Navigation

doc. mr Dijana Drljača
docent

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 159
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra hemijske tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganske hemijske tehnologije docent September 24, 2020
Neorganske hemijske tehnologije viši asistent April 27, 2017

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGH07KV Kvalitet vode

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11005 Priprema vode za potrebe prehrambene industrije
M21013 Priprema vode za piće
M21014 Priprema vode za potrebe industrije
M21015 Tehnologija malternih veziva
M21016 Bazni neorganski procesi i mineralna đubriva
Akademske studije prvog ciklusa
B14714 Kontrola kvaliteta vode za piće
B14715 Kontrola kvaliteta industrijske vode
B14716 Kontrola kvaliteta otpadnih voda
B14823 Tehnologija vode i otpadnih voda u prehrambenoj industriji
B14834 Kontrola kvaliteta vode za piće
B23625 Tehnologija vode
B24702 Neorganska hemijska tehnologija I
B24708 Tehnologija keramičkih proizvoda
B24709 Hemija i tehnologija neorganskih malternih veziva
B24721 Neorganske hemijske tehnologije
B24802 Neorganska hemijska tehnologija II
B24822 Tehnologija neorganskih materijala

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HNS407 Industrijska hemija
1C07HOS407 Industrijska hemija
1C07HOS422 Hemija voda i otpadnih voda
1C16HOS1124 Industrijska hemija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uklanjanje amonijum – jona zeolitima sintetizovanih alkalnim fuzionim postupkom od različitih vrsta letećeg pepela

  DOI doi.org/10.2298/HEMIND190211022D
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2019
  Autori Dijana Drljača, Snežana Maletić, and Božo Dalmacija
  Volumen 73
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 264
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/

  Characterization of raw materials and final product in the cement production

  Časopis Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Duško Đukić, Dragica Lazić, Dijana Drljača, and Mugdin Imamović
  Volumen 51
  Strana od 47
  Strana do 52

  Analiza uticaja sastava sirovine na energetsku vrijednost drvnog peleta na prostoru Bosne i Hercegovine

  DOI 10.7251/GHTE1612017B
  Časopis Glanik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača, and Aleksandra Šinik
  Broj 12
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

  Biološko uklanjanje amonijum jona iz vode za piće

  DOI 10.7251/GHTE1612009D
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić, and Slobodanka Zorić
  Volumen 12
  Strana od 9
  Strana do 16

  Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa

  DOI --
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača, and Saša Papuga
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 312
  Veb adresa www.sitzam.org.rs

  Uticaj primjesa na uklanjanje hroma iz štavnih otpadnih voda postupkom jonske izmjene

  DOI ---
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Vukić, Milorad Maksimović, Petar Gvero, and Dijana Drljača
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Ocjena rada energetskog postrojenja u fabrici papira „ENERGOBLOK SHP CELEKS“

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Saša Dunović, Zora Popović, and Dijana Drljača
  Volumen 46
  Strana od 59
  Strana do 66

  Uticaj taložnog sredstva na efekte incineracije kod rekuperacije hroma iz štavnih otpadnih voda

  DOI ----
  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Vukić and Dijana Drljača
  Broj 46
  Strana od 39
  Strana do 45

  Kiselinska hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić, and Dijana Drljača
  Volumen 44
  Strana od 228
  Strana do 236

  Primjena mjenjača jona sa neutralnom izmjenom kod pripreme napojne vode

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Dijana Krnetić, Zora Popović, and LJiljana Vukić
  Volumen 43
  Strana od 47
  Strana do 51

Radovi sa skupova

  CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI 10.7251/EEMEN2101189B
  Godina 2021
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković, and Zoran Petrović
  Strana od 189
  Strana do 198

  REMOVAL OF SODIUM LAURYL SULFATE FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON

  Naučni skup XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Cvjetana Pejaković, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić, and Ljiljana Vukić
  Strana od 229
  Strana do 240

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Naučni skup 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2020
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić, and Slobodan Rakulj

  ISTRAŽIVANJE SPECIFIČNOSTI SAGORJEVANJA PELETA PROIZVEDENIH OD RAZLIČITIH MATERIJALA U MALIM KUĆNIM LOŽIŠTIMA

  Naučni skup VII regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE
  Publikacija Zbornik Apstrakata
  Godina 2019
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, and Slobodan Rakulj
  Strana od 238
  Strana do 244

  Uticaj kvaliteta sirove vode na tehnološki proces pripreme napojne vode

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Duško Đukić, Ljiljana Vukić, and Dijana Drljača
  Strana od 238
  Strana do 251

