Navigation

prof. dr Duško Vejnović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
lokal 051/333-614
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska sociologija redovni profesor July 21, 2011

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12IPS Istraživanja u primjenjenoj sociologiji sporta
MS12SOC Sociologija sporta
Akademske studije prvog ciklusa
1NSOC Sociologija sporta

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ11SOCE Socijalna ekologija
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07POSL Poslovna kultura i komunikacija
OŠ07SOCI Sociologija
OŠ13SOCI Sociologija

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
S-30 Sociologija sporta

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09SOC Sociologija
OBK16SOC Sociologija
OBK20SOC Sociologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Društvene i pravne kontraverze komunikacije i funkcionisanja Bosne i Hercegovine

  Časopis Defendologija MNE
  Godina 2020
  Autori Duško Vejnović and Boris Trivanović
  Volumen 6
  Broj 10
  Strana od 29
  Strana do 52
  Veb adresa https://defendologijamne.me/wp-content/uploads/2020/12/Defentologija-br.-10.pdf

  Moramo da zaštitimo, obezbijedimo i odbranimo Republiku Srpsku - jedinstvo sad ili nikad = We Must protect, secure and defend the Republic of Srpska - unity now or never

  Časopis Defendologija MNE : teorijsko-stručni časopis za pitanje zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike
  Godina 2017
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 2
  Broj 3-4
  Strana od 75
  Strana do 92
  Veb adresa https://defendologijamne.me/wp-content/uploads/2018/12/DefendologijaMNE-broj-3-4-tekst.pdf

  Koncept političkog liberalizma kod Džona Rolsa

  DOI 10.7251/DEFSR1637006V
  Časopis Defendologija
  Godina 2016
  Autori Duško Vejnović and Stefan Vukojević
  Volumen 19
  Broj 37-38
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/DEF/article/view/2721

  Ekološki kriminal i mjere suzbijanja

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović, Biljana Kovačević, and Vedran Francuz
  Volumen 10
  Broj 3-4
  Strana od 43
  Strana do 52
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/CASOPIS-BPG-3-4-14-.pdf

  Organizacija i rukovođenje radom državnih službenika u procesu reforme državne uprave

  Časopis Moderna Uprava
  Godina 2013
  Autori Duško Vejnović
  Broj 9-10
  Strana od 81
  Strana do 90
  Veb adresa www.adu.vladars.net/?id=624

  Mediji, manipulacija i sport

  DOI 10.5550/SP.4.2012.30
  Časopis Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 247
  Strana do 255

  Obuka i razvoj državnih službenika Republike Srpske u kontekstu reforme javne uprave

  Časopis Moderna Uprava
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Broj 7-8
  Strana od 141
  Strana do 148

  Obrazovanje i vaspitanje za dijalog i toleranciju

  Časopis Godišnjak Evropskog Defendelogija Centra
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 128

  Društvene pretpostavke obrazovanja , akademske zajednice, policijskog obrazovanja i modernizacija

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 8
  Broj 3-4
  Strana od 19
  Strana do 35

  Društveni ambijent i rekonstrukcija državnog monopola nad upotrebom sile

  Časopis Defendologija
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović and Petar Pavlović
  Volumen 14
  Broj 29-30
  Strana od 17
  Strana do 28

  Teorijske i praktične determinante prevazilaženja nasilja na sportskim događajima – bezbjednosni aspekti

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 153
  Strana do 166
  Veb adresa http://education.muprs.org/pdfdocuments/Casopis_01_02_11.pdf

  Kuda ide akademska zajednica, da li je razorena ?

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2010
  Autori Duško Vejnović
  Broj 27-28
  Strana od 11
  Strana do 16

  Društveni ambijent privatnog sektora bezbjednosti sa težištem na Republici Srpskoj

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2010
  Autori Gojko Pavlović and Duško Vejnović
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 215
  Strana do 228

  (Ne)kultura okruženja i nasilje u sportu - teorijski diskurs

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2010
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 6
  Broj 3-4
  Strana od 325
  Strana do 341

  Tranzicija, filozofija terorizma, antiterorizma i bezbjednosti ljudi

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 10

  Voda - resurs budućnosti

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2009
  Autori Vaso Bojanić, Dijana Mihajlović, and Duško Vejnović
  Volumen 12
  Broj 25-26
  Strana od 131
  Strana do 139

  Neke sociopolitičke i ekonomske implikacije globalizma i antiglobalnih tendencija

