Navigation

doc. mr Darko Tomaš
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija docent September 07, 2017

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14JNRE Napredna revizija
2I14JRJP Revizija javno-privatnog partnerstva
2I18TRTP Revizija turističkih preduzeća
2NR Napredna revizija
2O14BNRE Napredna revizija
2O14JIRJ Interna revizija u javnom sektoru
2O14JRFI Revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru
2O14RNRE Napredna revizija
Akademske studije prvog ciklusa
1REV Revizija
1RR:RFI Revizija finansijskih izvještaja
1FUBO:RFI Revizija finansijskih izvještaja
I17REPR Etika za profesionalne računovođe
I17FEPR Etika za profesionalne računovođe
I17FRFI Revizija finansijskih izvještaja
O14REV Revizija
O17RRFI Revizija finansijskih izvještaja

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MLS-7 Menadžment lokalne samouprave

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš, and T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš, and Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović, and Zdravko Todorović

  Stabla odlučivanja u funkciji predikcije stenoze karotidne arterije i prevencije nastanka moždanog udara

  Naučni skup Infofest
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić, Darko Tomaš, Tamara Žikić-Rabi, and Darko Divnić
  Strana od 191
  Strana do 198