  Ponašanje cinka u Bayer-ovom procesu proizvodnje glinice

  Naučni skup XII savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, XII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Teslić
  Godina 2018
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Dragana Blagojević, Dijana Drljača, and Radislav Filipović
  Strana od 230
  Strana do 237

  Efekat primjene CO2 u procesu pripreme vode za piće

  Naučni skup XVII međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2017
  Autori Slobodanka Zorić, Milena Bečelić-Tomin, Božo Dalmacija, Dijana Drljača, Miroslava Maričić, Miljana Miljanović, and Sandra Bešlagić
  Strana od 98
  Strana do 104

  ODREĐIVANJE ANJONSKI AKTIVNIH MATERIJA U KOMERCIJALNIM SREDSTVIMA ZA PRANJE

  Naučni skup V MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMSR15011440S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić, Marija Vukobrad, and Dijana Drljača
  Strana od 1440
  Strana do 1449

  Karakterizacija glina sa površinskog kopa rudnika uglja iz Ugljevika

  Naučni skup XI Konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Mitar Perušić, Gordana Ostojić, and Dijana Drljača
  Strana od 204
  Strana do 215

  CARACTERIZATION OF CLAYS FROM UGLJEVIK COAL SURFACE MINE

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Mitar Perušić, Gordana Ostojić, and Dijana Drljača
  Strana od 57
  Strana do 57

  ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON ENERGY VALUE OF WOOD PELLETS IN THE TERITORY OF BiH

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača, and Aleksandra Šinik
  Strana od 50
  Strana do 50

  BIOLOGICAL REMOVAL AMMONIUM IONS FROM DRINKING WATER

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, LJiljana Vukić, and Slobodanka Zorić
  Strana od 52
  Strana do 52

  IZLUŽIVANJE TEŠKIH METALA IZ UZORAKA ELEKTROFILTERSKOG PEPELA TERMOELEKTRANA

  Naučni skup IV međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, LJiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga, and Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Izluživanje teških metala iz uzoraka elektrofilterskog pepela termoelektrana

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501569D
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Aleksandra Šinik, Saša Papuga, and Snežana Maletić
  Strana od 569
  Strana do 577

  Primjena fizičko-hemijskih postupaka kod uklanjanja lindana tokom pripreme vode za piće

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Dijana Drljača, Božo Dalmacija, Ljiljana Vukić, Marijana Kragulj, and Slobodanka Zorić
  Strana od 228
  Strana do 238
  Veb adresa www.tfbl.org

  Kvalitet vode akumulacije Bočac na osnovu mikrobioloških, hidrobioloških i fizičko-hemijskih parametara

  Naučni skup 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka, ISBN 978-99938-54-50-0
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Slobodanka Vujčić, Andrea Pavlović, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača, Jelica Simeunović, and Milan Matavulj
  Strana od 785
  Strana do 793
  Veb adresa www.tfbl.org

  Water Temperature and Flocculant Concentration Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling

  Naučni skup III International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Radovan Kukobat, Ljiljana Vukić, Dijana Drljača, and Saša Papuga
  Strana od 656
  Strana do 667

  Jonska izmjena - efikasan postupak izdvajanja hroma iz štavnih otpadnih voda

  Naučni skup Metalni i nemetalni materijali (proizvodnja-osobine-primjena)
  Publikacija Proceedings
  Godina 2008
  Autori LJiljana Vukić, Petar Gvero, Milorad Maksimović, and Dijana Drljača
  Strana od 581
  Strana do 586

  Alkalna hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Naučni skup XLII savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2004
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, and Dijana Drljača
  Strana od 61

  KISELINSKA HIDROLIZA ŠTAVLJENIH KOŽNIH OTPADAKA

  Naučni skup VII savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić, and Dijana Drljača
  Strana od 43
  Strana do 43

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Project Number 1251136
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Ljiljana Vukic
Participants Marko Solic
prof. dr Pero Dugic
doc. mr Dijana Drljaca
prof. dr Sasa Papuga
dr Snezana Maletic
prof. dr Petar Gvero
Aleksandra Borkovic, ma
Dajana Dragic
prof. dr Tatjana Botic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 17000.0 BAM

Modelovanje sistema za biolosko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za pice

Project Number 0830014
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Sasa Papuga
Participants prof. dr Ljiljana Vukic
prof. dr Aleksandar Savic
doc. mr Dijana Drljaca
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-03-01
End of the project 2019-03-01
Project value 9400.0 BAM