Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Dragana Bašić Ekonomski fakultet Poslovne finansije
2 mr Dinko Blagojević Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
3 dr Branko Blanuša Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi
4 dr Siniša Vidaković Akademija umjetnosti Istorija i teorija likovnih umjetnosti
5 dr Igor Vučković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
6 dr Gordana Gardašević Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije
7 dr Nataša Glišić Akademija umjetnosti Istorija i teorija filma i teatra
8 dr Radenko Dobraš Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
9 dr Mirko Dobrnjac Mašinski fakultet Hidrotehnički sistemi
10 dr Sanda Dodik Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske discipline
11 dr Ljiljana Došenović Šumarski fakultet Urbano šumarstvo
12 dr Vesna Đurić Fakultet političkih nauka Novinarstvo
13 dr Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
14 dr Vasilj Žarković Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija
15 dr Milenko Živković Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija
16 dr Igor Zekanović Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija
17 dr Draženko Jorgić Filozofski fakultet Andragogija
18 dr Željko Karan Medicinski fakultet Sudska medicina
19 dr Vlado Krunić Prirodno-matematički fakultet Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
20 dr Zoran Mavija Medicinski fakultet Interna medicina
21 dr Slobodan Majstorović Rudarski fakultet Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
22 dr Snježana Mandić Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije namrinica životinjskog porijekla
23 dr Tatjana Marjanović Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
24 dr Mihajlo Mijanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
25 dr Ljiljana Mijović Pravni fakultet Međunarodno pravo
26 mr Zoran Nikolić Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske discipline
27 dr Nenad Ponorac Medicinski fakultet Fiziologija
28 mr Snježana Popović Vuleta Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
29 dr Sanja Radanović Filološki fakultet Specifični jezici - njemački jezik
30 dr Roberto Rusi Filološki fakultet Specifične književnosti - italijanska književnost
31 dr Nebojša Savić Poljoprivredni fakultet Stočarstvo
32 dr Milan Simatović Medicinski fakultet Hirurgija
33 dr Slobodan Simović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
34 dr Zoran Stanivuković Šumarski fakultet Integralna zaštita šumarskih ekosistema
35 dr Zdrava Stojanović Pravni fakultet Istorija prava i države
36 dr Lazar Stojanović Rudarski fakultet Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
37 dr Ljiljana Topalić-Trivunović Prirodno-matematički fakultet Biljne nauke
38 dr Mato Uljarević Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geotehnika
39 mr Arsen Čarkić Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike