Navigation

OMLD18BMI - Biomedicinska informatika

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OMLD18BMI4П + В3.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
немаПрема Правилима студирања на I и II циклусу студија
The goal
Циљ предмета је да студент стекне знања и вјештине за: спровођење статистичких истраживања и њихову анализу у здравству и медицини, свакодневну употребу информационо-комуникационих технологија.
The outcome
Након положеног предмета студент ће стећи знања из области дескриптивне статистике и вјештине за употребу: статистичких алата (SPSS и Excel); самостално спровођење истраживања и самостално вршење анализе истих; доноси закључке и прави презентацију резултата истраживања (PowerPoint и Word); примјени информационо-комуникационе технологије у свим областима здравства и медицине. Студент ће самостално моћи да креира, спроведе, прикупи, анализира и презентује податке које прикупи кроз истраживања уз помоћ наведених алата.
Contents
Увод у основно познавање рачунара (хардвер, софтвер). Основе рачунарских мрежа и Интернета. Примјена рачунара у здравству и медицини (обрада здравствених и медицинских података, медицински и здравствени информациони системи, медицинска и здравствена дијагностика, стандарди у здравственој и медицинској информатици, телемедицина и е-здравство). Увод у општу и здравствену статистику. Начини прикупљања података. Дескриптивна статистика. Узорачке дистрибуције. Интервали повјерења. Непараметарски тестови. Корелациона анализа. Тестирање статистичких хипотеза.
Methods of teaching
Настава се изводи у облику предавања, интерактивних вјежби, колоквијума, консултација и самосталног рада студента.
Literature
  1. Lovrić, M, Komić, J, Stević, S. Statistička analiza - metodi i primjena (drugo izdanje), Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2017. (Original title)
  2. Preradović, Lj, Đajić, V. Analitičko-statističke tehnike u savremenim istraživanjima, Arhitektonsko-građevinski fakultet, 2011. (Original title)
  3. Nastavni tekstovi sa predavanja i vježbi koji su dostupni na veb sajtu. (Original title)
Knowledge check forms and grading
I колоквијум (20 бодова), II колоквијум (20 бодова), семинарски рад (5 бодова), присуство настави (5 бодова) и завршни испит (50 бодова).
Special indication
нема