Navigation

prof. dr Goran Radivojac
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-033
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije redovni profesor May 30, 2019

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dometi i ograničenja primjene kriptovaluta i blokčejn tehnologije u međunarodnom poslovanju i na finasijskim tržištima

  DOI 10.7251/ACE1829079R
  Časopis Acta Economica
  Godina 2018
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Volumen 16
  Broj 29
  Strana od 79
  Strana do 102

  Fenomen kriptovaluta-spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima

  DOI 10.7251/FIN1801015G
  Časopis FINANCING
  Godina 2018
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 24

  Stanje i perspektive tržišta kratkoročnih obveznica u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/ACE1727281R
  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Volumen 15
  Broj 27
  Strana od 281
  Strana do 308

  ROE nefinansijskih kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi: osnovne komponente i trendovi

  DOI 10.7251/FIN1703005K
  Časopis FINANCING
  Godina 2017
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 5
  Strana do 11

  Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korišćenjem efektivnog prinosa do dospijeća

  DOI 107251/FIN4604052G
  Časopis FINANCING
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 52
  Strana do 62

  Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi

  DOI 10.7251/ACE1625035R
  Časopis Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Volumen 14
  Broj 25
  Strana od 35
  Strana do 60

  Izazovi primjene novog zakon o stečaju Republike srpske

  Časopis Finrar
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 31
  Strana do 33

  Analiza održive stope rasta nefinansijskih kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi

  DOI 10.7251/ACE1624053R
  Časopis Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Volumen 14
  Broj 24
  Strana od 53
  Strana do 70

  Finansijska tržišta kao transmisioni mehanizam geopolitičkih procesa

  Časopis Finrar
  Godina 2015
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 16
  Broj 9
  Strana od 67
  Strana do 70

  Finansijske posljedice poslovnog rasta

  DOI 10.7251/ACE1522213K
  Časopis Acta Economica
  Godina 2015
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Volumen 13
  Broj 22
  Strana od 213
  Strana do 228

  Ograničavajući faktori razvoja akcionarstva u Republici Srpskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2014
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 15
  Broj 10
  Strana od 65
  Strana do 68

  Karakteristike funkcionisanja razvijenih finansijskih tržišta u poslijekriznom periodu

  DOI 10.7251/ACE1420155R
  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 12
  Broj 20
  Strana od 155
  Strana do 170

  Etičnost poslovanja banaka na finansijskom tržištu

  Časopis Finrar
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac
  Volumen 14
  Broj 12
  Strana od 63
  Strana do 68

  Savremena paradigma zaduživanja kao lekcija naučena tokom globalne finansijske krize

  Časopis Acta Economica
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 239
  Strana do 252

  Mogući uzroci pada povjerenja u efikasnost finansijskih tržišta

  Časopis Finrar
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 83
  Strana do 87

  Politika strukture kapitala i finansijske odluke kompanija sa Banjalučke berze

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac and George W. Kester
  Strana od 9
  Strana do 12

  Stavovi izvršnih direktora o dividendnoj politici

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac and George W. Kester
  Strana od 45
  Strana do 48

  Nova regulacija rejting agencija i njen uticaj na finansijska tržišta

  Časopis Acta Economica
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 155
  Strana do 171

  Anomalije na tržištu hartija od vrijednosti

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 65
  Strana do 68

  Aktuelni problemi spoljnotrgovinske razmjene BiH u kontekstu približavanja Evropskoj uniji

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 12
  Strana do 18

  Istraživanje finansijskih planova kompanija sa Banjalučke berze

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac and George W. Kester
  Strana od 30
  Strana do 34

  Izazovi berzanskog trgovanja u kriznim uslovima

  Časopis Acta Economica
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 123
  Strana do 146

  Kriza savremenih penzionih sistema u kontekstu protesta u Francuskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 67
  Strana do 69

  Vrednovanje akcija diskontovanjem dividende

  Časopis FINANCING
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 35
  Strana do 38

  Kockanje na finansijskom tržištu - generaror finansijske krize

  Časopis Acta Economica
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 241
  Strana do 254

  Trajanje“ obveznica na finansijskom tržištu

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 84
  Strana do 86

  Manipulacija na berzanskom tržištu

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 69
  Strana do 72

  Predstečajni postupak i platežna nesposobnost preduzeća u stečaju

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 13
  Strana do 16

  Uticaj deregulacije na stabilnost savremenih finansijskih tržišta

  Časopis Acta Economica
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 261
  Strana do 273

  Kritički osvrt na tržište obveznica u Republici Srpskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2008
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 85
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  Komparativna analiza profitabilnosti nefinansijskih kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi korišćenjem DU Pont metodologije

  Naučni skup Dvadeset drugi međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Četvrta tehnološka revolucija, izazov ili prijetnja za računovodstvenu i revizorsku profesiju
  Godina 2018
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 379
  Strana do 394

  Model vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa na tržištu kapitala Crne Gore

  Naučni skup Dvanaesti kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Publikacija Računovodstvo i revizija kao faktor unapređenja uspješnosti poslovanja
  Godina 2017
  Autori Goran Radivojac and Dragan Janjić

