Navigation

doc. dr Verica Petrović
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za porodičnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Porodična medicina docent March 23, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PM Porodična medicina
ISM13PM Porodična medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07NJPZZP Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici
OZNJ16NJPZZPZ Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici
OZNJ16PZ Promocija zdravlja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Detection of diabetic polyneuropathy in the family medicine clinics by using monofilament

  DOI 10.2298/VSP200226053L
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Biljana Lakić, Verica Petrović, Maja Račić, and Kosana Stanetić
  Volumen Online First May
  Broj 00
  Strana od 53
  Strana do 53

  Screening of undiagnosed depression among elderly primary care patients: a cross-sectional study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.17392/1103-20
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Bojan Stanetić, Vesna Kević, Mirko Stanetić, Jelena Matović, Srebrenka Kusmuk, and Maja Račić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 200
  Strana do 205
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/medicinski-glasnik/

  Detekcija periferne arterijske bolesti kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa u ambulanti porodične medicine

  DOI 10.7251/BII1902128L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Saša Turajlić, and Verica Petrović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 135

  The Presence of Stress, Burnout Syndrome and the Most Important Causes of Working Stress Among Physicians in Primary Health Care – an Observational Study from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5644/ama2006-124.254
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković, and Bojan Stanetić
  Volumen 148
  Broj 2
  Strana od 159
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.ama.ba/index.php/ama

  Analysis of stress level and burnout syndrome among physicians of different medical specialties in primary health care.

  DOI 10.7251/BII1901038S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Brankica Marković, Verica Petrović, and Bojan Stanetić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 38
  Strana do 46
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/godiste-10-broj-1-jun-2019/

  Prevalence of metabolic syndrome and the association with socio-demographic characteristics in adult population of Banja Luka.

  DOI 10.2298/VSP160716346P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and Ljiljana Stanivuk
  Volumen 75
  Broj 5
  Strana od 447
  Strana do 452
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2018/0042-84501805447P.pdf

  Stanje ishranjenosti djece predškolskog uzrasta

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Milena Todorović, Ljiljana Stanivuk, Marin Kvaternik, and Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162

  Konzumiranje alkohola među srednjoškolskom omladinom

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, and Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162
  Veb adresa http://medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/arhiva

  Analiza primjene kliničkog vodiča u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis Medicina danas
  Godina 2010
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 9
  Broj 7-12
  Strana od 203
  Strana do 208
  Veb adresa http://www.medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/2010godina

  Analiza zastuljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

  Učestalost pojedinih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod osoba sa visokim rizikom za nastanak fatalnih kardiovaskularnih događaja u narednih 10 godina

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, Ljiljana Stanivuk, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 58

  Učestalost metaboličkog sindroma kod osoba sa abdominalnom gojaznošću i njegova povezanost sa kardiovaskularnim oboljenjima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, LJiljana Stanivuk, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

  Ishranjenost adolescenata starosti od 14 do 18 godina u gradu Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Vesna Petković, and Verica Petrović
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 32

  Prevalence of Mental and Social Disorders in Adults Attending Primary Care Centers in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Croat Med J
  Godina 2006
  Autori Teresa Broers, Geoffrey Hodgetts, Olivera Batić-Mujanović, Verica Petrović, Melida Hasanagić, and Marshall Godwin
  Volumen 47
  Broj 3
  Strana od 478
  Strana do 484
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=4185&show=clanak

  Prevalencija faktora rizikaza nastanak ateroskleroze na krvnim sudovima vrata kod pacijenata liječenih u domu zdravlja Banja Luka.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  Bronhiektazije-Prikaz slučaja

  Naučni skup Stres i kako protiv njega
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Davorka Plećaš, Suzana Savić, and Verica Petrović
  Strana od 87
  Strana do 91

  Pneumonija/ Prikaz slučaja

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, Verica Petrović, and Kosana Stanetić
  Strana od 19
  Strana do 23

  Seksualna aktivnost adolescenata

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Slavica Trifković Perić, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Suzana Savić
  Strana od 11
  Strana do 18

  UPOTREBA "CHA2DS2 VASCS" U PROCJENI RIZIKA ZA NASTANAK MOŽDANOG UDARA

  Naučni skup III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Publikacija III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Vesna Kević
  Strana od 25
  Strana do 26

  Association of daily sleepiness with chronic diseases in family medicine patients in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Publikacija 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Godina 2018
  Autori Zaim Jatić, Danijela Umićević, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Nataša Trifunović, Suzana Savić, Maja Račić, Amra Zalihić, Mladen Šukalo, Elvedin Tatarević, and Asmir Lepuzanović
  Strana od 81
  Strana do 81

