesa

  Naučni skup I Kongres preventivne stomatologije
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Ranka Knežević, Olivera Dolić, Slava Sukara i Jovan Vojinović

  Caries experiance at children 4 to 5 year-old from Banja Luka

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara i Željka Kojić

  Utvrđivanje nivoa znanja o oralnoj prevenciji među pripadnicima vlasti

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Uloga zaštitnih lakova u liječenju početnih karioznih lezija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Naša iskustva u oblasti prevencije i liječenja karijesa u ranom uzrastu

  Naučni skup IV Rusko-evropski kongres dječije stomatologije
  Godina 2015
  Autori Jovan Vojinović, Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Dejstvo dentalnih lakova na aktivnost inicijalnog karijesa kod djece

  Naučni skup II Kongres dečje i preveventivne stomatologije
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Primjena poliola u prevenciji i liječenju karijesa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović i Slava Sukara

  Zdravstveno stanje mliječnih zuba djece u Banjaluci

  Naučni skup Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Analiza oralno-zdravstvene edukovanosti roditelja i doktora stomatologije

  Naučni skup Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Slava Sukara, Olivera Dolić i Jovan Vojinović

  Zubni kvar kod dece u Republici Srpskoj

  Naučni skup Simpozijum "Stomatologija danas"
  Godina 2014
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Ranka Knežević, Slava Sukara i Marija Obradović

  Aplikacija poliola u prevenciji i terapiji karijesa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović i Slava Sukara

  Savremeni pristup u prevenciji i liječenju karijesa ranog djetinjstva

  Naučni skup I kongres dečje i preventivna stomatologije Srbije
  Godina 2013
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara i Predrag Anđelić

  Socijalne determinante i drugi faktori rizika u nastanku karijesa mliječnih zuba

  Naučni skup I kongres dečje i preventivna stomatologije Srbije
  Godina 2013
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Slava Sukara

  Treatment of Molar Incisor hypomineralisation with CPP-ACP remineralizacion paste (case report)

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara i Slobodan Čupić

  Rezultati liječenja karijesa u ranom djetinjstvu pastama za remineralizaciju na bazi kazein fosfopeptida - amorfnog kalcijum fosfata

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Mirjana Ivanović, Marija Obradović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Uticaj Lakalut zubne paste na inflamaciju gingive

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Željka Kojić, Nataša Trtić, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić i Nataša Knežević
  Strana od 369-373

  Use of beta-tricalcium-phosphate in therapy of infrabony pockets

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Željka Kojić i Olivera Dolić

  Oral Hygiene habits and oral health of students of stomatology

  Naučni skup The 15th Congress of the BaSS
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Trtić, Nataša Knežević, Željka Kojić, Dragoslav Đukanović, Radmila Arbutina i Olivera Dolić
  Strana od 298

  Stanje mliječnih i stalnih zuba u šestogodišnjaka

  Naučni skup II Kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara i Željka Kojić

  Study of dmft Index in 6-year-old Children in Banjaluka, BiH

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, Jovan Vojinović i Zorica Trnić

  Knowledge and attitudes towards preventive dental care among dentists

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Slava Sukara, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović i Aleksandra Đeri

  Prevalencija cirkularnog karijesa i edukovanost roditelja o oralnom zdravlju

  Naučni skup Drugi kongres stomatologa Vojvodine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Stopa uspješnosti endodontskog tretmana mladih trajnih zuba sa kalcij hidroksid pastom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Đorđe Mirjanić, Slava Sukara i Marija Obradović

  Primjena savremenih sredstava i materijala u prevenciji i terapiji karijesa ranog djetinjstva

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Remineralizacija početnih karioznih lezija pomoću glas-jonomera cementa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slava Sukara, Olivera Dolić, Đorđe Mirjanić i Marija Obradović

  Primjena kompozita, kompomera i glas-jonomer cemenata u prevenciji karijesa okluzalnih površina zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić i Nataša Trtić

  Uticaj 0,12% rastvora hlorheksidin-diglukonata na biofilm

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Nataša Trtić, Željka Kojić, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić i Radmila Arbutina

  Periodontal status of 12-years-old children in Banja Luka

  Naučni skup 15th Congress of BaSS
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić i Nataša Trtić

  Značaj stomatoloških kontrola u toku graviditeta

  Naučni skup III stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Željka Kojić, Nataša Trtić, Olivera Dolić, Nataša Knežević i Dragoslav Đukanović
  Strana od 47

  Stanje stalnih zuba kod petnaestogodišnjaka na teritoriji opštine Banjaluka.

  Naučni skup I Kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2008
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Željka Kojić

  Oboljenja parodoncijuma u trudnica na području opštine Banjaluka.

  Naučni skup I Kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2008
  Autori Željka Kojić, Olivera Dolić i Dragoslav Đukanović

  Dental caries status of 12-year-children in Banja Luka.

  Naučni skup 13th Congress of BaSS
  Godina 2008
  Autori Olivera Dolić, Željka Kojić, Dragoslav Đukanović i Jovan Vojinović

  Prevalence of dental caries and periodontal disease in pregnant women in Banja Luka.

  Naučni skup 13th Congress of BaSS
  Godina 2008
  Autori Željka Kojić, Olivera Dolić, Dragoslav Đukanović i Jovan Vojinović

  ECC experience and its relationship to socio-demografic factors among pre-school children in Banjaluka

  Naučni skup 9th EAPD Congress
  Publikacija Programme and Abstracts
  Godina 2008
  Autori Marija Obradović i Olivera Dolić

  Stanje zuba kod djece uzrasta 3-5 godina na području grada Banjaluka i zdravstvena prosvijećenost njihovih roditelja

  Naučni skup Prvi kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić i Slava Sukara

  Primjena hemijske veze između zuba i ispuna na bazi jonske razmjene u savremenoj stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2008
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Dragoslav Djukanović, Slobodan Čupić, Željka Kojić i Marija Obradović

  Clinical evaluation of oral hygiene in children exposed to orthodonic treatment

  Naučni skup 12th Congress of the BaSS
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2007
  Autori Željka Kojić, Olivera Dolić i Nataša Knežević
  Strana od 77

  Dental status in children at the age of 13

  Naučni skup The 11th Congress of BaSS
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2006
  Autori Nataša Knežević, Zorica Trnić, Željka Kojić i Olivera Dolić
  Strana od 57

  Caries prevalence of the first permanent molar among the 9-year-old children in Banja Luka

  Naučni skup 11th Congress of the BaSS
  Publikacija Abstract book
  Godina 2006
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić i Bojan Obradović

  Dental care awareness of mothers and school teachers in Republic of Srpska

  Naučni skup FDI Annual World Dental Congress
  Godina 2003
  Autori Aleksandra Grebenar, Olivera Dolić, Branko Hrvaćanin i Bojan Obradović

Knjige

  Organizovana prevencija u stomatologiji

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 0602-1003/11
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić, Slobodan Čupić, Marija Obradović, Slava Sukara i Bogdan Zrnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 482