Navigacija

dr Radenko Višnjić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth’s crust on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2017.1308911
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2017
  Autori Dejan Vasić, Gorana Todorić i Radenko Višnjić
  Volumen 50
  Broj 362
  Strana od 447
  Strana do 453
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1308911

  OSNOVE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović i Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4.
  Strana od 549
  Strana do 553
  Veb adresa http://www.casopisvjestak.com/casopis-vjestak-broj-4/

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović i Radenko Višnjić
  Volumen 1(2014)
  Broj 2 (153-288)
  Strana od 219
  Strana do 223
  Veb adresa http://www.centarzavjestacenje.com/casopisvjestak/dokumenti/casopisvjestak2/slavkos.pdf

  Geodetski vertikalni referentni sistemi

  Časopis Zbornik radova Vojnogeografskog instituta, Beograd
  Godina 2001
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 10
  Strana od 139
  Strana do 148
  Veb adresa http://www.vgi.mod.gov.rs/cirilica/preuzmi_cir/preuzmi_cir.html

  Matematička osnova oblikovanja digitalnih modela reljefa

  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 2000
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 6
  Strana od 601
  Strana do 611
  Veb adresa http://www.vtg.mod.gov.rs/

  Digitalni model reljefa Zemljine kore

  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 1997
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 6
  Strana od 733
  Strana do 742
  Veb adresa http://www.vtg.mod.gov.rs/

  Geotopografsko obezbjeđenje (GTOb) OS

  Časopis Zbornik radova Vojnogeografskog instituta, Beograd
  Godina 1989
  Autori Radenko Višnjić
  Volumen 9
  Strana od 17
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.vgi.mod.gov.rs/cirilica/preuzmi_cir/preuzmi_cir.html

Radovi sa skupova

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII"
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  METODE GEODETSKIH MJERENJA VERTIKALNIH POMJERANJA ZEMLJINE KORE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Dejan D. Vasić, Gorana Todorić i Radenko I. Višnjić
  Strana od 381
  Strana do 388
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  NIVELMANSKI RADOVI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Radenko I. Višnjić
  Strana od 327
  Strana do 335
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org

  PODACI GIS U RUDARSKIM ISTRAŽIVANJIMA

  Naučni skup 42nd International Symposium on Operations Research
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić i Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119

  GIS u predviđanju poplava područja grada Bijeljine

  Naučni skup ČETVRTI MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija Zbornik radova, IV Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848
  Veb adresa www.tfzv.org

  Neprekidno praktično obrazovanje geodetskih stručnjaka

  Naučni skup Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  DOI 378.147:528(082)
  Publikacija Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”; ISBN 978-86-7518-154-5; COBISS.SR-ID 193871884
  Godina 2012
  Autori Dragan Mićanović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 219
  Strana do 226
  Veb adresa http://www.usg-grf.com/konferencija.php

  Usklađivanje Studijskog programa Geodezije sa potrebama društva i tržišta rada

  Naučni skup Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  Publikacija Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  Godina 2012
  Autori Radenko Višnjić, Zoran Višnjić i Goran Višnjić
  Strana od 107
  Strana do 114
  Veb adresa http://www.usg-grf.com/konferencija.php

  Geodetsko određivanje savremenih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - juče, danas, sutra", Banja Luka, 2011
  Publikacija Zbornik radova, Međunarodni naučno-stručni skup: "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - juče, danas, sutra", Banja Luka, 2011
  Godina 2011
  Autori Radenko Višnjić
  Strana od 793
  Strana do 804
  Veb adresa http://unibl.org/sr/novosti/Opste-novosti/1/page/59

Ostali radovi

  Geodetsko određivanje savremenih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore regionalnog karaktera

  Izdavač Građevinski fakeltet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2012
  Autori Radenko I. Višnjić
  Strana od 1
  Strana do 261
  Veb adresa www.grf.bg.ac.rs

  Digitalni model reljefa - primjena kod određivanja geoida gravimetrijskom metodom

  Izdavač Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 1999
  Autori Radenko Višnjić
  Strana od 1
  Strana do 212
  Veb adresa www.grf.bg.ac.rs

Knjige

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU - ELEKTRONSKO IZDANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-7-6
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić i Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-6-9
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić i Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267