  Socio-demografske i antropometrijske karakteristike, kvalitet glikoregulacije i drugi riziko faktori kod pacijenta s tipom 2 šećerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević, and Verica Petrović
  Strana od 221
  Strana do 234
  Veb adresa https://www.scribd.com/document/341783183/Knjiga-sa%C5%BEetaka-i-odabranih-radova-u-cjelosti

  Povezanost metaboličkog sindroma sa pojavom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

  Naučni skup 2. KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Verica Petrović, Snježana Popović-Pejičić, and Ljiljana Stanivuk
  Strana od 281
  Strana do 292
  Veb adresa file:///C:/Users/HP/dizajn/Desktop/IZBORI/IZBOR%20VANREDNI%20PROFESOR/PETROVIC.pdf

  Student’s assessment at the Department of Family Medicine, Medical Faculty, University of Banja Luka. Comparative Analysis of Family Medicine Education and Exams at Cathedras of Family Medicine of Universities in Southeastern Europe

  Naučni skup "Splitska inicijativa"
  Publikacija Acta Informatica Medica 2017.
  Godina 2017
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Nevena Todorović

  Procjena informisanosti žena o značaju Papa testa

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbprnik radova Osmog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2016
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 295
  Strana do 300

  Šta je novo u sekundarnoj prevenciji koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj - Rezultati Roscops V

  Naučni skup Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Duško Vulić, D Đekić, Draško Kuprešak, Nevena Todorović, Kosana Stanetić, Sanja Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Brankica Marković, Biljana Đukić, Snežana Matić-Milutinović, Biljana Mlađenović, M Šarac-Vojvodić, Radana Grahovac, Anastasija Stokanović, Gordana Maravić Oplakan, D Katić, I Topić, T Bošnjak, and Danijel Atijas
  Strana od 10
  Strana do 19

  Pojava depresije kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Kosana Stanetić, Danijela Lulić, Jelena Zolak- Marjanović, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 240
  Strana do 247

  Tretman hipertenzivnih pacijenata u Edukativnom centru porodične medicine u Banjaluci

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Četvrtog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, and Suzana Savić
  Strana od 275
  Strana do 280

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2010
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2010"; Banja Luka: Scr Med 2010.
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Tretman pacijenata sa hipertenzijom u porodičnoj mediciniu Domu zdravlja u Banjaluci

  Naučni skup "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbornik radova 2 Trećeg međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Radojka Perić, and Jelena Lučić
  Strana od 83
  Strana do 87

  Uloga porodičnog ljekara u redukciji faktora rizika kod pacijenata sa dijagnozom angine pektoris

  Naučni skup "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Publikacija U: Zbornik radova internacionalnog kongresa "Zdravlje za sve" - perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Godina 2003
  Autori Kosana Stanetić and Verica Petrović
  Strana od 242
  Strana do 249

Ostali radovi

  Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa - za doktore porodične medicine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicne RS, Udruženje kardiologa RS, Udruženje neurologa RS
  Godina 2017
  Autori Siniša Miljković, Draško Kuprešak, Dragan Unčanin, Račić Maja, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Stojana Petrović, Verica Petrović, and Nevena Todorović
  Strana od 1
  Strana do 20

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Mentorstvo za specijalizaciju iz porodične medicine u periodu 2014. do 2016. godine

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2015/16 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Procjena emocionalnog distresa kod osoba oboljelih od dijabetesa (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine, Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Vesna Vidaković, Ornela Jelisavac, and Verica Petrović

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković, and Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  saradnik na projektu: Project „Developing and Advancing Modern Sustainable Public Health Strategies, Capacities and Services to Improve Population Health in Bosnia and Herzegovina“ – Cardiovascular Diseases Risk Assessment and Menagement (CVRAM)

  Izdavač Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), World Health Organization (WHO)
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Povezanost promjena na očnom dnu i metaboličke regulacije oboljelih od šećerne bolesti tip 2.

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo, Unit of diabetes
  Godina 2015
  Autori LJiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević, and Verica Petrović
  Strana od 57
  Strana do 57

  Član komiisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2014/15. godinu

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Verica Petrović

  Učestalost anksioznosti i depresije kod pacijenata sa malignim oboljenjem (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Radojka Savić, Magdalena Aničtć, and Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Jačanje sestrinstva u BiH"

  Izdavač Fondacija Fami
  Godina 2015
  Autori Verica Petrović

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2013/14. godinu

  Izdavač Katedra porodične mediicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Verica Petrović

  Mentorstvo za specijalizaciju iz porodične medicine u periodu od 2002. do 2014. godine

