Navigacija

prof. dr Duško Šnjegota
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 023

051/430-019
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija redovni profesor 28. septembar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14JKIS Konsolidovani i specijalni bilansi
2I14JRJP Revizija javno-privatnog partnerstva
2KiSB Konsolidovani i specijalni bilansi
2O14JIRJ Interna revizija u javnom sektoru
2O14JRUČ Revizija učinka
2O14RKSB Konsolidovani i specijalni bilansi
Akademske studije drugog ciklusa, Akademske studije prvog ciklusa
2PVP Procjena vrijednosti preduzeća
Akademske studije prvog ciklusa
1FR Finansijsko računovodstvo
I17RFRA Forenzičko računovodstvo
I17FFRA Forenzičko računovodstvo
O14FRA Finansijsko računovodstvo
O2018IFRA Finansijsko računovodstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Budžet kao instrument sistema upravljanja javnim finansijama

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Volumen 74
  Broj 3
  Strana od 4
  Strana do 12

  Revizija projekata javno privatnog partnerstva

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Volumen 8
  Broj 11
  Strana od 4
  Strana do 11

  Uloga i dometi vrhovnih revizorskih institucija u procesu revizije sistema internih kontrola

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota i Bojan Ćurić
  Volumen 67
  Broj 10
  Strana od 4
  Strana do 10

  Informaciona moć bilansa spajanja u funkciji shvatanja značaja i primjene pravila bilansiranja

  DOI 10.7251/ACE1420915
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota i Dražena Vujičić-Radisavljević
  Volumen 298
  Broj 20
  Strana od 191
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj20/

  Uloga jedinstvenog registra finansijskih izvještaja u razvoju računovodstvene profesije

  Časopis Finrar
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Volumen 78
  Broj 9
  Strana od 5
  Strana do 10

  Poresko knjigovodstvo u funkciji unapređenja sistema budžetskog računovodstva

  Časopis Finrar
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Volumen 84
  Broj 4
  Strana od 5
  Strana do 10

Radovi sa skupova

  Uticaj agencijskih problema na poslovanje akcionarskih društava u Republici Srpskoj

  Naučni skup 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Barijere ekonomskog oporavka''
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota i Željana Jovičić
  Strana od 251
  Strana do 265

  Upravljanje nepokretnom imovinom javnih komunalnih preduzeća

  Naučni skup 48. Simpozijum Saveza računovođa Srbije
  Publikacija Zbornik radova objavljen u časopisu Računovodstvo broj 1
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 253
  Strana do 267

  Poreski aspekti turističke djelatnosti u Republici Srpskoj

  Naučni skup Strateški izbori i održivi razvoj turističkih destinacija
  DOI ISSN 2303-8969
  Publikacija Zbornik radova sa Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem - Jahorinski poslovni forum 2017
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 103
  Strana do 112

  Uticaj revizije na zakonito poslovanje entiteta javnog sektora

  Naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije
  DOI ISBN: 978-99976-704-0-3
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota

  Računovodstvo kao most između prošlih ekonomskih događaja i budućih investicionih odluka

  Naučni skup Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja
  DOI ISBN 978-99938-95-24-4
  Publikacija Zbornik radova sa Treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta u Brčkom
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota i Branka Milošević Šnjegota
  Strana od 36
  Strana do 47
  Veb adresa http://zbornik.efbrcko.ba/

  Analitička moć finansijskih izvještaja u javnom sektoru Republike Srpske

  Naučni skup 11. Kongres računovođa i revizora Crne Gore
  DOI ISBN 978-9940-9399-6-0
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa ''Perspektive računovodstva i revizije pred ulazak u EU''
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 486
  Strana do 502

  Izvještavanje o izvršenju budžeta u funkciji projektovanja održive budžtetske potrošnje

  Naučni skup 20. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije''
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 119
  Strana do 133

  Uloga računovodstvene i revizorske profesije u održavanju fiskalne stabilnosti u malim ekonomijama

  Naučni skup 11. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova’’
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 121
  Strana do 135

  Accounting and Tax Framework for R&D in the Republic of Srpska - Possible Adjustments and Changes

