Navigation

MN-3 - Analiza medija

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
MN-31П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Према правилима студирања другог циклуса студија и других академских аката који се односе на поменути ниво студија.Нема условљености ван предмета (претходо положен испит). Унутар предмета потребна је компјутерска и информациона писменост студента.
The goal
Упознати студенте са светском структуром снага које управљају стварањем, дистрибуцијом и излагањем медијских система. Стога је анализа усмерена на проблеме удруживања медијског капитала, питања аквизициције, мерджера, џоинт-венчера с једне, и проблем конвергенције, с друге стране. Дакле, разматраће се заправо паралелни процеси у савременим медијима - процеси умножавања медијског капитала и процеси који стварају друштвене, али пре свега техничке услове за настанак новог медијског формата, који ће доминирати светским медијским простором. Дакле, анализа медија односи се на анализу система медија и деловања унутар тих система, као и на информационе карактеристике новог медија (метамедија).
The outcome
Студенти могу да стекну увиде у правце развоја медија и питања која их окружују. Такође, студенти ће имати прилику да се упознају са структуром и функционисањем олигопола и великих транснационалних медијских компанија, те да препознају облике међусобног деловања на глобалном трижишту. У оквиру предмета, важно исходиште је и могућност препознавања различитих, детерминишућих елемената медијских система: Француске, САД, Русије, Италије, Аустрије, Немачке, Данске, Шведске, Египта, Турске, Кине, Аустралије и Новог Зеланда. У садржају предмета студенти ће имати прилику да се упознају са деловањем неких међународних медијских кућа, попут: РТ, CNN, BBC, Al Jazeera и других. Унутар појединачних медијских система разматраће се положај и специфичност развоја интернета, али и глобалне стратегије фаворизовања интернета као метамедијси потенцијал.
Contents
Транснационални медијски сиситеми и процес комерцијализације медије. Медијски системи у медијским лигама првог и другог реда. Подела медијских система према Daniel C. Hallin i PaoloMancini. Комерцијални медијски системи, пример САД, Канада, Бразил. Традицонализам, конзерватизам и елитизам у британским медијима. Медијски систем Италије, утицај индустрије на медије и феномен берлусконизације. Медијске карактеристике РТ, CNN, BBC, Al Jazeera. Процеси регулације медија у: Француској, Немачкој, Русији, Аустрији, Данској Шведској, Швајцарској, Кини, Аустралија, Нови Зеланд, Карибима. Медијски системи у арапским земљама: Египат, Турска, Катар. Медијски олигополи, процеси аквизиције, мерџера и џоинт венчера у голбалној медијасфери. Медијски систем у Републици Српској, развој, карактеристике, перспективе. Интернет и медији; синергија медијских потенцијала Особине медијског садржаја у онлајн медијима Индустрија медија на интернету; стратегије развоја и изазови
Methods of teaching
Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме
Literature
  1. Hallin, C. D ./ Mancini, P. (2004). „Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics“. Cambridge: Cambridge University Press. Edvard, Herman i Robert, Mekčesni(2004). “Globalni mediji”. Beograd: Clio. Dopunska literatura: Bagdikian, Ben H. (2004). “The new media monopoly”. Boston: Beacon Press.Rolend, Lorimer (1998). “Masovne komunikacije:komparativni metod”. Beograd: Clio. Naom Čomski, (2002). “Kontrola medija”. Beograd: Beoknjiga. (Original title)
  2. 1. Bagdikian, Ben H. (2004). "The new media monopoly". Boston: Beacon Press. 2. Rolend Lorimer, (1998). "Masovne komunikacijerativni metod. Beograd: Clio 3. Naom Čomski, (2002). Kontrola medija. Beograd: Beoknjiga. 4. Rolend Lorimer, (1998). Masovne komunikacije. Beograd: Clio. 5. Lečner, Frenk Dž/Boli Džon (2006). Kultura sveta. Beograd: Clio na engleskom: Hallin, C. D./Mancini, P. (2004). "Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics". Cambridge: Cambridge University Press. (Original title)
  3. Ljubiša Despotović i Zoran Jevtović (2019). "Geopolitika medija". Kultura polisa i Kairos: Novi Sad. (Original title)
  4. Tatjana Tapavički Duronjić (2017). Digitalni informacioni sistemi, medijski pristup (2017). Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci: Banja Luka, Tatjana Tapavički Duronjić (2006) "Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo: Istočno Sarajevo. Tatjana Tapavički Duronjić (2008). “Kompjuterska kultura i moderni mediji”. Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност студента Колоквијуми : до 20 бодова сваки. Завршни испит: 50 бодова. Израда практикума или семинарског рада до од 5 до 10 бодова. Овај вид студентског рада није обавезан и омогућен је као могућност да се надокнаде бодова у неким другим сегментима студентског рада. Пролазна оцјена се добија кумулативним сабирањем бодова.
Special indication
Шифра предмета МН-3