Navigacija

prof. dr Mira Ćuk
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 403

051/304-017
lokal 403
Uža naučna/umjetnička oblast Socijalna politika
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

SR-8 Socijalna politika
SR-26 Osnove menadžmenta u socijalnom radu
SR-44 Zastupanje u socijalnom radu
SRS-9 Socijalna politika
OSR-22 Organizacija socijalnog rada i menadžment
SR1-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-29 Menadžment u socijalnom sektoru
SRS-27 Osnove menadžmenta
SR-4 Uvod u socijalnu politiku
SR-50 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
SRS-47 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
N-4 Uvod u socijalnu politiku
OSR-1 Socijalna politika
MSC-5 Menadžment u socijalnom radu
SR1-11 Socijalna politika
SRD-1 Savremena socijalna politika
S-4 Uvod u socijalnu politiku
P-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-33 Ljudska prava i socijalni rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja profesije socijalnog rada

  Časopis Društvene i humanističke studije (DHS)
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ana Gavrilović, Draško Gajić i Ljubo Lepir
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 361
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  Social security as a challenge and a factor of social development in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/SVR15100011C
  Časopis SVAROG
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 128
  Strana do 143

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović i Mira Ćuk
  Volumen XXI
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.socijalnamisao.rs/

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk i Jagoda Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 79

  Evaluacija rada u centru za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 123
  Strana do 151

  Stari ljudi- jedan aspekt demografske situacije u Trebinju

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2001
  Autori Mira Ćuk
  Volumen 150
  Strana od 25
  Strana do 47

  Tranzicija centara za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao
  Godina 1999
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 123
  Strana do 141

Radovi sa skupova

  Uticaj starenja stanovništva u Republici Srpskoj na socijalnu politiku

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  DOI IO.7251/ZMS1801113C
  Publikacija Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  Godina 2018
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 113
  Strana do 137

  Djelovanje centara za socijalni rad u elementarnim nepogodama u sistemu zaštite i spasavanja

  Naučni skup Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ljubo Lepir i Draško Gajić
  Strana od 48
  Strana do 58

  Siromaštvo u BiH – uticaj socijalnih naknada

  Naučni skup Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk i Draško Gajić
  Strana od 211
  Strana do 221

  Lokalna zajednica i zaštita starih ljudi

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk

  Zajednica, mentalno zdravlje i podrška osobama sa PTSP-om

  Naučni skup Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj
  Publikacija Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 106
  Strana do 124

  Lokalna zajednica i socijalno preduzetništvo

  Naučni skup Međunarodno naučna - stručna konferencija „Socijalno preduzetništvo – model za (samo) zapošljavanje u budućnosti“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 39
  Strana do 57

  SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup III International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation – Adult Persons with Disabilities
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 57
  Strana do 75

  Uloga centara za socijalni rad u razvoju incijativa civilnog društva i promociji partnerstva u lokalnoj zajednici

  Naučni skup Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštite i promicanje ljudskih prava
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 563
  Strana do 583

  Siromaštvo u Bosni i Hercegovini: kako doprinjeti njegovom smanjenju programima u socijalnoj zaštiti

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti "Nauka, kultura i ideologija"
  Publikacija Zbornik radova Naučni skupovi Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 519
  Strana do 529

  Socijalni problemi u Republici Srpskoj i razvoj ljudskih resursa

  Naučni skup Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova Naučni skupovi, knjiga XIII Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 671
  Strana do 695

  Pristup orjentisan ka klijentima: reforme centra za socijalni rad

  Naučni skup Konferencija o socijalnoj politici
  Publikacija Zbornik radova Konferencija o socijalnoj politici u organizaciji Ureda za međunarodni razvoj Velike Britanije i Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja
  Godina 2006
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 21
  Strana do 27

Ostali radovi

  Planiranje u socijalnoj zaštiti kao funkcija menadžmenta

  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 57
  Strana do 85

  Strategijsko planiranje u sistemu socijalne zaštite u u lokalnoj zajednici

  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 110
  Strana do 137

  Efekti pronatalitetnih populacionih mjera u Republici Srpskoj u opštinama sa negativnim prirodnim priraštajem

  Menadžeri i lideri - nosioci menadžmenta

  Godina 2010
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 169
  Strana do 189

  Menadžment ljudskim resursima u socijalnoj zaštiti

  Godina 2010
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 221
  Strana do 241

  Uloga i značaj lokalnih zajednica u procesu socijalnog uključivanja

  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 59
  Strana do 76

  Ljudski i materijalni resursi u centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite u RS

  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 11
  Strana do 24

  Socijalna zaštita i socijalna uključenost: Razvoj integralne socijalne zaštite u BiH

  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 74
  Strana do 84

  Analiza postojećih institucionalnih modela i preporuke za reforme

  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 115
  Strana do 145

  Reformisanje sistema i struktura režima centralne i lokalne socijalne politike u BiH – Razvoj centara za socijalni rad

  Godina 2005
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 10
  Strana do 21

  Integracija djece sa posebnim potrebama Mogućnosti i perspektive

  Godina 2004
  Autori Mira Ćuk, Jovanka Bakmaz, Dragan Bešenji, Mijat Šarović, Aleksandar Buđen, Jadranka Janković, Olgica Rudakijević i Ljiljana Špuraljn Knežević
  Strana od 3
  Strana do 71

  Briga o djeci sa posebnim potrebama u opštini Trebinje

  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 5
  Strana do 73

  Centri za socijalni rad u RS : položaj, organizacija, funkcije, mogući pravci promjena

  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 186
  Strana do 192

  Promjene u institucionalnoj osnovi i organizaciji centara za socijalni rad u RS

  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 11
  Strana do 16

  Refleksija zakonodavno pravne osnove na praksu u socijalnoj zaštiti i socijalnoj politici

  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 152
  Strana do 161

  Centri za socijalni rad i nevladine organizacije u periodu tranzicije sistema socijalne zaštite u RS

  Godina 2000
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 14
  Strana do 19

  Socijalni aspekti starenja

  Godina 2000
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 25
  Strana do 43

  Planiranje socijalnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

  Godina 1998
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 95
  Strana do 103

  Stanje i problemi djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju u opštini Trebinje

  Godina 1998
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 5
  Strana do 27

  Centar za socijalni rad u funkciji organa starateljstva i zaštite socijalno ugrožene djece

  Godina 1997
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 96
  Strana do 106

Knjige

  Menadžment u sistemu socijalne zaštite

  Izdavač Univerzitet U Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-0-2
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk i Ana Gavrilović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 436

  Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Nikola Novaković, Ljubo Lepir, Mira Ćuk i Draško Gajić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 169

  Reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-076-3
  Godina 2013
  Autori Mira Ćuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 309

  Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99938-806-5-3
  Godina 2010
  Autori Ana Gavrilović, Ljubo Lepir, Aleksandar Jugović, Miroslav Brkić i Mira Ćuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299