  Finansijske perspektive Elektroprivrede RS

  Naučni skup dvadeset prvi međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske
  Publikacija Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta
  Godina 2017
  Autori Goran Radivojac and Dragan Janjić
  Strana od 345
  Strana do 375

  Komparativna analiza profitabilnostinefinansijskih kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi korišćenjem Du Pont metodologije

  Naučni skup Dvanaesti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Barijere ekonomskog oporavka
  Godina 2017
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Strana od 299
  Strana do 314

  Uticaj fundamentalnih pokazatelja poslovanja na kretanje cijena akcija preduzeća na Banjalučkoj berzi HOV

  Naučni skup Jedanaesti međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and Dragan Janjić
  Strana od 443
  Strana do 464

  Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi

  Naučni skup Dvadeseti međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske
  Publikacija Finansijsko izvještavanje kao katalizator ekonomije
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Strana od 455
  Strana do 474

  Adekvatnost funkcionisanja berzanskog sistema trgovanja na nerazvijenim finansijskim tržištima

  Naučni skup Jedanaesti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  Godina 2016
  Autori Goran Radivojac and Dragan Janjić
  Strana od 341
  Strana do 362

  Analiza rizika insolventnosti kod nefinansijskih kompanija koje kotiraju na službenom tržištu Banjalučke berze primjenom Altmanovog Z score modela

  Naučni skup Deseti međunarodni kongres o korporativnom upravljanju
  Publikacija Male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta
  Godina 2015
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Strana od 245
  Strana do 260

  Finansijske posljedice poslovnog rasta

  Naučni skup Deveti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Deveti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Godina 2014
  Autori Goran Radivojac and George w. Kester
  Strana od 263
  Strana do 272

  Uticaj nivoa korporativne bezbjednosti na proces odlučivanja investitora na finansijskom tržištu

  Naučni skup Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU
  Publikacija Osmi kongres računovođa i revizora Crne Gore
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 138
  Strana do 152

  Ograničenje tehničke analize na neefikasnim finansijskim tržišzima

  Naučni skup Osmi međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Osmi međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - Predviđanje i/ili predviđanje - uslov opstanka, rasta i razvoja ekonomije.
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac
  Strana od 301
  Strana do 317

  Banjalučka berza: Komparativna analiza

  Naučni skup 7. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju – promjenama strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac and George W. Kester

  Paradigma savremenih finansijskih tržišta: kazino kapitalizam ili globalna manipulacija

  Naučni skup 7. Kongres računovođa i revizora Crne Gore – Razvoj finansijskog izvještavanja po svjetskim standardima kao podrška rastu ekonomije Crne Gore i članstvu u EU
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac

  Procjena finansijskog položaja i finansijske moći preduzeća

  Naučni skup 2. Regionalna konferencija iz oblasti stečajnog prava – Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo i praksa
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac

  Istraživanje finansijske politike i prakse kompanija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju – Korporativno upravljanje: motor ili olovne noge razvoja
  Godina 2011
  Autori Goran Radivojac and George W. Kester

  Uticaj stohastičke (nedeterminističke) komponente rizika na privredna kretanja u uslovima globalizacije

  Naučni skup 5. Simpozijum o korporativnom upravljanju – Strategija rasta i razvoja u uslovima fiskalne i dužničke krize
  Godina 2010
  Autori Goran Radivojac

  Međuuslovljenost neizvjesnosti i promjenljivosti (stabilnosti) cijena hartija od vrijednosti u uslovima recesije

  Naučni skup 13. Kongres SRRRS – Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize
  Godina 2009
  Autori Goran Radivojac

  Analiza uticaja politike dividendi na vrijednost preduzeća

  Naučni skup 12. Kongres SRRRS – Zadaci računovodstvene, revizorske i finansijske profesije nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom
  Godina 2008
  Autori Goran Radivojac

Ostali radovi

  Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska, Monography

  Izdavač Faculty of Economics,
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac, Polona Domadinek, and Tjasa Radek

Knjige

  Finansijska tržišta

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-82-6
  Godina 2019
  Autori Goran Radivojac
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 381

  Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju

  Izdavač Ekonomski fakultet banja Luka
  ISBN 978-99938-46-73-4
  Godina 2018
  Autori Goran Radivojac and Miloš Grujić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 329

  Nematerijalna imovina kao potencijal rasta u Republici Srpskoj - istraživanje i razvoj u Republici Srpskoj

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja luka
  ISBN 978-99938-46-55-0
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac, Tjaša Radek, and Polona Domadinek
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 120

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić, and Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska: R&D in Republic of Srpska

  Izdavač Ekonomski fakultet Ljubljana
  ISBN 978-961-240-238-9
  Godina 2013
  Autori Goran Radivojac, Polona Domadinek, and Tjaša Radek
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Izazovi i perspektive investiranja na finansijskim tržištima u razvoju

  Izdavač Finrar, Ekonomski fakultet
  ISBN 978-99955-83-07-1
  Godina 2012
  Autori Goran Radivojac
  Tip knjige naučna knjiga