  Naučni skup 5th International scientific conference Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE 2016)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Jasmin Komić, Duško Daničić i Srđan Amidžić
  Strana od 211
  Strana do 222

  Uticaj tranzicionih mehanizama na razvoj računovodstvene profesije

  Naučni skup 17. Simpozium na smetkovoditeli na Republika Makedonija
  DOI ISBN 978-9989-747-32-8
  Publikacija Zbornik radova ''Smetkovodstvenata profesija na krstopat, etatizacija ili korporatizacija na smetkovodstvoto - regionalni i EU procesi''
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota i Branka Milošević Šnjegota
  Strana od 77
  Strana do 94

  Revizija učinka kao supstitut tržišno vođenim modelima upravljanja u javnom sektoru

  Naučni skup 10. Kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova ''Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja procesa menadžmenta''
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 344
  Strana do 355

  Koordinisano djelovanje eksterne i interne revizije kao faktor efikasnosti i efektivnosti revizorskog procesa

  Naučni skup 19. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ‘’Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja’’
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 159
  Strana do 175

  Dometi i ograničenja u razvoju eksterne javne revizije u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup 2. Susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije
  DOI Rad se referiše u Journal of Economic Literature Pittsburg Pennsuylvania, USA - JEL on CD , e-JEL, EconLit, EBSCO
  Publikacija Zbornik radova ''Journal of Economic and Business'' posebno izdanje
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 272
  Strana do 287
  Veb adresa http://ef.sve-mo.ba/zbornik.htm

  Uloga vrhovnih revizorskih institucija u uspostavljanju i promovisanju koncepta održivog razvoja

  Naučni skup 10. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta’’
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 191
  Strana do 207

  Uloga vrhovnih revizorskih institucija u povećanju efikasnosti i efektivnosti sistema upravljanja javnim sredstvima

  Naučni skup 46. Simpozijum Saveza računovođa Srbije
  Publikacija Zbornik radova ‘’Aktuelni problemi i perspektive računovodstva i finansija’
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 317
  Strana do 330

  Revizija na učinocite vo funkcija na zgolemuvanje na ekonomičnosta, efikasnosta i efektivnosta na javnite investicii.

  Naučni skup 16. Simpozijum Saveza računovođa Makedonije
  Publikacija Zbornik radova ''Smetkovodstvoto, finansiskoto izvestuvanje i revizijata vo funkcija na menadžmentot i ekonomskiot razvoj''
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 110
  Strana do 121

  Revizija usklađenosti u funkciji zakonitosti poslovanja entiteta javnog sektora

  Naučni skup 9. Kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova ''Računovodstvena profesija u funkciji stvaranja poslovnog ambijenta za napredak preduzeća i smanjenje kreditnog rizika''
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 361
  Strana do 374

  Dometi i izazovi u budućem razvoju eksterne javne revizije u Republici Srpskoj

  Naučni skup 18. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Značaj i uloga računovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka''
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 143
  Strana do 160

  Finansijsko izvještavanje i revizija entiteta u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 1. Susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije
  DOI Rad se referiše u Journal of Economic Literature Pittsburgh, Pennsylvania, USA - JEL on CD, e-JEL, EconLit, EBSCO
  Publikacija Zbornik radova ''Journal of Economy and Business'' posebno izdanje
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota i Jelena Poljašević
  Strana od 123
  Strana do 147

  Uloga vrhovnih revizorskih institucija u povećanju efikasnosti i efektivnosti javnih ulaganja u industrijski sektor

  Naučni skup 9. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Mjesto i uloga države u regulaciji privrede’’
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 221
  Strana do 234

  Vlijanieto na ekonomsko-finansiskata kriza vrz funkcioniranjeto i razvojot na vrhovnite revizorski institucii i vistinski dostignuvanja na nadvorešnata javna revizija

  Naučni skup 15. Simpozijum Saveza računovođa Makedonije
  Publikacija Zbornik radova ''Ekonomsko-finansiskata kriza i smetkovodstvenoto okružuvanje – predizivici za smetkovodstvoto, revizijata i finansiite i pozicioniranjeto na smetkovodstvenata profesija''
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 270
  Strana do 290

