Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 mr Boris Babić Filozofski fakultet Nacionalna istorija
2 mr Boris Babić Filozofski fakultet Opšta istorija
3 mr Goran Banjac Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
4 mr Dragan Brković Poljoprivredni fakultet Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
5 mr Đorđe Vojinović Tehnološki fakultet Procesno inženjerstvo
6 mr Tanja Vujić Filozofski fakultet Metodika predškolskog vaspitanja
7 mr Dražena Vujičić Radisavljević Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija
8 Žarko Gagić Medicinski fakultet Farmaceutska hemija
9 mr Gordana Grujić Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske 
10 mr Zlatko Dejanović Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
11 mr Snježana Dupljanin Prirodno-matematički fakultet Fizika fluida i plazme (uključujući fiziku površina)
12 Velibor Đalić, ma Elektrotehnički fakultet Automatika i robotika
13 mr Olja Đorđić Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika
14 mr Snježana Đurđević Filozofski fakultet Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada
15 mr Brane Zlokapa Šumarski fakultet Planiranje gazdovanja šumama
16 mr Sanja Ilić Medicinski fakultet Bolesti zuba
17 mr Ognjenka Janković Medicinski fakultet Bolesti zuba
18 Aleksandar Janković, ma Prirodno-matematički fakultet Opšta fizika
19 mr Danijela Jelić Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost
20 mr Ognjen Joldžić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
21 mr Milica Jošić-Milinović Filološki fakultet Specifične književnosti - angloamerička književnost
22 mr Irena Kasagić Vujanović  Medicinski fakultet Farmaceutska hemija
23 mr Žarko Kovačević Rudarski fakultet Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
24 mr Milovan Kotur Mašinski fakultet Termotehnika
25 mr Duško Lepir Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju
26 mr Dragana Lukajić Filološki fakultet Specifični jezici - francuski jezik
27 Snježana Maksimović, ma Prirodno-matematički fakultet Matematička analiza i primjene
28 Nebojša Maletić, ma Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije
29 mr Zoran Maličević Poljoprivredni fakultet Mehanizacija u poljoprivredi
30 mr Dejan Malčić Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik
31 Milica Mijatović, ma Filološki fakultet Specifične književnosti - francuska književnost
32 mr Valentina Milekić Filološki fakultet Teorija književnosti
33 mr Dejan Milinović Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
34 mr Dijana Mihajlović Prirodno-matematički fakultet Organska hemija i Neorganska i nuklearna hemija
35 Nataša Mrđa, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Tehničke mehanike u građevinarstvu
36 mr Milada Nalesnik Medicinski fakultet Medicinska biohemija
37 mr Dalibor Nedić Medicinski fakultet Sudska medicina
38 mr Đuka Ninković Baroš Medicinski fakultet Dermatovenerologija
39 mr Saša Nježić Medicinski fakultet Medicinska fizika
40 mr Lidija Pajić Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
41 mr Kristina Pantelić Babić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodologija i metodika u fizičkom vaspitanju i sportu
42 mr Dragan Papić Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija
43 mr Saša Papuga Tehnološki fakultet Ekološko inženjerstvo
44 mr Goran Pašić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
45 mr Verica Petrović Medicinski fakultet Porodična medicina
46 mr Nataša Popović Miletić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Menadžment u građevinarstvu
47 mr Aleksandar Savić Tehnološki fakultet Biohemijsko inženjerstvo
48 mr Dalibor Savić Fakultet političkih nauka Metodologija socijalnih istraživanja
49 mr Suzana Savić Medicinski fakultet Porodična medicina
50 Slavica Savić, ma Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
51 mr Pero Sailović Prirodno-matematički fakultet Organska hemija
52 Marko Stanojević, ma Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija
53 mr Slava Sukara Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija
54 mr Biljana Sukara-Ćelić Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija
55 mr Vojislav Timarac Prirodno-matematički fakultet Matematička analiza i primjene
56 mr Jasna Friščić Prirodno-matematički fakultet Fiziologija životinja
57 mr Miodrag Čelebić Rudarski fakultet Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
58 mr Željka Šajin Filozofski fakultet Opšta istorija
59 mr Jovan Škundrić Mašinski fakultet Hidro i termoenergetika