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Verica Petrović

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka: Makoprint, 2014.
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Značaj faktora rizika kod karcinoma dojke (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine, Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Gordana Radanović, Aleksandra Stupar-Radić, and Verica Petrović

  Prevalence of depression in patients with diabetes mellitus type 2

  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Danijela Lulić, Jelena Marjanović Zolak, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 210
  Strana do 210

  saradnik na Projektu "Procjena kvalitetaa glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću u Republici Srpskoj"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare Republike Srpske"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra porodične medicine
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović

  Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović, and Suzana Savić

  saradnik na projektu "Povećanje univerzalnog pristupa za populacije pod povećanim rizikom u BiH" u istraživanju "Istraživanje dostupnosti DPST centra među studentskom populacijom u BiH"

  Izdavač The Global Fund, UNDP, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Lucu, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu
  Godina 2012
  Autori Verica Petrović

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Makoprint
  Godina 2012
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  The management of diabetic patients in family medicine in Banja Luka (B&H)

  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Nela Janjić, Radojka Perić, LJiljana Stanivuk, and Vanja Kalacun
  Strana od 232
  Strana do 232

  Smoking habits in patients treated in family medicine teaching center Banja Luka, B&H.

  Godina 2011
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 252
  Strana do 252

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 1010/11 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra porodične medicine
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  Priručnik za medicinske sestre/tehničare iz porodične medicine.

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Banja Luka 2011.
  Godina 2011
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Nataša Pilipović-Broćeta

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2009/10 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović

  saradnik na projektu: Ispitivanje i procjena kardiovaskularnih faktora rizika u ordinaciji ljekara porodične medicine - SWEETHEARTH studija

  Izdavač Sanofi Aventis
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Cervikalni sindrom

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 21

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu:Bolesti sistema za disanje - Nespecifične infekcije u pulmologiji

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Mirko Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 37

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Bol u donjem dijelu leđa

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Tatjana Bućma, Verica Petrović, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 27

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Osteoporoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Tatjana Bućma, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 19

  Klinički vodičiza primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Reumatoidni artritis

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 25

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Hipertireoza i hipotireoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Gostimir Mikač, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 30

  Skripta iz porodične medicine za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,2010.
  Godina 2010
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, and Nevena Todorović

  Analiza masovnog skrininga ranog otkrivanja raka prostate u 2008. godini kod ciljne grupe građana u ambulanti porodične medicine Trn – Dom zdravlja Laktaši

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo - sekcija opšte medicine, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
  Godina 2009
  Autori Radojka Perić and Verica Petrović
  Strana od 70

  Analisysis changable risks factors of patients with hypertension in ambulance family medicine „Trn“ Primary health center Laktaši during period 2003-2008 year, B&H

  Godina 2009
  Autori Radojka Perić, Suzana Savić, and Verica Petrović
  Strana od 109
  Strana do 109

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2008/09 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu dodatne edukacije iz porodične medicine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović

  predavač na Leonardo EURACT Cours for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  Obesity types and hypertension

  Izdavač Macedonian medical association, Association of GP doctors of Republic of Macedonia
  Godina 2008
  Autori Dragana Rakić, Verica Petrović, Mira Popović, Zora Ruso, and Jovanka Vižintin
  Strana od 93

  predavač na Leonardo EURACT Course for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  predavač na Leonardo EURACT Cours for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Integrisani centri za rani rast i razvoj djece"

  Izdavač UNICEF-a
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  saradnik na projektu "Revizija i unapeđenje kliničkih vodiča za primarnu zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i "BONEX" inženjering
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  Skripta iz porodične medicineza studente VI godine medicine

  Godina 2008
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Rajna Tepić, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, Suzana Savić, and Nevena Todorović

  Prevalenca pušenja cigareta u Gimnaziji Banja Luka

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Zora Zenić, Nevenka Tepić, Verica Petrović, Dragana Rakić, Nela Janjić, and Jovanka Vižintin
  Strana od 15
  Strana do 16

  Prevalenca pušenja kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and LJiljana Stanivuk

  Influence of Berlithion upon the symptoms improvement in diabetic polyneurophaty

  Izdavač CNGE
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Pejić Milosavljević, Verica Petrović, Vanja Vujmilović, Milijana Spasić Lazarević, and Zoran Lončarević

  The efektiveness of antihypertensive therapy at family medicine practice in Banja Luka (B&H)

  Izdavač CNGE
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and Vanja Vujmilović

