Navigacija

Bobana Čegar, ma
viši asistent

Ekonomski fakultet, kancelarija 023

Uža naučna/umjetnička oblast Računovodstvo i revizija
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

I17RIOB Interni obračun
1UR Upravljačko računovodstvo
O14URA Upravljačko računovodstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Računovodstveni obuhvat i poreski tretman isplata povodom praznika

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 18
  Strana do 20

  Formiranje i upotreba rezervi privrednog društva

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 10
  Strana do 13

  Evidentiranje naknada po osnovu angažovanja volontera

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 45
  Strana do 48

  Raspodjela neto dobitka i isplata dividendi i učešća u dobitku

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 35
  Strana do 38

  Odnos računovodstvene i oporezive dobiti – komparativna analiza između Republike Srpske i Republike Slovenije

  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 42
  Strana do 48

  Računovodstveni i poreski aspekti isplata stipendija

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 30
  Strana do 33

  Računovodstveni i poreski tretman prodaje stalne materijalne imovine

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 44
  Strana do 47

  Računovodstveni i poreski tretman službenog putovanja

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 35
  Strana do 39

  Bilansiranje gubitka iznad visine kapitala

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Bobana Čegar
  Strana od 49
  Strana do 51

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

Radovi sa skupova

  Uticaj trezorskog sistema na finansijske izvještaje u javnom sektoru

  Naučni skup Ekonomija znanja u svjetlu migrantske krize - šanse i/ili rizici.
  Publikacija Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Bobana Čegar

  Usporedba računovodstvenog okvira i financijskog izvještavanja institucija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe
  Publikacija Zbornik radova Sveučilišta u Mostaru
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar, Martina Dragija i Maja Letica
  Strana od 108
  Strana do 132

  Choice of accounting basis in funkction the quality of financial reporting in the public sector

  Naučni skup Global conference on managing in recovering markets,
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar

  Šarolikost efektivnog poreskog opterećena imovine u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Prvi internacionalni naučni skup
  Godina 2015
  Autori Bobana Čegar i Aleksandar Stojanović