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 15

  Zajednica, policija, ljudska prava i javnost

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2008
  Autori Duško Vejnović
  Broj 21-22
  Strana od 89
  Strana do 92

  Etika i moralna svijest u rukovođenju

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2008
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 14

  (Ne)demokratija, naciokratija i totalitarizam zasutavili reformu policije u Bosni i Hercegovini

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 850
  Strana do 863
  Veb adresa http://education.muprs.org/pdfdocuments/Casopis01-07.pdf

  Demokratija, etnički odnosi i kultura dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 1023
  Strana do 1036

  Motivi, korist i zadovoljstvo od sporta

  Časopis Defendologija
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 10
  Broj 19-20
  Strana od 213
  Strana do 219

  Community Policing in a Changing World – Case Study of Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.1080/15614260500293994
  Časopis Police Practice & Research
  Godina 2005
  Autori Duško Vejnović and Velibor Lalić
  Volumen 6
  Broj 4
  Strana od 363
  Strana do 373
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614260500293994

  Politički simboli i politički mit – različiti pristupi u BiH

  Časopis Defendologija
  Godina 2005
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 8
  Broj 17-18
  Strana od 81
  Strana do 88

  Teorija tranzicije i društvena kriza

  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2004
  Autori Duško Vejnović
  Volumen 38
  Broj 1/2
  Strana od 37
  Strana do 44
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/0B5PfUtWAVbsKU3VqSVBLYVhNYWM/view

  Mjesto i uloga zakonskog i podzakonskog regulisanja oblasti o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2004
  Autori Duško Vejnović
  Broj 15-16
  Strana od 11
  Strana do 31

  Neki aspekti sociologije sporta

  Časopis Savremeni sport
  Godina 2003
  Autori Duško Vejnović
  Broj 1-2
  Strana od 34
  Strana do 37

  Sociološko – defendološki aspekti regionalizacije i organizovanog kriminala sa težištem na terorizam

  Časopis Defendologija
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović
  Broj 13-14
  Strana od 107
  Strana do 137

  Pravci i dometi bezbjednosnog menadžmenta

  Časopis Defendologija
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović, Rakić Mile, and Vujičić Nebojša
  Broj 11-12
  Strana od 59
  Strana do 75

  Aktuelni trenutak organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini i regionu sa težištem na trgovinu ljudima

  Časopis Defendologija
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović
  Broj 11-12
  Strana od 37
  Strana do 45

  Društveni aspekti obezbjeđenja sportskih događaja

  Časopis Defendologija
  Godina 2001
  Autori Duško Vejnović
  Broj 10
  Strana od 181
  Strana do 187

  Društveni aspekti strukture sistema bezbjednosti države

  Časopis Defendologija
  Godina 2000
  Autori Duško Vejnović
  Broj 8-9
  Strana od 77
  Strana do 84

  Međuetnički odnosi i policijska djelatnost

  Časopis Defendologija
  Godina 2000
  Autori Duško Vejnović
  Broj 8-9
  Strana od 21
  Strana do 24

  Sociološki aspekti defendologije - nauka o zaštiti, bezbjednosti i odbrani

  Časopis Defendologija
  Godina 2000
  Autori Duško Vejnović
  Broj 6-7
  Strana od 87
  Strana do 97

  Masmediji i propaganda

  Časopis Defendologija
  Godina 1999
  Autori Duško Vejnović
  Broj 4-5
  Strana od 59
  Strana do 66

  Društvena odbrana - neke potrebe Republike Srpske

  Časopis Defendologija
  Godina 1998
  Autori Duško Vejnović
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 43

  Vojska i policija u višestranačkoj Republici Srpskoj

  Časopis Defendologija
  Godina 1998
  Autori Duško Vejnović
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 21

  Totalitarizam-demokratija-neki aspekti tranzicije

  Časopis Aktuelnosti
  Godina 1997
  Autori Duško Vejnović
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 77

Radovi sa skupova

  Government and politics in Bosnia and Herzegovina - parity and democracy

  Naučni skup Society and politics
  Publikacija Society and politics : book of abstracts / Scientific conference with international participation
  Godina 2020
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 31
  Strana do 32
  Veb adresa https://drustvoipolitika.fpn.unibl.org/images/fajlovi/Zbornik_FPN_15_09_sa_Koricom.pdf

