Navigation

doc. dr Milan Pilipović
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-045
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za državno-pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ustavno pravo docent June 29, 2017

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19PRLP Parlamentarno pravo
MS19USBIH Ustavni sistem Bosne i Hercegovine i entiteta
MS19UUS Uporedni ustavni sistemi
Akademske studije prvog ciklusa
OS07IPP Izborno i parlamentarno pravo
OS07USP Ustavno pravo
Prvi ciklus
OS13UPS Uporedni politički sistemi

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09USP Ustavno pravo
OBK16USP Ustavno pravo
OBK20USP Ustavno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  (Ne)funkcionisanje izvršne vlasti u uslovima kohabitacije - primjer Republike Hrvatske i Republike Makedonije

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2017
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 1
  Strana do 13

  Prikaz Knjige: doc. dr Aleksandra Vuković, Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 263
  Strana do 268

  (Kvazi)dualna struktura izvršne vlasti u ruskom polupredsjedničkom sistemu

  DOI 10.7251/GPF1537071P
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Milan Pilipović
  Broj 37/2015
  Strana od 71
  Strana do 93

  Uloga Ustavnog suda u postupcima optužbe protiv najviših državnih funkcionera

  Časopis NBP - Žurnal za kriminalistiku i pravo
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović and Mile Dmičić
  Volumen XVIII
  Broj 3/2013
  Strana od 27
  Strana do 40
  Veb adresa Ključne riječi: ustav, ustavni sud, odgovornost, državni funkcioneri, šef države

  Prikaz knjige: Aleksandra Vuković, Zlostavljanje na radu - mobing, Banja Luka-Laktaši, 2012

  DOI 10.7251/SPM1346217P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović
  Broj 46/2013
  Strana od 217
  Strana do 222

  Racionalizovani parlamentarizam - izvršna vlast u SR Njemačkoj

  DOI 10.7251/GPF1335137P
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović
  Broj 35/2013
  Strana od 137
  Strana do 163

  Institut raspuštanja parlamenta u državama - bivšim jugoslovenskim republikama

  Časopis Pravni život
  Godina 2011
  Autori Milan Pilipović
  Broj 12/2011
  Strana od 943
  Strana do 960

  Neki aspekti položaja predsjednika republike u sistemima vlasti sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Milan Pilipović
  Broj 33/2011
  Strana od 207
  Strana do 222

  Uloga Visokog predstavnika u uspostavljanju dodatnih nadležnosti i novih institucija BiH

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2007
  Autori Milan Pilipović
  Broj 30/2007
  Strana od 315
  Strana do 328

Radovi sa skupova

  Promjene Ustava Bosne i Hercegovine via facti i de iure

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 42/2015
  Godina 2015
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 235
  Strana do 264

  Revizija Ustava Bosne i Hercegovine kroz odluke visokog predstavnika

  Naučni skup Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milan Pilipović

  Neki aspekti zakonodavne delegacije u parlamentarnim sistemima

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 39/2014
  Godina 2014
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 243
  Strana do 259

  Moć organa izvršne vlasti i ostvarenje pravne države-normativno i stvarno

  Naučni skup Vladavina prava i pravna država u regionu
  Publikacija Zbornik radova Vladavina prava i pravna država
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović and Mile Dmičić
  Strana od 63
  Strana do 87

  Institut raspuštanja parlamenta u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 31/2012
  Godina 2012
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 339
  Strana do 355

  Izbor Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i instrumenti parlamentarne kontrole njegovog rada

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 22/2010
  Godina 2010
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 305
  Strana do 323

  Nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u pogledu apstraktne kontrole i prethodnih pitanja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 18/2009
  Godina 2009
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 323
  Strana do 338

  Bosna i Hercegovina i evropske integracije

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 14/2008
  Godina 2008
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 277
  Strana do 290

  1. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu-položaj, nadležnosti i pravno dejstvo njegovih odluka

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu) br. 10/2007
  Godina 2007
  Autori Milan Pilipović
  Strana od 233
  Strana do 260

Knjige

  Ustav Bosne i Hercegovine - normativno i stvarno

  Izdavač Komesgrafika Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99938-59-20-8.
  Godina 2008
  Autori Milan Pilipović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 233