Navigation

doc. dr Darko Paspalj
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specijalno fizičko obrazovanje docent October 27, 2016

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NBSP1 Borilački sportovi I
1NBSP2 Borilački sportovi II
1SBORS Borilački sportovi
1SD-BS Dijagnostika u borilačkim sportovima
1SKPSF-BS Kondiciona priprema - sportska forma u borilačkim sportovima
1SMuSP-BS Mjerenje u borilačkim sportovima
1SPiPT-BS Planiranje i programiranje treninga - borilački sportovi
1STiTT-BS Tehnika i taktika borilačkih sportova
1STMIS-BS Teorija i metodika izabranog sporta - borilački sportovi

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1
OBK09SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2
OBK12SFO3 Specijalno fizičko obrazovanje 3
OBK12SFO4 Specijalno fizičko obrazovanje 4
OBK16SVB Sportske vještine u bezbjednosti
OBK16SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1 – opšti dio
OBK16SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – posebni dio
OBK20SVB Sportske vještine u bezbjednosti
OBK20SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of Causes Which Make Young People Quit Sports and Sport Activities

  DOI 10.36348/jaspe.2020.v03i09.001
  Časopis Journal of Advances in Sports and Physical Education
  Godina 2020
  Autori Milenko Vojvodić, Slobodan Simović, and Darko Paspalj
  Volumen 3
  Broj 9
  Strana od 142
  Strana do 149
  Veb adresa http://saudijornals.com/jaspe

  Struktura motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka

  DOI 2637-307
  Časopis Žurnal za bezb(j)ednost i kriminalistiku
  Godina 2019
  Autori Darko Paspalj, Milan Gužvica, and Lazar Vuli
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 84
  Veb adresa darko.paspalj@fbn.unibl.org

  THE REASONS WHY YOUNG PEOPLE AVOID ENGAGING IN SPORTS AND ATHLETIC ACTIVITIES

  DOI 10.7251/SSH1901065V
  Časopis Sports Science and Helath
  Godina 2019
  Autori Milenko Vojvodić, Slobodan Simović, and Darko Paspalj
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 75
  Veb adresa http://http://www.siz-au.com/en

  Razlike u kvalitetu odbrana od različitih vrsta

  DOI 10.7251/DEFSR1841006G
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2018
  Autori Milan Gužvica, Darko Paspalj, and Lazar Vulin
  Volumen 21
  Broj 41-42
  Strana od 83
  Strana do 92

  Struktura morfoloških karakteristika studenata bezbjednosnih nauka

  DOI 10.7251/DEFSR1841005P
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2018
  Autori Darko Paspalj, Milan Gužvica, and Lazar Vuzlin
  Volumen 21
  Broj 41-42
  Strana od 71
  Strana do 82

  Značaj ravnoteže za izvođenje tehnike bacanja izbijanjem noge otpozadi

  DOI :10.5550/sgia.171301.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2017
  Autori Darko Paspalj and Milan Gužvica
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 28
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

  Primjena testova izdržljivosti u radu sa studentima Fakulteta bezbjednosnih nauka

  DOI 10.5550/sgia.161201.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2016
  Autori Darko Paspalj and Milan Gužvica
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 40
  Strana do 51
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

  Koordinacija i kvalitet usvojenosti osnovnih elemenata tehnike iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  Časopis Zbornik radova Evropskog defendologija centra
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 3
  Strana od 1059
  Strana do 1068
  Veb adresa www.defendologija.com

  Predviđanje uspješnosti izvođenja odbrane od napada štapom odozgo na osnovu motoričkih sposobnosti studenata.

  Časopis Zbornik radova Evropskog defendologija centra
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 3
  Strana od 1084
  Strana do 1095
  Veb adresa www.defendologija.com

  Efikasnost odbrane nakon različitih metodskih i trenažnih pristupa u uslovima maksimalne srčane frekvencije.