  Ekonomski aspekti razvoja sporta

  Naučni skup SPORT I RAZVOJ - SPORT ZA SVE : zbornik radova
  Publikacija SPORT I RAZVOJ - SPORT ZA SVE : zbornik radova
  Godina 2020
  Autori Vladimir Stojanović, Duško Vejnović, and Boris Spasojević
  Strana od 133
  Strana do 149
  Veb adresa http://defendologija-banjaluka.com/files/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje.pdf

  Razvoj i specifičnosti sporta i fizičkog vaspitanja

  Naučni skup Sport i razvoj - Sport za sve : zbornik radova
  Publikacija Sport i razvoj - Sport za sve
  Godina 2020
  Autori Slavko Milić, Duško Vejnović, Dmitar Čičković, Vladimir Stojanović, and Vedrana Đurđević
  Strana od 307
  Strana do 320
  Veb adresa http://defendologija-banjaluka.com/files/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje.pdf

  Društveno-ekonomski aspekti razvoja sporta

  Naučni skup SPORT I RAZVOJ SPORT ZA SVE : zbornik radova
  Publikacija SPORT I RAZVOJ SPORT ZA SVE : zbornik radova
  Godina 2020
  Autori Duško Vejnović, Aleksandar Radulović, and Vedrana Đurđević
  Strana od 169
  Strana do 190
  Veb adresa http://defendologija-banjaluka.com/files/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje.pdf

  Sport i klasifikacija sporta

  Naučni skup Sport i razvoj - Sport za sve : zbornik radova
  Publikacija Sport i razvoj - Sport za sve
  Godina 2020
  Autori Milija Bogavac, Duško Vejnović, and Mario Karadža
  Strana od 359
  Strana do 385
  Veb adresa http://defendologija-banjaluka.com/files/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje.pdf

  Društveno-ekonomski aspekti sporta

  Naučni skup Sport i razvoj - Sport za sve : zbornik radova
  Publikacija Sport i razvoj - Sport za sve
  Godina 2020
  Autori Mario Karadža, Vladimir Stojanović, Duško Vejnović, and Marko Miličević
  Strana od 347
  Strana do 357
  Veb adresa http://defendologija-banjaluka.com/files/ZBORNIK%20Sport%20i%20razvoj%20web%20izdanje.pdf

  Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj na raskršću humanizma i u okovima neoliberalnog i globalizacijskog koncepta obrazovanja

  Naučni skup Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i perspektive
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović and Boro Tramošljanin
  Strana od 67
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/index.php/aktuelnosti/33-medunarodni-naucni-skup-visoko-obrazovanje-u-rs-zbornik-radova

  Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini na raskršću treće misije razvoja univerziteta

  Naučni skup Bosna i Hercegovina u izazovima različitosti
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović and Vladimir Stojanović
  Strana od 13
  Strana do 22
  Veb adresa https://defendologija-banjaluka.com/files/Zbornik.BiH.u.izazovima.razlicitosti.pdf

  Bosna i Hercegovina na raskršću politike, demokratije, prava i ekonomije

  Naučni skup Bosna i Hercegovina na balkanskom raskršću tranzicije
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 9
  Strana do 24
  Veb adresa www.defendologija-banjaluka/

  Istinsko partnerstvo NATO -a i Rusije opredjeljuje članstvo u NATO -u ili vojnu neutralnost

  Naučni skup Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 57
  Strana do 71

  Migrantska kriza i njene refleksije po bezbjednost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Zbornik radova sa regionalne konferencije „Regionalna saradnja i suzbijanje prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize“
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović and Dragan Radišić
  Strana od 295
  Strana do 312

  Društveni aspekti sporta u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Zbornik radova ''Sport za sve'' sa Međunarodnog naučnog skupa na temu “Aktuelni trenutak razvoja sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović, Mario Karadža, and Radenko Đurica
  Strana od 85
  Strana do 100
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Medjunarodni.naucni.skup.Aktuelni.trenutak.razvoja.sporta.RS.i.BiH.Banjaluka.2018.Zbornik.radova.pdf

  Asymmetric threats and security of the western balkans with a special reference to Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup ASYMMETRY AND STRATEGY ~ THEMATIC COLLECTION OF ARTICLES
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović and Predrag Obrenović
  Strana od 263
  Strana do 276

  Socijalna, pravna i moralna država mogu riješiti nezaposlenost

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa na temu Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 45
  Strana do 56
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Nezaposlenost.Zbornik.radova.Banjaluka.2011.pdf

