Navigacija

mr Ivana Koleška
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Ishrana i fiziologija biljaka
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

ORP07FB Fiziologija biljaka
ORP07IRPB Ishrana ratarskih i povrtarskih biljaka
OHK08FB Fiziologija biljaka
OVV07FB Fiziologija biljaka
OVV07IVVL Ishrana voćaka i vinove loze
OBP07FBB Fiziološke bolesti biljaka
OZB07FB Fiziologija biljaka
OHK11IHB Ishrana hortikulturnih biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Grafting influence on the weight and quality of tomato fruit under salt stress

  DOI 10.1111/aab.12411
  Časopis Annals of applied biology
  Godina 2018
  Autori Ivana Koleška, Dino Hasanagić, Vida Todorović, Senad Murtić i Ivana Maksimović
  Volumen 2018
  Strana od 1
  Strana do 10
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-7348

  Apple quality and calcium content as affected by fertilizer treatment

  DOI 10.15244/pjoes/69146
  Časopis POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
  Godina 2017
  Autori Senad Murtić, Rodoljub Oljača, Ivana Koleška i Hamdija Čivić
  Volumen 26
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.pjoes.com/

  Biostimulant prevents yield loss and reduces oxidative damage in tomato plants grown on reduced NPK nutrition

  DOI http://dx.doi.org/10.1080/17429145.2017.1319503
  Časopis JOURNAL OF PLANT INTERACTIONS
  Godina 2017
  Autori Ivana Koleška, Dino Hasanagić, Vida Todorović, Senad Murtić, Izudin Klokić, Nada Parađiković i Biljana Kukavica
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 209
  Strana do 218
  Veb adresa http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17429145.2017.1319503

  Zinc and Copper Dynamics in the Soil-Plant System in Intensive Strawberry Production

  DOI 10.9734/IJPSS/2017/36454
  Časopis International Journal of Plant & Soil Science
  Godina 2017
  Autori Senad Murtić, Hamdija Čivić, Ivana Koleška, Rodoljub Oljača, Fikreta Behmen i Jasna Avdić
  Volumen 5
  Broj 18
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://www.sciencedomain.org/journal/24

  The role of antioxidative metabolism of tomato leaves in long-term salt-stress response

  DOI 10.1002/jpln.201600439
  Časopis Journal of Plant Nutrition and Soil Science
  Godina 2017
  Autori Ivana Koleška, Dino Hasanagić, Ivana Maksimović, Borut Bosančić i Biljana Kukavica
  Volumen 180
  Broj I
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jpln.201600439/abstract

  Irrigation and Fertilization Control Trial Using Two Different Drip Irrigation Systems (AutoAgronom and Conventional Drip) in Greenhouse Cucumber Production in Israel

  DOI DOI : 10.7251/AGREN1503311S
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2015
  Autori Sretenka Srdić, Ivana Koleška, Dijana Mihajlović i Nabeel Gnayem
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 311
  Strana do 325
  Veb adresa http://www.agrores.org/

  Uticaj različitih stimulatora na parametre razvoja kadifice (Tagetes patula L.)

  DOI DOI: 10.72 51 /AGRSRI5 0338 9M
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Senad Murtić, Hamdija Čivić, Ivana Koleška, Merima Vehabović, Jasna Avdić i Zilha Ašimović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 389
  Strana do 397
  Veb adresa http://www.agrores.org/

  Analysis of the physiological condition of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2014
  Autori Rodoljub Oljača, Dragica Stanković, Borivoj Krstić, Zorana Hrkić, Ivana Koleška i Milorad Veselinović
  Volumen 21
  Broj 75
  Strana od 541
  Strana do 545

  ANTIOXIDANT CAPACITY AND TOTAL PHENOL CONTENT IN THE EXTRACT OF LEAVES OF SOME MEDICINAL PLANTS

  Časopis Radovi Poljoprivredno prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2014
  Autori Senad Murtić, Hamdija Čivić, Neira Huseinbegović, Ivana Koleška, Ševal Muminović i Zilha Ašimović
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 7
  Strana do 15

  Effect of water stress on some physiological parameters of cherry tomato seedlings (Lycopersicon esculentum Mill. "Sakura F1")

  Časopis Radovi Poljoprivredno prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2014
  Autori Senad Murtić, Hamdija Čivić, Irma Tanković, Ivana Koleška, Zilha Ašimović i Drena Gadžo
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 23

  Morfofiziološke karakteristike podmlatka bukve na području Š. G. Gradiška

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Rodoljub Oljača, Dragica Stanković, Zorana Hrkić Ilić i Ivana Koleška
  Broj 19
  Strana od 23
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

