Navigation

prof. dr Dejan Mikerević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-047
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije redovni profesor October 28, 2021

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije drugog ciklusa,Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Yield Curve in Bosnia and Herzegovina: Financial and Macroeconomic Framework

  Časopis UTMS Journal of Economics
  Godina 2018
  Autori Bojan Baškot, Silivije Orsag, and Dejan Mikerević
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 15

  Strane direktne direktne investicije i razvoj malih tranzicijskih privreda

  DOI 10.7251/ACE1727203O
  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Silvije Orsag, Dejan Mikerević, and Bojan Baškot
  Volumen 15
  Broj 27
  Strana od 203
  Strana do 221
  Veb adresa http://www.ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/58/59

  Kontroverze bete

  DOI 10.7251/ACE1624009O
  Časopis Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Volumen 14
  Broj 24
  Strana od 9
  Strana do 29
  Veb adresa http://www.ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/76/77

  Finansijske inovacije za pretvaranje tradicionalnih finansijskih proizvoda u hartije od vrijednosti

  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 44
  Strana do 54
  Veb adresa http://www.financingscience.org/index.php/sr/

  Likvidnost kao poluga ostvarivanja vrhunskog cilja preduzeća

  Časopis Acta Economica
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 22
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Razvoj tranzicionih zemalja u uslovima globalizacije i kriza

  Časopis Časopis Instituta ovlaštenih računovođa Crne Gore
  Godina 2014
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 164
  Strana do 176
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

  Dugovi – izvor finansijske i ekonomske nestabilnosti u svijetu

  Časopis Acta Economica
  Godina 2012
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 52
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Prednosti i ograničenja dokapitalizacije malih i srednjih preduzeća

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Dejan Mikerević and Saša Petković
  Volumen 9
  Broj 8
  Strana od 18
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Izvori finansiranja skokovitog rasta malih ekonomija

  Naučni skup 15. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Mogućnost skokovitih promjena malih ekonomija u uslovima pandemije koronavirusa
  Godina 2021
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 353
  Strana do 376

  Postkorona poslovne finansije

  Naučni skup 24. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske - Održivost poslovanja u uslovima virusa korona: izazovi za računovodstvo, reviziju i finansije
  Godina 2020
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 287
  Strana do 302

  Quo Vadis finansijsko izvještavanje

  Naučni skup 14. Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore - Susret računovodstva, poreza i bankarstva: korporativno izvještavanje - Quo Vadis?
  Godina 2019
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 284
  Strana do 302

  Upravljanje rizicima kao pretpostavka uspješnog korporativnog upravljanja

  Naučni skup 23. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske - Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa
  Godina 2019
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 119
  Strana do 137

  Osvrt na neke poluge održivog rasta malih ekonomija

  Naučni skup 14. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0 – šanse i ograničenja
  Godina 2019
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 195
  Strana do 214

  Izazovi penzijskog sistema Crne Gore

  Naučni skup 13. Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore - Računovodstvena i revizorska profesija budućnosti: povjerenjenje – integritet - transparentnost
  Godina 2018
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 269
  Strana do 294

  Izazovi penzionog sistema u Republici Srpskoj i BiH

  Naučni skup 22. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske - Četvrta tehnološka revolucija – izazov ili prijetnja za računovodstvenu i revizorsku profesiju
  Godina 2018
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 317
  Strana do 343

  Finansije u digitalnim uslovima

  Naučni skup 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Digitalna ekonomija pokretač budućeg ekonomskog rasta
  Godina 2018
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 331
  Strana do 351

  Analiza problema agenata – vlasnici vs vjerovnici

  Naučni skup 12. Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore - Računovodstvo i revizija kao faktor unapređenja uspješnosti poslovanja
  Godina 2017
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 225
  Strana do 242

  Izazovi suvremene komunikacije javnog društva sa investitorima

  Naučni skup 21. međunarodni kongres računovodstve i revizorske profesije Republike Srpske - Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta
  Godina 2017
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 103
  Strana do 132

  Mjerenje performansi portfolija

  Naučni skup 11. međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Godina 2017
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 211
  Strana do 228

  Alokacija kapitala kao sredstvo kontrole međuovisnosti rizika i nagrade

  Naučni skup 11. Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore - Perspektive računovodstva i revizije pred ulazak u EU
  Godina 2016
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 329
  Strana do 348

  Financijska analiza ulaganja u prometnice

  Naučni skup 20. međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske - Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije
  Godina 2016
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 337
  Strana do 357

  Novčani tokovi direktnih stranih ulaganja

  Naučni skup Jedanaesti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  Godina 2016
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Strana od 221
  Strana do 239

  Sekjuritizacija štednje

  Naučni skup Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja“, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, Septembar 2015.
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag

  Jednostavnost ekonomske teorije i kompleksnost njenog prakticiranja – poseban osvrt na paradoks tranzicionih zemalja

  Naučni skup Osmi međunarodnog ekonomskog foruma pod nazivom „Korporativno upravljanje u BiH – kako i kuda dalje???“, Revikon, Dubrovnik, Decembar 2013.
  Godina 2013
  Autori Dejan Mikerević

  Aktuelna dužnička kriza – opasnosti i perspektive“

  Naučni skup Šesti kongres računovođa i revizora Crne Gore pod nazivom “Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

Ostali radovi

  Finance in the World of Artificial Intiligence and Digitalization

  Izdavač IGI Global (Projected Release Date: September, 2020|Copyright: © 2021 |Pages: 400)
  ISSN/ISBN 9781799850779
  DOI 10.4018/978-1-7998-5077-9
  Godina 2020
  Autori Dejan Mikerević, Silvije Orsag, and Lidija Dedi
  Strana od 153
  Strana do 172

Knjige

  Principi i praksa procjene vrijednosti preduzeća

  Izdavač Finrar d.o.o Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-35-4
  Godina 2024
  Autori Dragan Mikerević, Tajana Serdar Raković, and Dejan Mikerević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 382

  Evaluacija investicija

  Izdavač Ekonomski fakultet u Banja Luka i Finrar Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-96-3
  Godina 2021
  Autori Dejan Mikerević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 138

  Ulaganje u hartije od vrijednosti - I dio

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-99-4
  Godina 2021
  Autori Dejan Mikerević and Silvije Orsag
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 494

  Međunarodno finansijsko i valutno tržište

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar
  ISBN 978-99955-83-01-9
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Tip knjige naučna knjiga