Navigacija

Dragana Šćepović
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Područja socijalnog rada
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mobilni tim - Model zaštite žrtava akutnog nasilja

  Časopis Društvene i humanističke studije - časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Broj 3
  Strana od 379
  Strana do 398
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%20br.%203.pdf

  Social Welfare system of Republic of Srpska in the function of developing a non-governmental network of support for children with disabilities

  DOI http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori LJubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 116
  Strana do 124
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php/ejser/issue/view/142

  Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people

  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012030
  Časopis Proceedings of IIS2016 n IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 200
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012030/pdf

  Functionality of family and children in relation to gender, age and emotional abilities of children and family structure

  DOI ISSN -2312-8429
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 114
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php?journal=ejser&page=issue&op=view&path%5B%5D=124&path%5B%5D=EJSER_Volume_10_Nr_1_May_Aug_17_Nr_2_Full_Issue

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Study

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i LJubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 23
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_jan_apr_17_nr_1/Andrea.pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Stady

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php?journal=ejis&page=article&op=view&path%5B%5D=1722

  Izazovi socijalnog rada u hraniteljstvu za odrasla lica sa poteškoćama u razvoju

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2016
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Volumen 22
  Broj 2/16
  Strana od 191
  Strana do 192
  Veb adresa http://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/bds-2016-br.2_suppl._1___1_.pdf

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom ometenom u razvoju i njihovim roditeljima

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 70
  Strana do 71

  Međunarodna zaštita socijalnih prava

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2013
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 79
  Strana od 51
  Strana do 64
  Veb adresa www.socijalnamisao.rs

  Zaštita prava djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima-uloga centra za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2013
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 77
  Strana od 75
  Strana do 92
  Veb adresa www.socijalnamisao.rs

  Emocionalna inteligencija menadžera u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 63
  Strana od 101
  Strana do 122
  Veb adresa www.socijalna-miso.co.rs

  Priprema roditelja za viđanje djece nakon razvoda braka

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović
  Broj 63
  Strana od 67
  Strana do 84
  Veb adresa www.socijalna-misao.co.rs

Radovi sa skupova

  Mobilni tim-Model zaštite žrtava akutnog nasillja

  Naučni skup Naučna konferencija-Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija
  Publikacija Knjiga sažetaka - Prva naučna konferencija: Savremeni izazovi i perspektive društvenh i humanističkih studija
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 103
  Strana do 104
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/index.php?page=knjiga-sazetaka-nk-sip-dhs

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Naučni skup International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings, Volume 2.
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 296
  Strana do 304
  Veb adresa http://icss11.euser.org/ila/11th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol_2.pdf

  Challenges of Human resource management in the Institutions for care of elderly people

  Naučni skup Innovative Ideas in Science
  Godina 2016
  Autori LJubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić

  Izazovi socijalnog rada u hraniteljstvu za odrasla lica sa poteškoćama u razvoju

  Naučni skup Internatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention
  Publikacija Beogradska defektološka škola, Vol.22, No. 2 (Suppl.1), 2016
  Godina 2016
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Strana od 191
  Strana do 192

  Socijalni rad u kriznim uslovima - Organizacijai rad javne ustanove Centra za socijalni rad Banjaluka tokom poplava 2014. godine

  Naučni skup Karavan socijalnih radnika sa međunarodnim učešćem - U pohode inovacijama znanja
  Godina 2016
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić

  Menadžment socijalne zaštite starih

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive“,
  DOI ISBN 978-86-87107-52-6
  Publikacija Socijalni rad - izazovi i dileme
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 303
  Strana do 320

  Starateljstvo nad djecom bez roditeljskog staranja

  Naučni skup Okrugli sto -Strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja sa planom akcije za period 2015-2020.
  Godina 2015
  Autori Dragana Šćepović

  Poremećeni porodični odnosi i psihosocijalno funkcionisanje djece

  Naučni skup VI Međunarodno naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Zbornik - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2015
  Autori Dragana Šćepović

  Uloga socijalnog radnika u školi u unapređenju kvaliteta života djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima

  Naučni skup Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Publikacija Zbornik radova Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Godina 2013
  Autori Vesna Šućur-Janjetović i Dragana Šćepović
  Strana od 75
  Strana do 89

  Poremećeni porodični odnosi i Zanemarivanje i zlostavljanje djece u porodici

  Naučni skup Nasilje nad djecom- primjena referalnih mehanizama
  Godina 2012
  Autori Dragana Šćepović

  Dinamika porodičnih odnosa kao preduslov prevencije maloljetničkog prestupništva

  Naučni skup Okrugli sto - Medijacija u sistemu socijalne zaštite - maloljetnici u krivičnom postupku
  Godina 2012
  Autori Dragana Šćepović

  Planiranje mjera socijalne zaštite u lokalnoj zajednici

  Naučni skup Savjetovanje direktora centara za socijalni rad u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Dragana Šćepović

  Interakcijski odnosi u porodici i Nasilje nad djecom u porodici

  Naučni skup Program - Stop nasilju u porodici
  Godina 2011
  Autori Dragana Šćepović

  Akcioni pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima

  Naučni skup Konferencija socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Dragana Šćepović

  Izrada i pilotiranje minimalnih standarda za uslugu Rano otkrivanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju

  Naučni skup Konferencija - Standardizacija usluga dječije zaštite i njihovo uvođenje i provođenje u praksi u BiH
  Publikacija Minimalni standardi - Rano otkrivanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju
  Godina 2010
  Autori Dragana Šćepović

  Značaj emocionalne inteligencije za uspješnost menadžera u socijalnom radu

  Naučni skup Dani dječije i socijalne zaštite
  Godina 2010
  Autori Dragana Šćepović

  Emocionalna inteligencija menadžera u socijalnom radu

  Naučni skup Naučna konferencija - Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini - uloga i značaj supervizije i menadžmenta
  Publikacija Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Dragana Šćepović

Ostali radovi

  Uticaj poremećenih porodičnih odnosa na psihosocijalni razvoj i ponašanje djece

  Godina 2012
  Autori Dragana Šćepović

  Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj

  Godina 2010
  Autori Ljubo Lepir i Dragana Šćepović
  Strana od 1
  Strana do 129