  DOI 10..7251/BPGRBL1215023G
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2015
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina IX
  Broj 1-2/15
  Strana od 23
  Strana do 37
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Mentalna priprema u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja.Godišnjak Evropskog Defendologija Centra

  DOI 796.8.015
  Časopis Godišnjak Evropskog Defendologija Centra
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina 2
  Broj 2
  Strana od 27
  Strana do 38
  Veb adresa www.defendologija.com

  Uticaj psiholoških karakteristika na efikasnost izvođenja odbrane od napada rukom.

  DOI 10.5550/SGIA.130902.SE.003P
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 9
  Broj 2/2013
  Strana od 139
  Strana do 153
  Veb adresa www.SportLogia.com

  Razlike u efektima odbrane od napada štapom nakon različitih metodsko-trenažnih pristupa.

  DOI 10.5550/SP.5.2013.10
  Časopis Zbornik radova sa 5. međunarodnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 5
  Strana od 94
  Strana do 104
  Veb adresa www.sportkon.com

  Različiti uticaj nekih testova motoričkih sposobnosti studenata i studentkinja Visoke škole unutrašnjih poslova na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo,

  DOI 10.5550/SP.5.2013.04
  Časopis Zbornik radova sa 5. međunarodnog kongresa Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen 5
  Strana od 29
  Strana do 41
  Veb adresa www.sportkon.com

  Polni dimorfizam antropološkog profila studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 10.7251/BPGBL3413167P
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2013
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina IX
  Broj 3-4/13
  Strana od 167
  Strana do 180
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Razlike u stavovima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova o nastavi Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 371.3:796:378.147
  Časopis t,policija, grašani
  Godina 2012
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VIII
  Broj 3-4/12
  Strana od 107
  Strana do 120
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Razlike u nekim motoričkim sposobnostima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova s obzirom na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo.

  DOI 796.015.132:572.7
  Časopis Bezbjednost,policija,građani
  Godina 2011
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VII
  Broj 3-4/11
  Strana od 467
  Strana do 477
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Efekti različitih kontinuiteta nanstave na nivo usvojenosti tehnika padova, čišćenja i bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  Časopis Bezbjednost,policija, građani
  Godina 2010
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VI
  Broj 3-4/10
  Strana od 513
  Strana do 522
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Procjena izdržljivosti u snazi studenata Visoke škole unutrašnjih poslova.

  Časopis Bezbjednost,policija, građani
  Godina 2010
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina VI
  Broj 1-2/10
  Strana od 313
  Strana do 323
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI 355/359
  Časopis defendologija
  Godina 2009
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina XII
  Broj 25-26
  Strana od 187
  Strana do 197
  Veb adresa defendo@blic.net,www.defendologija.com

  Latentne motoričke sposobnosti značajne za izvođenje tehnike čišćenja nastupajuće noge iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja

  DOI UDK:351.74
  Časopis bezbjednost,policija, građani
  Godina 2009
  Autori Darko Paspalj
  Volumen Godina V
  Broj 1/09
  Strana od 173
  Strana do 185
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

  Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja izbijanjem noge od nazad iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja.

  DOI UDK:351.74
  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2008
  Autori Darko Paspalj
  Volumen IV Godina
  Broj 2/08
  Strana od 195
  Strana do 208
  Veb adresa direktor_vsup@education.muprs.org

Radovi sa skupova

  Fudbal kao izborni sport u programima fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama kao doprinos opštoj bezbjednosti u društvu

  Naučni skup Bezbjednost i sport
  DOI 978-99938-689-1-0
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija BEZBJEDNOST I SPORT regionalna iskustva i perspektive
  Godina 2017
  Autori Milan Gužvica and Darko Paspalj
  Strana od 13
  Strana do 24
  Veb adresa Milan.Guzvica@fbn.unibl.org

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Project Number 8302101
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Fakultet bezbjednosnih nauka
Head doc. dr Darko Paspalj
Participants Radoslav Ivanis
doc. dr Predrag Ceranic
Milica Sikimic, ma
prof. dr Mile Sikman
Slavica Sukalo
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-09-01
Project value 158361.6 BAM