  Politička zloupotreba sporta na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i posljedice militarizacije navijačke potkulture

  Naučni skup Bezbjednost i sport : regionalna iskustva i perspektive
  Godina 2017
  Autori Duško Vejnović, Mitar Lutovac, and Vedran Francuz
  Strana od 63
  Strana do 82
  Veb adresa https://fsrs.org/sr-BA/dokumenti-akti.html?file=files/Dokumenti_2018/Bezbijednost%20i%20sport%20-%20zbornik%20radova.pdf

  Korištenje voda u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Zbornik radova : Značaj i zaštita voda
  Godina 2017
  Autori Vaso Bojanić, Duško Vejnović, and Vedran Francuz
  Strana od 73
  Strana do 92
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Znacaj.i.zastita.voda.Zbornik.radova.Braco.Kovacevic.pdf

  Uticaj globalnih promjena na bezbjednost sa osvrtom na područje Balkana

  Naučni skup Međunarodna konferencija Zapadni Balkan i Evropa
  Godina 2016
  Autori Duško Vejnović and Vedran Francuz
  Strana od 504
  Strana do 515

  Privatna bezbjednost u zaštiti kritične aerodromske infrastrukture od terorističkih i kriminalnih akata

  Naučni skup Zaštita kritične infrastrukture u Republici Srpskoj : Tematski zbornik
  Godina 2015
  Autori Ljubo Pejanović, Mile Rakić, and Duško Vejnović
  Strana od 18
  Strana do 32

  Urbano okruženje i nasilje u sportu

  Naučni skup Zbornik radova Sport-nasilje-bezbjednost sa međunarodnog naučnog skupa na temu Društveni aspekti sprečavanja nasilja i bezbjednost na sportskim utakmicama
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 151
  Strana do 159

  Značaj cjeloživotnog učenja u sprovođenju institucionalnog prevaspitnog tretmana osuđenih lica i njihovoj resocijalizaciji

  Naučni skup Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa na temu Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 43
  Strana do 48

  Teorijske i praktične determinante nasilja i prevazilaženje nasilja na sportskim događajima-bezbjednosni aspekti

  Naučni skup Zbornik radova Sport-nasilje-bezbjednost sa međunarodnog naučnog skupa na temu Društveni aspekti sprečavanja nasilja i bezbjednost na sportskim utakmicama
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Boško Županović
  Strana od 127
  Strana do 136

  (Ne)kultura okruženja i nasilje u sportu-teorijski bezbjednosni diskurs

  Naučni skup Zbornik radova Sport-nasilje-bezbjednost sa međunarodnog naučnog skupa na temu Društveni aspekti sprečavanja nasilja i bezbjednost na sportskim utakmicama
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Boško Županović
  Strana od 105
  Strana do 116

  Društveno okruženje, nesporazumi i nasilje u sportu

  Naučni skup Zbornik radova Sport-nasilje-bezbjednost sa međunarodnog naučnog skupa na temu Društveni aspekti sprečavanja nasilja i bezbjednost na sportskim utakmicama
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Mile Rakić
  Strana od 9
  Strana do 13

  Veza globalizacije i nejednakosti

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Globalizacija i suverenost
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Vedran Francuz
  Strana od 167
  Strana do 181

  Polietničnost i uključivanje

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu „Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?”
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Dragan Bašić
  Strana od 292
  Strana do 300
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Kako.prevazici.govor.mrznje.Zbornik.radova.Banjaluka.2014.pdf

  Analiza stavova srednjoškolaca o govoru mržnje na sportskim terenima

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu „Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?”
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović, Milenko Vojvodić, and Vladimir Stojanović
  Strana od 235
  Strana do 250
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Kako.prevazici.govor.mrznje.Zbornik.radova.Banjaluka.2014.pdf

  Izazovi i dileme govora mržnje sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu „Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?”
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Velibor Lalić
  Strana od 13
  Strana do 29
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Kako.prevazici.govor.mrznje.Zbornik.radova.Banjaluka.2014.pdf

  Statistička analiza stavova srednjoškolaca o govoru mržnje na sportskim terenima

  Naučni skup Zbornik radova Omladina i ponašanje
  Godina 2013
  Autori Milenko Vojvodić and Duško Vejnović
  Strana od 71
  Strana do 82