Radovi sa skupova

  Efficiency of Biostimulants Application in the Regulation of Tomato Productivity

  Naučni skup International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2015
  Godina 2016
  Autori Vida Todorović, Svjetlana Zeljković, Ivana Koleška, Borut Bosančić i I Klokić
  Strana od 427
  Strana do 432

  Ecological importance of Magnesium

  Naučni skup XIX International Eco-Conference: Environmental protection of urban suburban settlements
  Godina 2015
  Autori Marina Putnik Delić, Kadar Imre, Ivana Maksimović, Ivana Koleška i Rudolf Kastori
  Strana od 233
  Strana do 241

  Uticaj aerozagađenja na gustinu stoma ispitivanih drvenastih vrsta javorolisnog platana i bijelog jasena u uslovima Brčko distrikta

  Naučni skup III Međunarodni simpozijum i XIX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Rodoljub Oljača, Ivana Koleška, Zorana Hrkić Ilić i Dragica Stanković
  Strana od 390
  Strana do 391

  Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management Gornji Podgradci

  Naučni skup 1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Rodoljub Oljača, Zorana Hrkić Ilić, Ivana Koleška i M. Radović
  Strana od 37
  Veb adresa http://www.dfbs.org.rs/en/node/13

  Production of safe healthy food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska

  Naučni skup XVI International Eco-conference
  Godina 2012
  Autori Rodoljub Oljača, Ivana Koleška, Zorana Hrkić i Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 621
  Strana do 629

Ostali radovi

  INCREASED SALINITY IMPACT ON PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY PARAMETERS IN TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

  Effects of salinity on color changes, sugar concentration and acid concentration in tomato fruit

  Godina 2016
  Autori Boris Pašalić, Vida Todorović, Ivana Koleška, Borut Bosančić i Nikolina Đekić
  Strana od 23
  Strana do 24

  LIPID PEROXIDATION INTENSITY IN SOYBEAN AND MAIZE PLANTS INOCULATED WITH PGPR

  Godina 2016
  Autori Biljana Kiprovski, Ivana Koleška, Đorđe Malenčić, Miloš Rajković, Simonida Đurić i Vladimir Sikora
  Strana od 165
  Strana do 166

  Biostimulants effect on enzyme antioxidative response in leaves of different tomato (Lycopersicum esculentum) hybrids exposed to reduced mineral nutrition

  INFLUENCE OF GRAFTING AND SUBSTRATE SALINITY ON MORPHOLOGICAL CHARACTERITICS OF TOMATO

  Godina 2015
  Autori Vida Todorović, Ivana Koleška, Rodoljub Oljača, Borut Bosančić i Sretenka Srdić
  Strana od 94
  Strana do 95

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Godina 2013
  Autori Ivana Tošić, Vojislav Trkulja, Ivana Koleška, Vida Todorović i Mile Dardić
  Strana od 348
  Strana do 349

  AEGILOPS SSP. PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF TRITICUM SSP

  Godina 2013
  Autori Ivana Koleška, Borut Bosančić, Marina Antić i Rodoljub Oljača
  Strana od 231
  Strana do 232

Projekti

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljišnog supstrata

Da bismo dobili potpunu sliku o procesima koji dešavaju u biljci tokom tretmana, istraživanja će se obaviti kako na biohemijskim i fiziološkim analizama, tako i na analizama morfologije. Od biohemijskih analiza radiće se enzimski i neenzimski antioksidansi. Antioksidansi su jedinjenja različite prirode koja se stvaraju u biljci, koja imaju sposobnost da neutrališu negativno delovanje slobodnih radikala koji se javljaju tokom izloženosti biljke stresu...

Broj projekta 0830103
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Senad Murtić
prof. dr Rodoljub Oljača
Biljana Kiprovski
Nikolina Đekić
mr Sanda Stanivuković
doc. mr Svjetlana Zeljković
mr Ivana Koleška
Milan Borišev
Ivana Maksimović
mr Borut Bosančić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2016.
Vrijednost projekta 23700.0 BAM

Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih oštećenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem različitih abiotičkih faktora

Projekat će se baviti istraživanjem u kom nivou i na koji način prirodni zeoliti mogu da umanje oksidativna oštećenja kod biljaka paradajza (Solanum lycopersicum L.) i pasulja (Phaseolus vulgaris L.) koje su izložene suši i povišenim koncentracijama teških metala, kadmijuma i cinka...

Broj projekta 0830903
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Mirela Boroja
mr Ivana Koleška
prof. dr Vida Todorović
mr Dino Hasanagić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 01.04.2017.
Vrijednost projekta 11700.0 BAM