Navigacija

Redovni profesori

# Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Zoran  Arsović Filozofski fakultet Istorija filozofije
2 dr Zoran  Arsović Filozofski fakultet Ontologija
3 dr Jovo  Ateljević Ekonomski fakultet Menadžment
4 dr Snežana  Bijelić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
5 dr Danko  Brkić Akademija umjetnosti Slikarstvo
6 dr Stojko  Vidović Prirodno-matematički fakultet Biohemija i molekularna biologija
7 dr Milovan  Vinčić Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija
8 dr Ljiljana  Vukić Tehnološki fakultet Ekološko inženjerstvo
9 dr Nikola  Gavrić Medicinski fakultet Hirurgija
10 dr Radoslav  Gajanin Medicinski fakultet Patologija
11 dr Slavica  Grujić Tehnološki fakultet Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića
12 dr Predrag  Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziološka rekreacija i kineziterapija
13 dr Proko  Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
14 dr Marko  Zeljković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
15 dr Siniša  Ignjatović Prirodno-matematički fakultet Teorijska fizika
16 dr Dragan  Kostić Medicinski fakultet Hirurgija
17 dr Branimir  Kuljanin Filozofski fakultet Politička filozofija
18 dr  Draško  Marinković Prirodno-matematički fakultet Društvena geografija
19 dr Slađana Mirjanić Pravni fakultet Međunarodno pravo
20 dr Borislav  Railić Poljoprivredni fakultet Mehanizacija u poljoprivredi
21 dr Slobodan  Spremo Medicinski fakultet Otorinolaringologija
22 dr Biljana  Trninić Gavranović Akademija umjetnosti Slikarstvo
23 dr Snežana  Uletilović Prirodno-matematički fakultet Biohemija i molekularna biologija