  Savremeni izazovi i štetni uticaji u kontekstu društvenog razvoja omladine

  Naučni skup Zbornik radova Omladina i ponašanje
  Godina 2013
  Autori Duško Vejnović and Tin Vejnović
  Strana od 22
  Strana do 34

  Sa menadžmentom znanja u 21 vijek

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa na temu Društveni izazovi tranzicije u 21 vijeku
  Godina 2013
  Autori Vladimir Stojanović, Duško Vejnović, Miodrag Jelenković, and Predrag Popović
  Strana od 187
  Strana do 198

  Savremeno liderstvo i menadžment

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa na temu "Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku''
  Godina 2013
  Autori Svetlana Ivanković, Duško Vejnović, Dragana Trnavac, and Dragan Makivić
  Strana od 53
  Strana do 59

  Obrazovanju vratiti obraz ‐ Kuda ide akademska zajednica, da li je razorena?

  Naučni skup Međunarodni naučni skup "Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i perspektive'' : Obrazovanju vratiti obraz...
  Godina 2013
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 7
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Obrazovanju.vratiti.obraz.Zbornik.radova.Banjaluka.2013.pdf

  Republika Srpska i Bosna i Hercegovina u međunarodnoj politici Turske

  Naučni skup Zbornik radova sa znanstvenog skupa Turska na Balkanu
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 348
  Strana do 366

  Globalizacija, nesigurnost i siromaštvo

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 10
  Strana do 16

  Političke (nacionalne), kulturne (vjerske) podjele i govor mržnje su prepoznatljiva obilježja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini-stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012 godine
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://defendologija-banjaluka.com/files/Politicka.kultura.Zbornik.radova.Banjaluka.2012.pdf

  Konflikti i strategija rješavanja konflikata

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa na temu Konflikti i strategija rješavanja konflikata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović and Miodrag Romić
  Strana od 63
  Strana do 79
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Konflikti.i.strategija.rjesavanja.konflikata.u.RS.i.BIH.Zbornik.radova.Banjaluka.2012.pdf

  Socijalna, moralna i pravna država mogu rješiti nezaposlenost u Republici Srpskoj

  Naučni skup Zbornik radova : Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović

  Zaštita nacionalnih manjina u društvima u tranziciji

  Naučni skup Zbornik radova Nacionalne manjine u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović and Sredoje Nović
  Strana od 110
  Strana do 116

  Globalization and privatization of security

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa „Security in the post – conflict (western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia“
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović and Gojko Pavlović
  Strana od 239
  Strana do 249
  Veb adresa http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%202011%20Kniga%20I.pdf

  Kriza tranzicije i akademska zajednica

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije na temu «Kriza tranzicije i tranzicija krize»
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 553
  Strana do 576
  Veb adresa https://univerzitetps.com//images/stories/galerija/kriza_tranzicije_i_tranzicija_krize/zbornik/index.html

  Političko-diplomatska zaštita od terorizma

  Naučni skup Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa
  Godina 2011
  Autori Duško Vejnović and Kovačević Braco
  Strana od 163
  Strana do 172
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Terorizam.pdf

  Sociološki aspekti uzroka, karakteristika i sprečavanje korupcije društava u tranziciji

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnostručnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom: Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupccije
  Godina 2010
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 41
  Strana do 58
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Korupcija.pdf

  Fiskalan retorika naspram javno besedništvo na principu tolerancije i humano održivog razvoja demokratskog društva

  Naučni skup Zbornik radova : sa međunarodnog naučnog skupa na temu "Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH
  Godina 2010
  Autori Žarko Ristić and Duško Vejnović
  Strana od 260
  Strana do 266

  Govor mržnje, banalnosti i prizemnosti su preplavile javnu scenu u BiH i vode u političko nasilje

  Naučni skup Zbornik radova : sa međunarodnog naučnog skupa na temu "Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH
  Godina 2010
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 9
  Strana do 21

  Private Security in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Urbanization, Policing and Security: Global Perspectives
  Publikacija In Das, D., & Cordner, G. (eds.), Urbanization, Policing and Security: Global Perspectives, New York: Taylor & Francis Group.
  Godina 2009
  Autori Velibor Lalić, Mile Šikman, and Duško Vejnović
  Strana od 389
  Strana do 403

  Marginalne društvene krize i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 9
  Strana do 17

  Govor mržnje i jezičke manipulacije u BiH

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović

  Društveni aspekti modernog turizma

  Naučni skup Zbornik radova Međunarodne konferencije Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović and V Bojanić
  Strana od 74
  Strana do 78

