Navigacija

doc. dr Ljubo Lepir
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Socijalna politika
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

OSR-25 Razvoj i planiranje socijalnog rada
SR-36 Socijalni rad sa osobama treće životne dobi
SRS-39 Civilni sektor i socijalni rad
SRS-50 Uporedni sistemi socijalne politike
MSC-11 Socijalna politika Evropske unije
SRD-5 Socijalni rad sa osobama treće životne dobi
SRD-6 Civilni sektor i socijalni rad
SR-38 Civilni sektor i socijalni rad
SR-53 Uporedni sistemi socijalne politike
SR-55 Socijalni razvoj i planiranje
SRS-52 Socijalni razvoj i planiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Social Welfare system of Republic of Srpska in the function of developing a non-governmental network of support for children with disabilities

  DOI http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori LJubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 116
  Strana do 124
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php/ejser/issue/view/142

  Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people

  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012030
  Časopis Proceedings of IIS2016 n IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 200
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012030/pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Study

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i LJubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 23
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_jan_apr_17_nr_1/Andrea.pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Stady

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php?journal=ejis&page=article&op=view&path%5B%5D=1722

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom ometenom u razvoju i njihovim roditeljima

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 70
  Strana do 71

  Briga o starim licima u sistemu socijalne zaštite Republike Srpske

  Časopis Zbornik Matice Srpske za društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir
  Broj 131
  Strana od 239
  Strana do 253

  Društvena briga o djeci sa posebnim potrebama - Evidentiranje razvojnih problema kao preduslov

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2006
  Autori Ljubo Lepir
  Broj 50
  Strana od 153
  Strana do 173

  Adolescencija i bolesti zavisnosti

  Časopis Nastava
  Godina 2003
  Autori Ljubo Lepir
  Broj 2-3
  Strana od 203
  Strana do 217

Radovi sa skupova

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Naučni skup International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings, Volume 2.
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 296
  Strana do 304
  Veb adresa http://icss11.euser.org/ila/11th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol_2.pdf

  Challenges of Human resource management in the Institutions for care of elderly people

  Naučni skup Innovative Ideas in Science
  Godina 2016
  Autori LJubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima.

  Naučni skup 15. IV Međunarodna naučna konferencija „Specijalna edukacija i rehabilitacija – Rana intervencija“ Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet i dr
  DOI ISSN 0354-8759
  Publikacija Kniga sažetaka. u: Beogradska defektološka škola, br.2/16,Vol 22.
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 71

  Menadžment socijalne zaštite starih

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive“,
  DOI ISBN 978-86-87107-52-6
  Publikacija Socijalni rad - izazovi i dileme
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 303
  Strana do 320

  Socijalno preduzetništvo kao mjera aktivacije korisnika sistema socijalne zaštite

  Naučni skup Socijalno preduzetništvo - model za (samo)zapošljavanje u budućnosti
  Publikacija Zbornik radova sa konferencije
  Godina 2014
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 57
  Strana do 70

  Politika unapređenja zdravlja stanovništva Republike Srpske do 2020. godine

  Naučni skup Republika Srpska 20 godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  DOI ISBN 978-99938-21-40-3
  Publikacija Republika Srpska dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive
  Godina 2012
  Autori Ranko Škrbić, Amela Lolić, Vanda Marković Peković, Ljubo Lepir, Milan Latinović i Nedeljko Milaković
  Strana od 337
  Strana do 352

Ostali radovi

  Bilten socijalne, porodične i dječije zaštite 2014

  Godina 2015
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 38

  Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama,

  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk, Suada Buljubašić, Janja Milinković, Ljubo Lepir i Draško Gajić

  Socijalna zaštita starih u Republici Srpskoj

  Godina 2013
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 372

  Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj

  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 1
  Strana do 129

  Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj

  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 126

  Socijalna zaštita Republike Srpske - struktura sistema i aktuelno stanje

  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 71
  Strana do 112

  Porodica, intimni i seksualni život osoba sa invaliditetom

  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir, Gordana Ilić i Esma Palić
  Strana od 1
  Strana do 20

  Procjena kapaciteta institucija i organizacija koje se bave pružanjem pomoći osobama sa invaliditetom u Republici Srpskoj

  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir, Lejla Somun-Krupalija, Olivera Mastikosa, Suad Zahirović, Asim Zečević i Fikret Zuko
  Strana od 57
  Strana do 67

  Uloga menadžmenta u sistemu socijalne zaštite starih lica u Republici Srpskoj

  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 1
  Strana do 145

  Procjena potreba za daljnju profesionalizaciju NVO-a

  Godina 2009
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 9
  Strana do 34

  Mladi i droga

  Godina 2003
  Autori Ljubo Lepir
  Strana od 128
  Strana do 139

Knjige

  U susret standardima socijalnog rada u osnovnim školama

  Izdavač Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-4-0
  Godina 2016
  Autori Ana Gavrilović, Vesna Šućur-Janjetović i Ljubo Lepir
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 229

  Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-8-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Branko Ćorić, Tomislav Sedmak, Ljubo Lepir, Mira Ćuk i Jagoda Petrović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125

  Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Rajko Macura, Mira Ćuk, Ljubo Lepir, Sanja Topić, Silvana Dušanić i Draško Gajić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 169

  Mi smo tu - analiza trenutnog stanja svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u BiH

  Izdavač Fondacija za socijalno uključivanje u BiH
  ISBN 978-9958-069-00-0
  Godina 2014
  Autori Elvira Bešlija, Dubravka Halepović, Dobrica Jonjić, Ljubo Lepir, Ivica Marinović i Sandra Trkulja
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 103

  Socijalni rad u školi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Ana Gavrilović, Aleksandar Jugović i Ljubo Lepir
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 271