  Zakonska i profesionalna regulativa eksterne javne revizije u Republici Srspkoj u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

  Naučni skup 8. Kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova ''Perspektive računovodstveno – finansijske profesije u procesu pridruživanja EU''
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 120
  Strana do 136

  Značaj pravilnog bilansiranja poslovnih kombinacija u procesu donošenja kvalitetnih planskih odluka

  Naučni skup 8. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Prilagođavanje i/ili predviđanje – uslov opstanka, rasta i razvoja ekonomije''
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 243
  Strana do 256

  Eksterna revizija kao determinanta kvaliteta finansijskog izveštavanja u javnom sektoru

  Naučni skup 44. Simpozijum računovođa i revizora Srbije
  DOI ISBN: 978-86-475-0155-5
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa ''Računovodstveno regulatorno okruženje: podsticaj ili ograničenje privrednog rasta''
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 218
  Strana do 236

  Primena na megunarodno priznatite smetkovodstveni regulativi vo funkcija na zgolemuvanje na kvalitetot na finansiskite izveštai so opšti nameni

  Naučni skup 14. Simpozijum Saveza računovođa Makedonije
  Publikacija Zbornik radova ''Konvergencija na osnovite na finansiskoto izvestuvanje vo uslovi na ekonomska kriza i pozicioniranje na smetkovodstvenata profesija vo ramkite na ovoj proces''
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 294
  Strana do 326

  Primjena MRS-JS u funkciji povećanja kvaliteta finansijskih izvještaja entiteta javnog sektora

  Naučni skup 7. Kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova ''Razvoj finansijskog izvještavanja po svjetskim standardima kao podrška rastu ekonomije Crne Gore i članstvu u EU''
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 21

  Javni nadzor i kontrola kvaliteta u funkciji razvoja revizorske profesije u Republici Srpskoj

  Naučni skup 16. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ‘’Značaj računovodstva, revizije i finansija u procesu prevladavanja ekonomske krize’’
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 345
  Strana do 365

  Bilansiranje stečaja u funkciji razumijevanja stvarnih uzroka bankrota

  Naučni skup 7. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Promjenama strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize’’
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 193
  Strana do 207

  Bilansiranje budžetskog deficita u funkciji otkrivanja i razumijevanja krize u javnom sektoru

  Naučni skup 43. Simpozijum Saveza računovođa i revizora Srbije
  Publikacija Zbornik radova ''‘’Ekonomsko-finansijska kriza i računovodstveni sistem’’
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 283
  Strana do 298

  Uticaj primjene MSFI za MSE na bilansiranje efekata poreza na dobit

  Naučni skup 15. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Refleksije međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja na računovodstvo, reviziju i poslovne finansije''
  Godina 2011
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 39
  Strana do 54

  Standardi upravljanja akcionarskim društvima kao bitan faktor rasta i razvoja kompanije

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Korporativno upravljanje – motor ili olovne noge razvoja''
  Godina 2011
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 157
  Strana do 171

  Informaciona podrška funkciji upravljanja javnim sredstvima

  Naučni skup 42. Simpozijum Saveza računovođa i revizora Srbije
  Publikacija Zbornik radova ‘’Kvalitet finansijskog izvještavanja – izazovi, perspektive i ograničenja’’
  Godina 2011
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 49
  Strana do 64

  Bilansiranje poslovnih efekata u skladu sa MSFI u kriznim vremenima

  Naučni skup 14. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Uloga finansijske i računovodstvene profesije u prevazilaženju krize u realnom i finansijskom sektoru''
  Godina 2010
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 69
  Strana do 85

  Računovodstvena profesija kao faktor stabilizacije finansijskog tržišta i priključenja Evropskoj uniji

  Naučni skup 41. Simpozijum Saveza računovođa i revizora Srbije
  Publikacija Zbornik radova ''Mogućnosti i ograničenja razvoja računovodstvene profresije u Srbiji''
  Godina 2010
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 36
  Strana do 50

  Računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača

  Naučni skup 12. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Zadaci računovodstvene, revizorske i finansijske profesije nakon potpisivanja SSP sa Evropksom unijom
  Godina 2008
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 267
  Strana do 281

  MSFI kao faktor harmoizacije računovodstvenih i poreskih načela i pirncipa

  Naučni skup 11. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova ''Mjesto i uloga računovodstva, revizije i finansija u novom korporativnom okruženju''
  Godina 2007
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 119
  Strana do 132

  Uloga i značaj kalkulacije cijene koštanja u funkciji povećanja kvaliteta korporativnog upravljanja

  Naučni skup 2. Simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova ‘’Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća’’
  Godina 2007
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 327
  Strana do 351

Ostali radovi

  Upotreba izmijenjenih ISSAI smjernica u pripremi i prezentaciji revizorskih izvještaja u javnom sektoru

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 24

  Zakon o fiskalnoj odgovornosti i zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske kao mehanizmi održavanja fiskalne stabilnosti

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 23

  Izvještavanje o izvršenju budžeta u funkciji razumijevanja strukture stvarne budžetske potrošnje

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o.
  ISSN/ISBN 1512-9373
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 17
  Strana do 25

  Uloga interne revizije u razvoju efikasnog i efektivnog sistema internih kontrola

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 11
  Strana do 26

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti – podsticaj ili ograničenje

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Duško Daničić i Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 169

  Eksterna revizija javnih nabavki u funkciji efikasnosti i efektivnosti trošenja javnih sredstava

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7-27

  Sličnosti i razlike između budžetskog i finansijskog rezultata u finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika u Republici Srpskoj

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 22

  Uloga i dometi vrhovnih revizorskih institucija u procesu revizije postupaka javnih nabavki

  ISSN/ISBN 1512-9373
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota i Bojan Ćurić
  Strana od 33
  Strana do 38

  Revizija usklađenosti

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 43
  Strana do 57

  Nepravilnosti u provođenju postupaka javnih nabavki u Republici Srpskoj

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o.
  Godina 2014
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 3
  Strana do 15

  Strategija razvoja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u periodu od 2014. do 2020. godine

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota, Darko Pejić, Milovan Bojić, Božana Simić i Olgica Đekanović
  Strana od 1
  Strana do 59
  Veb adresa www.gsr-rs.org

  Iskustva Glavne službe za reviziju i rezultati provedenih finansijskih revizija i revizija učinka u toku poslednjeg revizorskog ciklusa

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 33

  Popis imovine i obaveza u funkciji izrade istinitih i tačnih finansijskih izvještaja

  Izdavač Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 7
  Strana do 20

  Priprema i prezentacija godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa MSFI za MSE

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Balja Luka
  ISSN/ISBN 1512-9373
  Godina 2012
  Autori Duško Šnjegota
  Strana od 4
  Strana do 10

Knjige

  Primjena MSFI kroz bilansni kontni okvir, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i ''Finrar'' d.o.o.
  ISBN 978-99955-83-22-4
  Godina 2017
  Autori Duško Šnjegota
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 485

  Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope

  Izdavač TIM4PIN, d.o.o za savjetovanje, Šumetlička 41, 10000 Zagreb
  ISBN 978-953-58899-1-5
  Godina 2016
  Autori Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Maja Letica, Jelena Ćorić, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Bobana Čegar, Tatjana Jovanović, Biljana Josipović Rodić i Gorana Roje
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 164

  Priručnik za knjigovodstvo

  Izdavač Finrar: Finansing
  ISBN 978-99955-83-16-3
  Godina 2016
  Autori Kata Škarić Jovanović, Duško Šnjegota i Nenad Panić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 192

  Javne nabavke - Vodič za primjenu Zakona o javnim nabavkama

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN Nije utvrđen
  Godina 2015
  Autori Duško Šnjegota i Dragana Ribić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 368

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Primjena MSFI kroz bilansni kontni okvir

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-637-7-6
  Godina 2010
  Autori Duško Šnjegota
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 437

  Komentar Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak u Republici Srpskoj

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99938-830-4-3
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikerević, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Žarko Mionić, Duško Daničić, Milan Kuridža i Nevenka Petrović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 401