  Saradnik na Projektu odvikavanja od pušenja

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović

  Dijagnostičko - terapijski vodić za porodičnu medicinu: Srčana insuficijencija

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Udruženje kardiologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Duško Vulić, Draško Kuprešak, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Gordana Tešanović, Nebojša Putnik, Verica Petrović, and Boris Goronja
  Strana od 1
  Strana do 12

  učesnik na: Projekat Leonardo da Vinči, EURACT kurs za mentore u opštoj medicini

  Izdavač Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. European Academy of Teachars in General Practice
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović

  Correlation between nutrition intake and body weight in the population in Banja Luka city (B&H)

  Izdavač Occhio Clinico
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović, LJiljana Stanivuk, Danka Prvanov, Zoran Lončarević, Ljiljana Pejić Milosavljević, and Gordana Tešanović
  Strana od 294

  Glavni i odgovorni urednik časopisa "Porodična mediicina" od 2006. godine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović

  Treatment of patients with hypertension and waist circumference in BiH

  Izdavač ELEGEIA
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Pejić Milosavljević, Veselko Vinčić, Stana Vujnić, and Verica Petrović
  Strana od 318

  How GP perceive and reduce their patients' cardiovascular risk faktors

  Izdavač ELEGEIA
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović and Ljiljana Pejić Milosavljević
  Strana od 77

  saradnik na projektu: Program dodatne edukacije iz porodične medicine školske 2005/2006

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Queen`s univerzitetom - Program razvoja porodične medicine
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović

  Saradnik u Projektu podrške reformi zdravstvenog sistema u BiH finansiranog od EU i SZO, komponenta za akreditaciju i unaprjeđenje kvaliteta.

  Izdavač Agencija za akreditaciju i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović

  participant on: 1st annual metting of GP/FM teachers in Europe at the crossroads of the education. European Academi of Theachers in General Practice

  Izdavač Slovene Family Society – Slovenian Medical Association. Department of Family Practice, University Ljubljana. Deppartment of Family Practice, University Maribor. Institute of Family Medicine Slovenia
  Godina 2004
  Autori Verica Petrović

  participant on:13th Internacional Course Learning and Teaching about Patient Centred Clinical Care in Modern Crosscultural Comunities in General /Familly Practice

  Izdavač European Academi of Theachers in General Practice. Slovene Family Society – Slovenian Medical Association. Department of Family Practice, University Ljubljana. Deppartment of Family Practice, University Maribor. Institute of Family Medicine Slovenia
  Godina 2004
  Autori Verica Petrović

  Prevalence of hyperlipidemia and comon risk factors for CVD in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2004
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Verica Petrović
  Strana od 54

  Influence of HBA1C measurement on treatment of patients with type 1 diabetes mellitus in general practice Prnjavor (BIH)

  Godina 2004
  Autori Verica Petrović, Ljiljana Pejić Milosavljević, Zoran Lončarević, Milijana Spasić Lazarević, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Strana od 245

  Development of a CPR poster for family medicine centres in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač WONCA Region Europe and Slovene Family Medicine Society
  Godina 2003
  Autori Verica Petrović
  Strana od 145

  Saradnik na projektu: Razvojni nacionalni projekat "Dijabetes melitus u Republici Srpskoj"

  Izdavač Fondacija "Zdravlje i dijabetes"
  Godina 2003
  Autori Verica Petrović

  Porodična medicina. Skripta za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2001
  Autori Geoffrey Hodgetts, Marshall Godwin, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Rajna Tepić, Zora Kremenović, and Žana Radovanović

Knjige

  Česti izazovi u praksi porodičnog doktora

  Izdavač Udruženje doktrora porodične medicine Republiker Srpske
  ISBN 978-99976-752-5-5
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Zaim Jatić, Verica Petrović, Suzana Savić, Olivera Batić-Mujanović, and Larisa Gavran
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 148

  Metabolički faktori rizika kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima

  Izdavač Udruženje doktora porodičme medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-4-8
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Olivera Batić-Mujanović, and Zaim Jatić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 119

  Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-25-7
  Godina 2019
  Autori Verica Petrović, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 423

  Upotreba antokoagulantne terapije kod atrijalne fibrilacije i venske tromboembolije

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-1-7
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Zaim Jatić, Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Olivera Batić-Mujanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 101

  Prevencija najčešćih hroničnih bolesti

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99955-38-38-5
  Godina 2017
  Autori Kosana Stanetić, Maja Račić, Verica Petrović, Zaim Jatić, Suzana Savić, and Srebrenka Kusmuk
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 98

  Porodična medicina

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-79-8
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Suzana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 544

  Vještine kliničke procjene

  Izdavač Bosnalijek d.d. Sarajevo.
  ISBN 978-9958-9282-8-4
  Godina 2011
  Autori Geoffrey Hodgetts, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Verica Petrović, Suzana Savić, and Kosana Stanetić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 150