Navigacija

prof. dr Vesna Šućur Janjetović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 435

051/304-017
lokal 435
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija i metodologija socijalnog rada
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

SR-30 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom
MSC-3 Terapijski modeli socijalnog rada

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zaštita žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

  Časopis Socijalna politika – časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 152
  Veb adresa http://sopolitika.rs/sp/CD-SOCIJALNA%20POLITIKA-1-2013.pdf

Radovi sa skupova

  Opinions, values and competences of service providers in direct support and protection of victims of family violence - experiences of Republic of Srpska“

  Naučni skup Social Work, Education and Social Development - SWSD 2018
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2018
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1173
  Veb adresa https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/06/SWSD2018-Abstract-Book.pdf

  Društvena podrška djeci sa posebnim potrebama i porodicama kroz aktivnosti socijalnog radnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama – primjer Republike Srpske

  Naučni skup Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri
  Publikacija Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 209
  Strana do 222

  Fenomenologija trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini – specifičnosti u odnosu na zemlje okruženja

  Naučni skup Globalizacija i suverenost– sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Globalizacija i suverenost– sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 469
  Strana do 484
  Veb adresa http://www.defendologija.com/pdf/globalizacija-i-suverenost-bih.pdf

  Role of School Social Worker in Inclusion of Children with Special Needs

  Naučni skup Learning and living together: Modern strategies of education for people with disabilities
  Publikacija Learning and living together: Modern strategies of education for persons with disabilities – Proceedings of the International Research and Practice Conference
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 94
  Strana do 108

  Uloga socijalnog rada u školi u unapređenju kvaliteta života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Zbornik radova Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Uloga socijalnog radnika u školi u unapređenju kvalitete života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Međunarodna konferencija na temu Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva),
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Jagoda Petrović i Vesna Šućur-Janjetović

  Family and crisis in Republic of Srpska

  Naučni skup 1. Visegrad Meeting „Social Services - Pillar of the European Society“
  Publikacija Social Services - Pillar of the European Society – Conference Proceedings
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Draško Gajić
  Strana od 126
  Strana do 137

  Socijalna isključenost i trgovina ljudima kao posljedice bh migracija

  Naučni skup Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Publikacija Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Najznačajniji etiološki faktori trgovine ljudima

  Naučni skup Siromaštvo i globalna bezbjednost
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Siromaštvo i globalna bezbjednost“, Banja Luka, 11-12.06.2012. godine u organizaciji Socijalne narodne inicijative Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 51
  Strana do 61

  Socijalna isključenost kao uzrok i posljedica trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promociji ljudskih prava
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne znanstvene konferencije Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promociji ljudskih prava, Zagreb, 2011., Zaklada „Marije De Mattias
  Godina 2011
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 131
  Strana do 151

Ostali radovi

  Naučno-istraživački projekt: "Internaltional Self-report Delinquency Study – ISRD-3"

  DOI 10.13140/RG.2.2.32145.12648
  Godina 2017
  Autori Almir Maljević, Vesna Šućur-Janjetović, Muhamed Budimlić, Nataša Jović, Bojana Miodragović i Srđan Vujović

  Izvještaj o istraživanju – Analiza situacije u oblasti dječije zaštite u Bosni i Hercegovini – Mapiranje radne snage u službama socijalne zaštite

  Godina 2016
  Autori Elmedin Muratbegović, Vesna Šućur-Janjetović i Jelena Brkić Šmigoc

  Trgovina ljudima

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 348

  Socijalni rad u školi

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 313

  Socijalni kapital

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 308

  Socijalna percepcija

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 299

  Socijalna integracija

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 296

  Seks trafiking

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 283

  Rodni identitet

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Rodne uloge

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Rodne studije

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 275

  Reintegracija

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 270

  Porodični centar

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 246

  Mrežni socijalni rad

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 207

  Mobing

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 203

  Integracija

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 145

  Hendikep

  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 125

  Working with victims of human trafficking – Challenges of Social Work research and practice – Results of Empirical Study in Bosnia and Herzegovina

  Social exclusion and human trafficking as consequence of Bosnia and Herzegovina migrations

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Jagoda Petrović
  Strana od 184

  Social protection and possible solutions for Family support in Republic of Srpska

  Protokol sa standardima za monitoring u sjeni Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015.

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Elmedin Muratbegović

  Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djecu u BiH

  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Elmedin Muratbegović

  Social Exclusion as Cause and Consequence of Trafficking in Children in South-East Europe

  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Strana od 83

  The Role of Social Work in the process of re/integration of victims of trafficking in people - Theoretical Perspectives and Results of Emirical Study in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia and Montenegro

  Godina 2012
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Vojin Vidanović
  Strana od 75

  Refleksija tutora o modelu studija

  Godina 2010
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Draženko Jorgić i Sanela Bašić
  Strana od 173
  Strana do 187

  Modul Trgovina ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja

  Godina 2010
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Saliha Djuderija
  Strana od 53
  Strana do 133

Knjige

  U susret standardima socijalnog rada u školi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-4-0
  Godina 2016
  Autori Ana Gavrilović, Vesna Šućur-Janjetović i Ljubo Lepir
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 229

  Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja – Praktikum za socijalne radnike

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-8-7
  Godina 2015
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 126

  Socijalni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-6-3
  Godina 2014
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Ana Gavrilović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 228

  Razvojne karakteristike djece; u: Socijalni rad u školi - teorijsko metodološke osnove

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 271

  Osnovne metode socijalnog rada: Socijalni rad s pojedincem, u: Socijalni rad u školi - teorijsko metodološke osnove

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 271

  Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment)

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet društvenih nauka, Geteborg
  ISBN 978-99955-59-12-0
  Godina 2010
  Autori Lilja Cajvert, Drago Branković, Draženko Jorgić, Vesna Šućur-Janjetović i Sanela Bašić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama

Projekat je usmjeren na pozicioniranja oblasti socijalnog rada u kriznim situacijama. U predmetnom projektu se izdvajaju dvije logičke cijeline aktivnosti, stoga su i ciljevi razvrstani u dvije cijeline...

Broj projekta 8319001
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac mr Draško Gajić
Projektni tim prof. dr Vesna Šućur Janjetović
Ljiljana Mirčeta
Finansijer UNICEF(Misija u BiH)
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.10.2016.
Vrijednost projekta 77354.0 BAM