Navigation

mr Milan Jakšić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/464-025
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za hidrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hidrotehnika viši asistent January 26, 2017

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GHP GIS u hidrotehničkoj praksi
EZPV Eksploatacija i zaštita podzemnih voda
EZPV-URKD Eksploatacija i zaštita podzemnih voda
IOHI Izgradnja objekata hidrotehničke infrastrukture
IUVR Integralno upravljanje vodnim resursima
KVS Korišćenje vodnih snaga
MH Mjerenja u hidrotehnici
OPEG Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva
OPO Odbrana od poplava
PVP Priprema vode za piće
POV Prečišćavanje otpadnih voda
HM Hidrotehničke melioracije
Akademske studije prvog ciklusa
OG07MF Mehanika fluida
OG07PGOHI Planiranje, građenje i održavanje hidrotehničke infrastrukture
OG07HI1 Hidraulika 1
OGH07KV Kvalitet vode
OGH07KH Komunalna hidrotehnika
OGH15RH Računska hidraulika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Statički i dinamički problemi uzrokovani crpljenjem podzemnih voda kod MAR sistema

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2015
  Autori Milan Jakšić, Dejan Ljubisavljević, and Mato Uljarević

  Filtracija kroz riječno korito - prirodni tretman vode za piće

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2014
  Autori Dejan Ljubisavljević and Milan Jakšić
  Strana od 481
  Strana do 488

  Pregled postupaka za prečišćavanje jedinjenja MIB i GEOSMIN uzročnika mirisa i okusa vode

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2013
  Autori Dejan Ljubisavljević and Milan Jakšić
  Strana od 337
  Strana do 345

  Uticaj unosa nutrijenata glavnim tokom i pritokama na stanje trofičnosti vode u akumulaciji Bočac

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2012
  Autori Dejan Ljubisavljević and Milan Jakšić
  Strana od 113
  Strana do 122

Ostali radovi

  Posjeta predstavništvu RS u Izraelu

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-747-6-5
  Godina 2013
  Autori Milan Jakšić and Una Umićević
  Strana od 159
  Strana do 188

  Performance assessment of dune filtration for the removal of organic contaminants

  Izdavač UNESCO-IHE Institute for Water Education
  Godina 2010
  Autori Milan Jakšić