Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Pasquale Musso Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik
2 dr Milica Balaban Prirodno-matematički fakultet Organska hemija
3 dr Nenad Baroš Pravni fakultet Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava
4 dr Aleksandar Borković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Tehničke mehanike u građevinarstvu
5 dr Svetlana Borojević Filozofski fakultet Opšta psihologija
6 dr Boško Branković Filozofski fakultet Nacionalna istorija
7 dr Dražen Brđanin Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
8 dr Jugoslav Brujić Šumarski fakultet Silviekologija
9 dr Ladislav Vasilišin Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla
10 dr Dragiša Vasić Filozofski fakultet Nacionalna istorija
11 dr Sarita Vujković Akademija umjetnosti Istorija i teorija likovnih umjetnosti
12 dr Darija Gajić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i manadžment u arhitekturi
13 dr Nikolina Gerdijan Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziološka rekreacija i kineziterapija
14 dr Milorad Grujičić Medicinski fakultet Interna medicina
15 dr Milica Drobac Filozofski fakultet Pedagoška i školska psihologija
16 dr Nemanja Đukić Fakultet političkih nauka Teorijska sociologija
17 dr Svjetlana Zeljković Poljoprivredni fakultet Hortikultura
18 dr Čedomir Zeljković Elektrotehnički fakultet Elektrenergetika
19 dr Vesna Ivanišević Medicinski fakultet Hirurgija
20 dr Veljko Ikanović Pravni fakultet Krivično pravo i krivično procesno pravo
21 dr Saša Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
22 dr Tatjana Jovanović Cvetković Poljoprivredni fakultet Hortikultura
23 dr Dragomir Kozomara Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
24 dr Srđan Kostić Rudarski fakultet Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
25 dr Mijana Kuburić Macura Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
26 dr Aleksandar Kukrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija
27 dr Ljubo Lepir Fakultet političkih nauka Socijalna politika
28 dr Svjetlana Lolić Prirodno-matematički fakultet Biologija ćelija, mikrobiologija
29 dr Biljana Lubarda Prirodno-matematički fakultet Ekologija, zaštita biodiverziteta
30 dr Borislav Malinović Tehnološki fakultet Elektrohemijsko inženjerstvo
31 dr Dimitrije Marković Poljoprivredni fakultet Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija
32 dr Dragan Matić Prirodno-matematički fakultet Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
33 dr Dragan Macanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i prostorno planiranje
34 dr Aleksej Milošević Prirodno-matematički fakultet Opšta i teorijska geologija
35 dr Aleksej Milošević Rudarski fakultet Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
36 dr Borivoje Milošević Filozofski fakultet Nacionalna istorija
37 dr Igor Milunović Prirodno-matematički fakultet Ekologija, zaštita biodiverziteta
38 dr Jovo Miljanović Rudarski fakultet Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
39 dr Vladan Mirjanić Medicinski fakultet Ortopedija vilica
40 dr Goran Mirjanić Poljoprivredni fakultet Pčelarstvo
41 dr Milijana Okilj Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Zaštita nasljeđa, fizika i materijali u arhitekturi
42 dr Verica Pavlić Medicinski fakultet Parodontologija i oralna medicina
43 dr Saša Papuga Tehnološki fakultet Ekološko inženjerstvo
44 dr Smiljana Paraš Prirodno-matematički fakultet Mikrobiologija, biologija ćelija
45 dr Smiljana Paraš Prirodno-matematički fakultet Zoologija
46 dr Tihomir Predić Poljoprivredni fakultet Ishrana i fiziologija biljaka
47 dr Željko Račić Ekonomski fakultet Operaciona istraživanja
48 dr Vladimir Risojević Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
49 dr Željko Savanović Filozofski fakultet Opšta istorija
50 dr Aleksandar Savić Tehnološki fakultet Biohemijsko inženjerstvo
51 dr Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Zdravstvena zaštita životinja
52 dr Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Anatomija i fiziologija životinja
53 dr Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Zoohigijena i uzgojne bolesti
54 dr Margarita Skopljak Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada
55 dr Svjetlana Sredić Prirodno-matematički fakultet Neorganska i nuklearna hemija
56 dr Gorana Tešanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziološka rekreacija i kineziterapija
57 dr Dragana Todorović Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika
58 dr Jelena Trivić Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija
59 mr Dejan Trkulja Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
60 dr Duško Trninić Fakultet političkih nauka Posebne sociologije
61 dr Slavica Tutnjević Filozofski fakultet Razvojna psihologija
62 dr Saša Čvoro Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i manadžment u arhitekturi
63 mr Sonja Čule Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
64 dr Slavko Šajić Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije
65 dr Mile Šikman Pravni fakultet Krivično pravo i krivično procesno pravo
66 dr Siniša Škondrić Prirodno-matematički fakultet Biljne nauke, botanika
67 dr Aleksandra Šmitran Medicinski fakultet Medicinska mikrobiologija
68 dr Dragana Šćepanović Fakultet političkih nauka Područja socijalnog rada