  Društvene promjene i bezbjednost i zaštita sa težištem na detektivsku djelatnost

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 280
  Strana do 288

  Razvoj demokratije, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hecrgeovini

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 715
  Strana do 736

  Sociološki aspekti vojske, policije i bezbjednosnog sektora u primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 589
  Strana do 600

  Sociološki aspekti krivičnog zakonodavstva sa težištem na etiku u borbi protiv krivičnih djela

  Naučni skup Zbornik radova: Rad policije u zajednici
  Godina 2004
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 75
  Strana do 94
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Reforma-krivicnog-zakonodavstva-u-RS.pdf

  Sociološko–politički aspekti rada policije u zajednici

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Duško Vejnović

  Društvene pretpostavke obrazovanja i modernizacija

  Naučni skup Zbornik radova sa okruglog stola Policija i obrazovanje
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 15
  Strana do 19

  Neki aspekti političke kulture, kulture dijaloga, tolerancije, demokratije i etničkih odnosa u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Zbornik radova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović

  Unutrašnja politika kao element bezbjednosne politike

  Naučni skup Zbornik radova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović

  Round table on democratic control of armed forces : the role of parliament, academia, and the media

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 36
  Strana do 40

  Nauka i obrazovanje bitni činioci srpske duhovnosti

  Naučni skup Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Duško Vejnović
  Strana od 545
  Strana do 549

  Aktuelni trenutak bezbjednosti i odbrane Krajine i Republike Srpske

  Naučni skup Zbornik radova Filozofski fakultet
  Godina 1993
  Autori Duško Vejnović

Knjige

  Political culture, dialoge, tolerance and democracy in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Banja Luka : Student's club of the political science Faculty : European defendology center for Scientific, Political, Economic, Socijal, Safety, Sociological and Criminological Research
  ISBN 978-99976-22-54-9
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 185
  Veb adresa https://defendologija-banjaluka.com/files/Politicka.kultura.II.izdanje.prof.dr.Dusko.Vejnovic.pdf

  Osnovi defendologije

  Izdavač Banja Luka : Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta : Evropski defendologija centar: Besjeda ; Beograd : Centar za strateška istraživanja nacionalne...
  ISBN 978-99976-22-47-1
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović and Predrag Obrenović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 395
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Osnovi.defendologije.2019.dr.Dusko.Vejnovic.dr.Predrag.Obrenovic.pdf

  Osnovi defendologije

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci & Evrospki defendologija centar & Besjeda : Banja Luka, Cesna B & Balkanski naučni centar Ruske aka. prirodnih nauka: Beograd; Ukrajijinka tehnološka aka. UTA : Kijev, Defendologija:Nikšić, SaTCIP
  ISBN 978-99976-22-45-7 (EDC)
  Godina 2019
  Autori Duško Vejnović and Predrag Obrenović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 395

  Zaštitna funkcija bezbednosti u vanrednim situacijama

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja : Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske ; Subotica : Centar za ekonomska istraživanja ; Mostar : Univerzitet modernih
  ISBN 978-99976-22-40-2 (EDC)
  Godina 2018
  Autori Ljubo Pejanović, Duško Vejnović, and Mile Rakić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 329
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Zastitna.funkcija.bezbednost.u.vanrednim.situacijama.Banjaluka.2018.pdf

  Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Bosni i Hercegovini = Political Culture, Dialogue, Tolerance and Democracy in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Klub studenata Fakulteta političkih nauka : Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-77-3
  Godina 2018
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 101

  DEFENDOLOŠKI (zaštitni, bezbjednosni i odbrambeni) IZAZOVI U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA SA POGLEDOM NA BIH

  Izdavač EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka & UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA Univerziteta u Banja Luci
  ISBN 978-99976-22-18-1 (EDC)
  Godina 2017
  Autori Duško Vejnović and Predrag Obrenović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 240
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Defendoloski.izazovi.2017.drugo.izdanje.pdf

  Karakteristike sistema bezbjednosti : društvenopolitički defendološki aspekt

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja; Mostar: Univerzitet modernih znanosti - Fakultet za sigurnosne studije
  ISBN 978-99976-22-31-0
  Godina 2017
  Autori Ljubo Pejanović, Duško Vejnović, and Mile Rakić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 387

  Teorija i praksa nadležnosti policije : odabrane teme

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta
  ISBN 978-99976-22-11-2
  Godina 2016
  Autori Duško Vejnović, Velibor Lalić, and Darko Matijašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 60

