Navigation

doc. Bobana Čegar, ma
docent

Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija docent January 27, 2022

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Računovodstveni obuhvat i poreski tretman isplata povodom praznika

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 18
  Strana do 20

  Formiranje i upotreba rezervi privrednog društva

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 10
  Strana do 13

  Evidentiranje naknada po osnovu angažovanja volontera

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 45
  Strana do 48

  Raspodjela neto dobitka i isplata dividendi i učešća u dobitku

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 35
  Strana do 38

  Odnos računovodstvene i oporezive dobiti – komparativna analiza između Republike Srpske i Republike Slovenije

  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 42
  Strana do 48

  Računovodstveni i poreski aspekti isplata stipendija

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 30
  Strana do 33

  Računovodstveni i poreski tretman prodaje stalne materijalne imovine

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 44
  Strana do 47

  Računovodstveni i poreski tretman službenog putovanja

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 35
  Strana do 39

  Bilansiranje gubitka iznad visine kapitala

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 49
  Strana do 51

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić, and Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

Radovi sa skupova

  Uticaj trezorskog sistema na finansijske izvještaje u javnom sektoru

  Naučni skup Ekonomija znanja u svjetlu migrantske krize - šanse i/ili rizici.
  Publikacija Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Bobana Čegar

  Usporedba računovodstvenog okvira i financijskog izvještavanja institucija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe
  Publikacija Zbornik radova Sveučilišta u Mostaru
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar, Martina Dragija, and Maja Letica
  Strana od 108
  Strana do 132

  Choice of accounting basis in funkction the quality of financial reporting in the public sector

  Naučni skup Global conference on managing in recovering markets,
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar

  Šarolikost efektivnog poreskog opterećena imovine u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Prvi internacionalni naučni skup
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar and Aleksandar Stojanović

Knjige

  Osnove savremene teorije poreza

  Izdavač Finrar doo
  ISBN 978-99955-83-32-3
  Godina 2023
  Autori Jelena Poljašević, Dejan Popović, Gordana Ilić Popov, Silvije Orsag, Milan Lakićević, Aleksandar Petković, Dragan Mikerević, Lidija Živković, Dinka Antić, Stefan Blagojević, and Bobana Čegar
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 477

  Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe

  Izdavač Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG
  ISBN 978-3-030-03352-1
  Godina 2019
  Autori Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Magdalena Kowalczyk, Adriana Tiron-Tudor, Biljana Josipović, Rodić, Tatjana Jovanović, Jelena Jurić, Maja Letica, Atanasko Atanasovski, Zoran Minovski, Bobana Čegar, and Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249
  Veb adresa https://www.palgrave.com/gp/book/9783030033521