Navigation

dr Radenko Višnjić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth’s crust on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2017.1308911
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2017
  Autori Dejan Vasić, Gorana Todorić, and Radenko Višnjić
  Volumen 50
  Broj 362
  Strana od 447
  Strana do 453
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1308911

  OSNOVE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, and Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4.
  Strana od 549
  Strana do 553
  Veb adresa http://www.casopisvjestak.com/casopis-vjestak-broj-4/

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović, and Radenko Višnjić
  Volumen 1(2014)
  Broj 2 (153-288)
  Strana od 219
  Strana do 223
  Veb adresa http://www.centarzavjestacenje.com/casopisvjestak/dokumenti/casopisvjestak2/slavkos.pdf

  Geodetski vertikalni referentni sistemi

  Časopis Zbornik radova Vojnogeografskog instituta, Beograd
  Godina 2001
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 10
  Strana od 139
  Strana do 148
  Veb adresa http://www.vgi.mod.gov.rs/cirilica/preuzmi_cir/preuzmi_cir.html

  Matematička osnova oblikovanja digitalnih modela reljefa

  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 2000
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 6
  Strana od 601
  Strana do 611
  Veb adresa http://www.vtg.mod.gov.rs/

  Digitalni model reljefa Zemljine kore

  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 1997
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 6
  Strana od 733
  Strana do 742
  Veb adresa http://www.vtg.mod.gov.rs/

  Geotopografsko obezbjeđenje (GTOb) OS

  Časopis Zbornik radova Vojnogeografskog instituta, Beograd
  Godina 1989
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 9
  Strana od 17
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.vgi.mod.gov.rs/cirilica/preuzmi_cir/preuzmi_cir.html

Radovi sa skupova

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII"
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  METODE GEODETSKIH MJERENJA VERTIKALNIH POMJERANJA ZEMLJINE KORE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Dejan D. Vasić, Gorana Todorić, and Radenko I. Višnjić
  Strana od 381
  Strana do 388
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  NIVELMANSKI RADOVI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Radenko I. Višnjić
  Strana od 327
  Strana do 335
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org

  PODACI GIS U RUDARSKIM ISTRAŽIVANJIMA

  Naučni skup 42nd International Symposium on Operations Research
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119

  GIS u predviđanju poplava područja grada Bijeljine

  Naučni skup ČETVRTI MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija Zbornik radova, IV Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848
  Veb adresa www.tfzv.org

  Neprekidno praktično obrazovanje geodetskih stručnjaka

  Naučni skup Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  DOI 378.147:528(082)
  Publikacija Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”; ISBN 978-86-7518-154-5; COBISS.SR-ID 193871884
  Godina 2012
  Autori Dragan Mićanović, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 219
  Strana do 226
  Veb adresa http://www.usg-grf.com/konferencija.php

  Usklađivanje Studijskog programa Geodezije sa potrebama društva i tržišta rada

  Naučni skup Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  Publikacija Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  Godina 2012
  Autori Radenko Višnjić, Zoran Višnjić, and Goran Višnjić
  Strana od 107
  Strana do 114
  Veb adresa http://www.usg-grf.com/konferencija.php

  Geodetsko određivanje savremenih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - juče, danas, sutra", Banja Luka, 2011
  Publikacija Zbornik radova, Međunarodni naučno-stručni skup: "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - juče, danas, sutra", Banja Luka, 2011
  Godina 2011
  Autori Radenko Višnjić
  Strana od 793
  Strana do 804
  Veb adresa http://unibl.org/sr/novosti/Opste-novosti/1/page/59

Ostali radovi

  Geodetsko određivanje savremenih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore regionalnog karaktera

  Izdavač Građevinski fakeltet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2012
  Autori Radenko I. Višnjić
  Strana od 1
  Strana do 261
  Veb adresa www.grf.bg.ac.rs

  Digitalni model reljefa - primjena kod određivanja geoida gravimetrijskom metodom

  Izdavač Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 1999
  Autori Radenko Višnjić
  Strana od 1
  Strana do 212
  Veb adresa www.grf.bg.ac.rs

Knjige

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU - ELEKTRONSKO IZDANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-7-6
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-6-9
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267