  Knjiga o knjigama : 18 godina defendologije - nauke o bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-82-7
  Godina 2015
  Autori Velibor Lalić and Duško Vejnović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246
  Veb adresa https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Knjiga.o.knjigama.prof.dr.Dusko.Vejnovic.dr.Velibor.Lalic.Banjaluka.2015.pdf

  Nezaposlenost i neizvjesnost

  Izdavač Klub intelektualaca 123
  ISBN 978-99955-692-2-8
  Godina 2015
  Autori Duško Vejnović, Ratko Latinčić, Vanja Nišić, Vedran Francuz, Nela Lazić, and Ljbiša Aćimović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 100

  Razvoj i upravljanje ljudskim resursima : odabrane teme

  Izdavač Banja Luka : Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja : Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta
  ISBN 978-99955-22-72-8
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Dragan Koković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 323

  Nasilje i sport : uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-69-8
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 112
  Veb adresa https://defendologija-banjaluka.com/files/Nasilje.i.sport.Banjaluka.2014.prof.Dusko.Vejnovic.pdf

  Teorija i sociologija sporta : odabrane teme

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-65-0
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Petar Pavlović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 319

  Ekološka bezbjednost i socijalna ekologija

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-61-2
  Godina 2014
  Autori Duško Vejnović and Slobodan Simić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 251

  Ugrožavanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Republike Srpske

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-57-5
  Godina 2013
  Autori Duško Vejnović and Mile Rakić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 158

  Izgradnja kapaciteta bezbednosti demokratske države

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-56-8
  Godina 2013
  Autori Mile Rakić and Duško Vejnović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 135

  Poslovna kultura : etika i komunikacija

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-42-1
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović and Vesna Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 242

  Defendološki (zaštitni, bezbjednosni i odbrambeni) izazovi u međunarodnim odnosima sa pogledom na Bosnu i Hercegovinu

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-31-5
  Godina 2012
  Autori Duško Vejnović and Predrag Obrenović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 130

  Sociologija

  Izdavač Fakultet za bezbjednost u zaštitu
  ISBN 978-99955-23-10-7
  Godina 2009
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 347

  Mladi, škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja

  Izdavač Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Duško Vejnović, Vaso Bojanić, Velibor Lalić, Edina Heldić, Miroslav Vesić, and Dijana Riđić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 118

  Detektivska djelatnost : teorijski i praktični aspekti po standardima Evropske unije

  Izdavač Defendologija centar za bezbjedonosna sociološka i kriminološka istraživanja ; Ljubljana : Detektivska zbornica Republike Slovenije
  ISBN 978-99955-22-04-9
  Godina 2008
  Autori Duško Vejnović, Janko Trivunović, Mile Matijević, Petar Đokić, Zmago Vrtovec, Velibor Lalić, Mile Šikman, Jože Perko, and Siniša Đukić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 152

  Poslovna kultura

  Izdavač Univerzitet za poslovne studije
  ISBN ISBN 978-99938-25-15-9
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 242

  Defendologija : društveni aspekti bezbjednosti moderne države

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova
  ISBN 978-99938-43-17-7
  Godina 2007
  Autori Duško Vejnović and Mile Šikman
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 553

  Sociologija sporta

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 99938-38-08-X
  Godina 2006
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 247

  Pravo na pravo : (priručnik za policajce i pripadnike agencija bezbjednosti - pravo, policija, agencije bezbjednosti, bezbjednost, građani, zajednica, zakonitost, etika, ljudska prava i slobode, javnost i odgovornost)

  Izdavač Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta : Udruženje defendologa Republike Srpske
  ISBN 99938-690-4-X
  Godina 2006
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 51

  Sistem bezbjednosti i društveno okruženje : teorijsko-konceptualni aspekti sistema bezbjednosti

  Izdavač Udruženje defendologa Republike Srpske
  ISBN 99938-690-2-3
  Godina 2006
  Autori Mile Rakić and Duško Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 271

  Društveni aspekti terorizma

  Izdavač Udruženje defendologa Republike Srpske
  ISBN 99938-690-3-1
  Godina 2006
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 206

  Državna bezbjednost : obavještajne službe

  Izdavač Banja Luka : Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske : Glas srpski
  ISBN 86-7119-058-7
  Godina 1995
  Autori Duško Vejnović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 166